Tillväxtverket

1. En hållbar turism och besöksnäring

Här kan du läsa om hur Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring arbetar för en hållbar utveckling.

Agenda 2030 och hållbarhet – avseende social, miljömässig och ekonomisk utveckling – måste genomsyra allt utvecklingsarbete inom turism och besöksnäring och ingår därför i alla strategiska områden. Hållbar turism är samtidigt ett omfattande och komplext kunskapsområde som kräver särskilda analyser och ny kunskap.

Vidare inkluderar det potentiella dilemman och målkonflikter, inte minst kopplade till turismens beroende av transporter och nyttjande av natur- och kulturmiljöer. Målkonflikter uppstår också mellan de tre hållbarhetsperspektiven då det som är ekonomiskt hållbart, exempelvis gäster från fjärrmarknader, kan vara ohållbart ur det miljömässiga perspektivet.

Likaså krockar ibland turismens ökade intresse för olika natur- och kulturmiljöer med bevarandet av dessa miljöer. Detta genom att fler besökare även innebär en ökad belastning och slitage. Turismen kan bidra till att det uppstår värden för lokalbefolkningen i och med upprätthållande och utveckling av infrastruktur och lokal service. Samtidigt går besökarnas intressen ibland på tvärs med lokalbefolkningens.

En hållbar utveckling innefattar de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De behöver hänga samman och stödja varandra för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Pandemin har synliggjort besöksnäringens sårbarhet i ekonomiska termer och betydelsen av internationell turism. Det finns därför ett behov av att utveckla kunskap som bidrar till den ekonomiska hållbarheten.

De kommande åren kommer stort fokus ligga på klimatomställningen och på klimatförändringarnas konsekvenser – i form av skogsbränder, vattenbrist, översvämningar och oberäknelig snötillgång – som kräver samordning och riktad samhällsinformation inom turismområdet. Tätt kopplat till detta ligger riskmedvetenhet och samhällsberedskap även ur andra perspektiv för att Sverige ska kunna garantera säkerhet för alla besökare.

Myndighetsgruppen ska prioritera insatser som:

  • identifierar statliga myndigheters och andra nyckelaktörers roller avseende hållbar turismutveckling, inklusive riskhantering och samhällsberedskap inom turism, samt utvärderar och initierar möjlig samordning och samverkan,
  • utvecklar och sprider kunskap om innebörden av hållbar turism och hållbar destinations- och platsutveckling, och som ger utrymme för utforskande av målkonflikter mellan de tre hållbarhetsperspektiven,
  • utvecklar kunskap om mätning och uppföljning av hållbar turism,
  • ökar kunskapen om transportsystemets roll för hållbar turism och en växande besöksnäring ur ett hållbarhetsperspektiv,
  • ökar kunskapen om hur natur- och kulturvärden kan värnas så att miljöerna och upplevelsernas kvalitet kan bibehållas eller utvecklas vid en växande besöksnäring,
  • stärker besöksnäringens hållbarhetsarbete genom att stötta och inspirera till förnyelse, innovation och nytänkande kopplat till affärsmodeller, produkter, besöksmåls-, destinations- och platsutveckling.

Planerad gemensam aktivitet

Utforskande av hållbarhetsperspektiv (2021-2024)

Utforskande av de tre hållbarhetsperspektiven inom turism och besöksnäring. Var finns det för utrymme att förbättra eller förstärka? Var uppstår konflikter mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet? Hur skulle olika prioriteringar kunna se ut mot 2030 (scenarier)? Underlag till diskussion.

Syfte: Diskussionsunderlag för beslutsfattare, offentliga aktörer och näringen kring prioriteringar framåt. Synliggörande av målkonflikter.