Tillväxtverket

Remissvar

Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor. Nedan hittar du besvarade remisser 2016-2017.

Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet

17-01149 Departementspromemorian Körkortslån (Ds 2017:35)PDF

17-01127 Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i SverigePDF

17-01115 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31PDF)

17-01051 Promemorian Nya skatteregler för företagssektornPDF

17-00922 Departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20)PDF

17-00859 Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)PDF

17-00882 Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)PDF

07-00787 Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionenPDF

17-00778 En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)PDF

17-00702 Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheterPDF

17-00694 Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)PDF

17-00655 Finansiering av infrastruktur med privat kapital SOU 2017:13PDF

17-00648 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistikPDF

17-00605 Promemorian Ändrad beräkning av bilförmånPDF

17-00604 Promemorian Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosattaPDF

17-00590 Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretagPDF

17-00583 Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)PDF

17-00574 Promemoria Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområdenPDF

17-00566 Promemorian Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018PDF

17-00539 Promemorian Utvidgat växa-stöd för den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolagPDF

17-00487 Promemorian Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsdeklarationenPDF

17-00486 Remiss Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdeskatt i vissa fallPDF

17-00459 Ändring av statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt avseende representationPDF

17-00410 Promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreservenPDF

17-00367 Remiss av Ekonomistyrningsverkets rapport - Krav på delårsrapportPDF

17-00205 Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (2016:76)PDF

17-00094 Kommissionsförslag om omvänd skattskyldighet för mervärdeskattPDF

16-02040 Slutbetänkande Ny resegarantilag (SOU 2016:84)PDF

16-02003 Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)PDF

16-01875 Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)PDF

16-01779 Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:17)PDF

116-01762 Kompletteringar av RUT-avdragetPDF

16-01712 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdetPDF

16-01709 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistelösningsmekanism inom EU i fall av dubbelbeskattning KOM(2016) 686PDF 

16-01696 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 687 slutligPDF 

16-01695 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskatt, KOM(2016) 685 slutligtPDF

16-01694 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebasPDF

16-01684 Promemorian Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk personPDF

16-01633 Könsuppdelad statistik i myndigheternas årsredovisningarPDF

16-01269 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)PDF

16-01248 Regional indelning - tre nya län, SOU 2016:43PDF

16-01204 En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)PDF

16-01045 Promemorian Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetetPDF

16-01038 Promemorian Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017PDF

16-00929 Skatteverkets hemställan Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifterPDF

16-00781 Remiss av Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskattPDF

16-00761 Promemoria om höjning av alkoholskattPDF

16-00749 Promemoria om sänkt reklamskattPDF

16-00715 Betänkande Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:15)PDF

16-00698 Betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)PDF

16-00674 Promemorian Kompletterande förslag avseende kemikalieskatternaPDF

16-00655 Avdrag för klimatkompensation genom borttagande av utsläppsrätterPDF

16-00654 Remiss av regeringskansliets promemoria Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbrukPDF

16-00653 Promemorian Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvarorPDF

16-00649 Promemorian om sänkt mervärdeskatt på mindre reparationerPDF

16-00635 Växa-stöd för den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkarePDF

16-00575 Remiss av Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedelPDF

16-00515 Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdetPDF

16-00498 Remiss av Promemorian avdragsrätt vid representationPDF

16-00472 Promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklarationPDF

16-00224 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundantaganden OM(2016) 26 slutligPDF 

16-00201 Promemorian Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig
inkomstskatt för 2017PDF

16-00175 Förenklat förfarande för handläggningen av vissa typer av statligt stödPDF

16-00076 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningarPDF

16-00070 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktionerPDF

16-00069 Remiss av promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i
mervärdeskattelagenPDF

16-00062 Departementspromemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1)PDF 

Försvarsdepartementet


Justitiedepartementet

17-01126 Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomförasPDF

17-01056 Remiss av promemorian Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Ds 2017:27PDF

17-00972 Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)PDF

17-00971 Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19)PDF

17-00873 Remittering av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslagPDF

17-00763 Remiss av departementspromemorian Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgiftPDF

17-00529 Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7)PDF

17-00422 Remiss av promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)PDF

16-02103 En översyn av lagsstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82PDF)

16-02083 Betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)PDF

16-02075 EU-direktiv om vissa insolvensfrågorPDF

16-02052 Remiss av betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)PDF

16-01929 Remittering av betänkandet En känneteckenrättslig reform (SOU 2016:17)PDF

16-01441 EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsregleringPDF

16-01440 Delbetänkande Ny paketreselag (SOU 2016:56)PDF

16-01435 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (D2016:32)PDF

16-00948 Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)PDF

16-00863 Remiss av Bolagsverkets förslag om ändrade avgifter i elektroniska ärenden och ett automatiserat registreringsförfarande för extra vinstutdelningPDF

16-00840 Departementspromemoria Nya regler för Europeiska småmål - lättare att pröva tvister inom EU (Ds 2016:10)PDF

16-00667 Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17)PDF

16-00040 Remiss gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknadenPDF

16-00039 Remiss. EU-kommissionens meddelande - Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrättenPDF


Kulturdepartementet

Miljö- och energidepartementet

17-01313 Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraftPDF

17-01057 Laponia-förvaltningen - En utvärderingPDF

17-00947 Remiss av klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:4PDF

17-00875 Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningarPDF

17-00697 Remiss av utredningen av Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir 2016:3PDF

17-00582 Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränslePDF

17-00400 Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021PDF

17-00204 Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemetPDF

17-00148 Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)PDF

16-01903 Rapport om Sveriges genomförande av ÅrhuskonventionenPDF

16-01791 Remiss av Energimyndighetens promemoria "Elcertifikatsystemet - vissa frågor inom kontrollstation 2017 (ER:2016:19)PDF

16-01597 Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)PDF

16-01583 Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikatPDF

16-01309 Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2016)479 om inbegripande av utsläpp och upptag av växhusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringenPDF

16-01308 Remittering av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016)482 om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringenPDF

16-01258 Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)PDF

16-01149 Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för SverigePDF

16-01125 Remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m.PDF

16-01099 Remiss av redovisning från Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket av regeringsuppdrag på förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott samt remiss av EU:s handlingsplan mot illegal handelPDF

16-01050 Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat - en delredovisning (ER 2016:09)PDF

16-00856 Remiss av slutbetänkande av utredningen om tidsbegränsning av odling av genetisk modifierade växter (SOU 2016:22)PDF

16-00640 Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmålPDF


Näringsdepartementet

17-01583 Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBLPDF

17-01516 Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerhetenPDF

17-01155 Promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelserPDF

17-00765 Remiss av promemorian CykelreglerPDF

17-00591 Remiss av Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitikenPDF

17-00571 Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraftPDF

17-00459 Ändring av statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt avseende representationPDF

17-00277 Promemorian Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)PDF

17-00228 Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhällePDF

17-00205 Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (2016:76)PDF

17-00182 Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommitén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärdPDF

17-00165 Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedelPDF

17-00145 Remiss av Boverkets rapport 2016:32 En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovetPDF

16-01989 Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning idag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:84)PDF

16-01727 Promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäderPDF

16-01681 Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundrandet (SOU 2016:72)PDF

16-01646 Offentlig konsultation av Europeiska kommissionens förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningenPDF

16-01491 Till sista utposten. En översyn av postlagsstiftelsen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)PDF

16-01409 Remittering av underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogramPDF

16-01264 Betänkande SOU 2016:49 - En utökad beslutanderätt för KonkurrensverketPDF

16-01202 Genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslenPDF

16-01067 Remiss: Promemorian Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökandePDF

16-00947 Rapporten Mer flyg och bostäder – den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i StockholmsområdetPDF

16-00860 Remiss av del betänkande Som ett brev på posten. Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)PDF

16-00715 Betänkande Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:15)PDF

16-00605 Förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningenPDF

16-00467 Remiss av delbetänkandet Digitaliserings transformerande kraft - vägval för framtidenPDF

16-00418 Remiss av slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som resursPDF

16-00175 Offentlig konsultation av Europeiska Kommissionens meddelande om ett förenklat förfarande för handläggningen av vissa typer av statligt stödPDF

16-00076 Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2015:109)PDF

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

Regionala utvecklingsstrategier