Tillväxtverket

Remissvar

Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor. Nedan hittar du besvarade remisser 2016-2018.

Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet

18-00930 Remiss Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdryckerPDF

18-00741 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22EC (COM(2018) 184 final)PDF

18-00544 Gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänsterPDF

18-00543 Betänkandet Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift (SOU 2018:13)PDF

18-00542 Ändrade mervärdeskatter för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänsterPDF

18-00541 Regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaroPDF

18-00433 Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafikPDF

18-00338 Promemorian "Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden"PDF

18-00331 Remiss av regeringskansliets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdetPDF

18-00311 Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokaliseringPDF

18-00276 Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)PDF

18-00212 Kommissionsförslag om mervärdesskattesatserPDF

18-00194 Att främja gröna obligationerPDF

18-00175 Remiss av slutbetänkandet reboot - omstart för den digitala förvaltningenPDF

18-00173 Remiss av kommissionsförslag om förenklade regler för små företag, COM (2018) 21 finalPDF

18-00119 Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansieringPDF

17-01870 Departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)PDF

17-01827 Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personerPDF

17-01797 Promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningarPDF

17-01780 Remiss av promemorian Mervärdeskatteregler för vouchrarPDF

17-01762 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om penningmarknadsfonderPDF

17-01755 Remiss av promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)PDF

17-01552 Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)PDF

17-01510 Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)PDF

17-01435 Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslagPDF

17-01415 Promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvårdPDF

17-01277 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområdePDF

17-01149 Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och samordningPDF

17-01127 Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i SverigePDF

17-01115 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31PDF)

17-01051 Promemorian Nya skatteregler för företagssektornPDF

17-00923 Promemoria Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrumentPDF

17-00922 Departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20)PDF

17-00859 Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)PDF

17-00882 Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)PDF

07-00787 Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionenPDF

17-00778 En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)PDF

17-00702 Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheterPDF

17-00694 Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)PDF

17-00655 Finansiering av infrastruktur med privat kapital SOU 2017:13PDF

17-00648 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistikPDF

17-00605 Promemorian Ändrad beräkning av bilförmånPDF

17-00604 Promemorian Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosattaPDF

17-00590 Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretagPDF

17-00583 Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)PDF

17-00574 Promemoria Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområdenPDF

17-00566 Promemorian Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018PDF

17-00539 Promemorian Utvidgat växa-stöd för den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolagPDF

17-00487 Promemorian Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsdeklarationenPDF

17-00486 Remiss Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdeskatt i vissa fallPDF

17-00459 Ändring av statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt avseende representationPDF

17-00410 Promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreservenPDF

17-00367 Remiss av Ekonomistyrningsverkets rapport - Krav på delårsrapportPDF

17-00205 Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (2016:76)PDF

17-00094 Kommissionsförslag om omvänd skattskyldighet för mervärdeskattPDF

16-02040 Slutbetänkande Ny resegarantilag (SOU 2016:84)PDF

16-02003 Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)PDF

16-01875 Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)PDF

16-01779 Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:17)PDF

116-01762 Kompletteringar av RUT-avdragetPDF

16-01712 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdetPDF

16-01709 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistelösningsmekanism inom EU i fall av dubbelbeskattning KOM(2016) 686PDF 

16-01696 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 687 slutligPDF 

16-01695 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskatt, KOM(2016) 685 slutligtPDF

16-01694 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebasPDF

16-01684 Promemorian Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk personPDF

16-01633 Könsuppdelad statistik i myndigheternas årsredovisningarPDF

16-01269 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)PDF

16-01248 Regional indelning - tre nya län, SOU 2016:43PDF

16-01204 En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)PDF

16-01045 Promemorian Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetetPDF

16-01038 Promemorian Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017PDF

16-00929 Skatteverkets hemställan Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifterPDF

16-00781 Remiss av Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskattPDF

16-00761 Promemoria om höjning av alkoholskattPDF

16-00749 Promemoria om sänkt reklamskattPDF

16-00715 Betänkande Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:15)PDF

16-00698 Betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)PDF

16-00674 Promemorian Kompletterande förslag avseende kemikalieskatternaPDF

16-00655 Avdrag för klimatkompensation genom borttagande av utsläppsrätterPDF

16-00654 Remiss av regeringskansliets promemoria Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbrukPDF

16-00653 Promemorian Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvarorPDF

16-00649 Promemorian om sänkt mervärdeskatt på mindre reparationerPDF

16-00635 Växa-stöd för den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkarePDF

16-00575 Remiss av Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedelPDF

16-00515 Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdetPDF

16-00498 Remiss av Promemorian avdragsrätt vid representationPDF

16-00472 Promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklarationPDF

16-00224 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundantaganden OM(2016) 26 slutligPDF 

16-00201 Promemorian Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig
inkomstskatt för 2017PDF

16-00175 Förenklat förfarande för handläggningen av vissa typer av statligt stödPDF

16-00076 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningarPDF

16-00070 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktionerPDF

16-00069 Remiss av promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i
mervärdeskattelagenPDF

16-00062 Departementspromemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1)PDF 

Försvarsdepartementet


Justitiedepartementet

18-00853 EU-kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedelPDF

18-00625 EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringarPDF

18-00624 EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråkande av säkerheterPDF

18-00429 Betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)PDF

18-00237 Lantmäteriets promemoria Elektronisk anmälan av uppgifter till samhällighetsföreningsregistretPDF

18-00034 Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånde (Ds 2016:64)PDF

17-01818 Revisionsinpektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav - ändringar i förordningen (1995:665) om revisorerPDF

17-01636 Tillgång till upphovsrättsligt skyddad materiel för personer med läsnedsättningPDF

17-01433 Följdförändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42)PDF

17-01126 Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomförasPDF

17-01056 Remiss av promemorian Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Ds 2017:27PDF

17-00972 Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)PDF

17-00971 Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19)PDF

17-00873 Remittering av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslagPDF

17-00763 Remiss av departementspromemorian Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgiftPDF

17-00529 Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7)PDF

17-00422 Remiss av promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)PDF

16-02103 En översyn av lagsstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82PDF)

16-02083 Betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)PDF

16-02075 EU-direktiv om vissa insolvensfrågorPDF

16-02052 Remiss av betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)PDF

16-01929 Remittering av betänkandet En känneteckenrättslig reform (SOU 2016:17)PDF

16-01441 EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsregleringPDF

16-01440 Delbetänkande Ny paketreselag (SOU 2016:56)PDF

16-01435 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (D2016:32)PDF

16-00948 Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)PDF

16-00863 Remiss av Bolagsverkets förslag om ändrade avgifter i elektroniska ärenden och ett automatiserat registreringsförfarande för extra vinstutdelningPDF

16-00840 Departementspromemoria Nya regler för Europeiska småmål - lättare att pröva tvister inom EU (Ds 2016:10)PDF

16-00667 Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17)PDF

16-00040 Remiss gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknadenPDF

16-00039 Remiss. EU-kommissionens meddelande - Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrättenPDF


Kulturdepartementet

Miljö- och energidepartementet

18-01026 Remiss av betänkande SOU 2018:34 "Vägar till hållbara vattentjänster"PDF

18-00913 Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordonPDF

18-00487 Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapperPDF

18-00374 Remiss av Statens energimyndighets rapport ER 20186 Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraftPDF

18-00288 Förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartongPDF

18-00071 Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxidPDF

17-01738 Remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommunPDF

17-01676 Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdetPDF

17-01675 Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Ei R201708, Funktionskrav på elmätarePDF

17-01455 Remiss av Naturvårdsverkets förslag till förbud mot utvinning av uranPDF

17-01432 Betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)PDF

17-01313 Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraftPDF

17-01282 Naturvårdsverkets förslag till ändringar i industriutsläppsförordningenPDF

17-01057 Laponia-förvaltningen - En utvärderingPDF

17-00947 Remiss av klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:4PDF

17-00875 Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningarPDF

17-00697 Remiss av utredningen av Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir 2016:3PDF

17-00582 Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränslePDF

17-00400 Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021PDF

17-00204 Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemetPDF

17-00148 Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)PDF

16-01903 Rapport om Sveriges genomförande av ÅrhuskonventionenPDF

16-01791 Remiss av Energimyndighetens promemoria "Elcertifikatsystemet - vissa frågor inom kontrollstation 2017 (ER:2016:19)PDF

16-01597 Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)PDF

16-01583 Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikatPDF

16-01309 Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2016)479 om inbegripande av utsläpp och upptag av växhusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringenPDF

16-01308 Remittering av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016)482 om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringenPDF

16-01258 Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)PDF

16-01149 Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för SverigePDF

16-01125 Remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m.PDF

16-01099 Remiss av redovisning från Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket av regeringsuppdrag på förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott samt remiss av EU:s handlingsplan mot illegal handelPDF

16-01050 Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat - en delredovisning (ER 2016:09)PDF

16-00856 Remiss av slutbetänkande av utredningen om tidsbegränsning av odling av genetisk modifierade växter (SOU 2016:22)PDF

16-00640 Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmålPDF


Näringsdepartementet

18-01306 Förslag till nationell plan för transportsystemetPDF

18-01005 Boverkets rapport 2017:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan - analys och förslagPDF

18-00691 Promemoria Krav på rapportering av betalningstiderPDF

18-00553 Betänkande Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)PDF

18-00531 Betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 20171:08)PDF

18-00494 Förslag till förordning om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationerPDF

18-00450 Förslag till ändring av kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektornPDF

18-00402 Förordning om Eko-bonussystemPDF

18-00022 Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)PDF

17-01781 Promemoria Verkställbarhet av beslut av bygglov, rivningslov och marklovPDF

17-01699 Betänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)PDF

17-01583 Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBLPDF

17-01516 Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerhetenPDF

17-01431 Statskontorets rapport - Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9)PDF

17-01308 Regelförenkling för sjöfarten - ändringar i fartygsregisterförordningenPDF

17-01306 Förslag till nationell plan för transportsystemetPDF

17-01156 Delbetänkandet Detaljplanekravet (SOU 2017:64)PDF

17-01155 Promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelserPDF

17-00765 Remiss av promemorian CykelreglerPDF

17-00591 Remiss av Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitikenPDF

17-00571 Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraftPDF

17-00459 Ändring av statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt avseende representationPDF

17-00277 Promemorian Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)PDF

17-00228 Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhällePDF

17-00205 Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (2016:76)PDF

17-00182 Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommitén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärdPDF

17-00165 Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedelPDF

17-00145 Remiss av Boverkets rapport 2016:32 En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovetPDF

16-01989 Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning idag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:84)PDF

16-01727 Promemorian Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäderPDF

16-01681 Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundrandet (SOU 2016:72)PDF

16-01646 Offentlig konsultation av Europeiska kommissionens förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningenPDF

16-01491 Till sista utposten. En översyn av postlagsstiftelsen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)PDF

16-01409 Remittering av underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogramPDF

16-01264 Betänkande SOU 2016:49 - En utökad beslutanderätt för KonkurrensverketPDF

16-01202 Genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslenPDF

16-01067 Remiss: Promemorian Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökandePDF

16-00947 Rapporten Mer flyg och bostäder – den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i StockholmsområdetPDF

16-00860 Remiss av del betänkande Som ett brev på posten. Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)PDF

16-00715 Betänkande Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:15)PDF

16-00605 Förslag till ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningenPDF

16-00467 Remiss av delbetänkandet Digitaliserings transformerande kraft - vägval för framtidenPDF

16-00418 Remiss av slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som resursPDF

16-00175 Offentlig konsultation av Europeiska Kommissionens meddelande om ett förenklat förfarande för handläggningen av vissa typer av statligt stödPDF

16-00076 Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2015:109)PDF

Socialdepartementet

18-00241 Alkoreklam i sociala medier m.mPDF

17-01727 Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskedePDF

17-01722 Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansaktPDF

17-01309 SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsaPDF

17-01140 Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59)PDF

17-01098 Förslag till avgifter för tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållarePDF

1PDF7-00860 Promemorian Karensdag - en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)PDF

17-00389 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverketPDF

16-01760 Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)PDF

16-01729 Förslag till avgifter för läkemedelsleverantörers tillgång till Leverantörernas information i VARA (LiiV)PDF

16-01560 En funktionshinderspolitik för ett jämställt och hållbart samhällePDF

16-01553 Ds 2016:33 Reglering av distanshandel med alkoholdryckerPDF

16-01287 Departementspromemorian Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds 2016:26)PDF

16-01286 Förslag till avgifter som ska belasta tillverkare och importörer av tobaksvarorPDF

16-00971 Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedelPDF

16-00639 Departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkningPDF

16-00560 Tillgänglighetskrav för produkter och tjänsterPDF

16-00417 Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)PDF

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

18-01585 Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)PDF

17-01545 Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska Unionen, KOM (2017) 487 samt tillhörande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln Att välkomna utländska direktinvesteringar men samtidigt skydda vitala intressen 2017 (494)PDF

18-00884 Promemoria om genomförande av EU:s geoblockeringsförordningPDF

18-00738 Remissmisiv för förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018)PDF

17-01496 EU-rättsakt KOM(2017)495- Europaparlamentets och rådets förordningPDF

16-01035 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG - (KOM (2016) 289 slutlig)PDF

16-00969 Remiss av regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingsarbetet och inbjudan till remissmötePDF

17-00845 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2014. KOM (2017) 256PDF

17-00844 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållande till den inre marknaden och närliggande områden. KOM(2017)257PDF

18-00738 Remissmisiv för förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 238 slutligPDF

16-00075 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att introducera ett elektroniskt europeiskt tjänstekort (KOM (2016) 824 slutlig), Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett ramverk för ett elektroniskt europeiskt tjänstekort med tillhörande bilaga (KOM (2016) 823 slutlig) samt Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en anmälningsprocedur för tillståndsförfaranden och krav relaterade till tjänster (KOM (2016) 821 slutlig)PDF

Regionala utvecklingsstrategierBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.