Tillväxtverket

Remissvar

Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor. Nedan hittar du besvarade remisser 2018-2020.

Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet

20-04742 Remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fallPDF

20-04149 Justerad beräkning av bilförmånPDF

20-03270 Rut-utredningens slutbetänkande Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)PDF

20-02993 Remiss av promemorian Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandeminPDF

20-01870 Remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)PDF

20-01584 Remiss av betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20)PDF

20-02743 Omställningsstöd till företag för perioden maj - juli 2020PDF

20-02617 Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 201116EU om administrativt samarbete i fråga om beskattningPDF

20-01866 Ändrade regler för kostförmån i särskilda fallPDF

20-01186 Remiss av promemorian Skattereduktion för installation av grön teknikPDF

20-01151 Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronavirusetPDF

20-00992 Ny lag om källskatt på utdelning (Ds 2020:10)PDF

20-00842 Remiss av promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsätttningar för skattebefrielse för biogas och biogasolPDF

20-00658 Remiss av promemorian En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbetePDF

20-00478 En utvecklad organisation för lokal statlig service - delredovisning avseende lämpliga platserPDF

20-00425 Promemorian Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanentaPDF

20-00409 Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:08)PDF

20-00351 Promemorian Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänter och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningarPDF

20-00321 Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2019 (SOU 2108:65)PDF

20-00188 Rut-utredningens betänkande Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdragetPDF

20-00187 Skatteverkets promemoria Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kostPDF

20-00140 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)PDF

20-00109 Betänkandet Sverige och bankunionen (SOU 2019:52)PDF

20-01396 Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EUs regler om statligt stödPDF

19-01364 Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)PDF

19-01337 Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)PDF

19-01330 Remiss av promemorian Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmningPDF

19-01226 Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknadenPDF

19-01210 Ökat statlig närvaro i HärnösandPDF

19-01190 Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynPDF

19-01185 Remiss av promemorian Beskattning av utländska säljare för kemikalieskattenPDF

19-01163 Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utvecklingPDF

19-01108 Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodellPDF

19-01006 Remiss av promemorian Sänkt skatt på drivmedelPDF

19-00818 Betänkandet skattelättnad för arbetsresorPDF

19-00798 Remiss av promemorian Ändrade mervärdeskattregler vid e-handel mellan företag och konsumenterPDF

19-00792 Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa bostadsföretagPDF

19-00752 F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet - en översyn (SOU 2019:31)PDF

19-00738 Promemorian Skatt på plastbärkassarPDF

19-00655 Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)PDF

19-00727 Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)PDF

19-00653 Promemorian Sänkt reklamskatt 2020PDF

19-00631 Remiss av Scandinavian Mountains Airports ansökan om att bli en internationell unionsflygplatsPDF

19-00347 Promemorian Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagenPDF

19-00346 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (SOU 2019:12)PDF

19-00303 Slutbetänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)PDF

19-00275 Nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungaPDF

19-00232 Promemorian Förlängt växa-stödPDF

19-00109 Promemorian Höjt tak för rutavdragPDF

19-0009 Promemoria om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområdenPDF

18-01793 Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägerierPDF

18-01345 Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)PDF

18-01309 F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)PDF

18-01278 Delbetänkande Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)PDF

18-01220 Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i SverigePDF

18-01149 Kompletterande bestämmelser till EUs prospektförordningPDF

18-01058 Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (2018:48)PDF

18-01019 Betänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)PDF

18-00997 Statliga servicekontor - mer service på fler platser (SOU 2018:43)PDF

18-00930 Remiss Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdryckerPDF

18-00917 Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskattPDF

18-00825 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)PDF

18-00741 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22EC (COM(2018) 184 final)PDF

18-00644 Betänkandet Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)PDF

18-00544 Gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänsterPDF

18-00543 Betänkandet Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift (SOU 2018:13)PDF

18-00542 Ändrade mervärdeskatter för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänsterPDF

18-00541 Regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaroPDF

18-00515 Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)PDF

18-00433 Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafikPDF

18-00338 Promemorian "Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden"PDF

18-00331 Remiss av regeringskansliets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdetPDF

18-00311 Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokaliseringPDF

18-00276 Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)PDF

18-00212 Kommissionsförslag om mervärdesskattesatserPDF

18-00194 Att främja gröna obligationerPDF

18-00175 Remiss av slutbetänkandet reboot - omstart för den digitala förvaltningenPDF

18-00173 Remiss av kommissionsförslag om förenklade regler för små företag, COM (2018) 21 finalPDF

18-00119 Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansieringPDF

Infrastrukturdepartementet

Justitiedepartementet

20-04406 Remiss av promemorian Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program (Ds 2020:25)PDF

20-01157 Promemoria Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boendePDF

20-00293 Remiss av Revisorinspektionens promemoria En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkringPDF

19-01414 Konkursförfarandet (Ds 2019:31)PDF

19-01286 Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrångPDF

19-01024 Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexitPDF

19-00551 Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)PDF

19-00067 Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexitPDF

18-01294 Remiss av promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37)PDF

18-01340 Straffsrättsliga bestämmelser till skydd för EUs finansiella intressen (Ds 2018:34)PDF

18-01279 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) - remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökandePDF

18-01139 Remittering av promemorian Tillstånd till offentlig danstillställnig (Ds 2018:20)PDF

18-01065 EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrättenPDF

18-00853 EU-kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedelPDF

18-00625 EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringarPDF

18-00624 EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråkande av säkerheterPDF

18-00429 Betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)PDF

18-00237 Lantmäteriets promemoria Elektronisk anmälan av uppgifter till samhällighetsföreningsregistretPDF

18-00034 Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånde (Ds 2016:64)PDF

Kulturdepartementet

Miljö- och energidepartementet

20-00459 Ändring av statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt avseende representationPDF

20-00458 Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa...PDF

20-00325 Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3PDF

19-01301 Remittering av promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdetPDF

19-00416 Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkandePDF

19-00121 Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt allaPDF

18-01776 Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)PDF

18-01214 Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägePDF

18-01552 Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden undantas från förbudet mod kadmium och kvicksilver i batterierPDF

18-01407 Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningspliktPDF

18-01257 Remiss av gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)PDF

18-01041 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivningPDF

18-01026 Remiss av betänkande SOU 2018:34 "Vägar till hållbara vattentjänster"PDF

18-00913 Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordonPDF

18-00612 Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:25) för att genomföra BAT-slutsatser för uppfödning av fjäderfän eller grisar, stora förbränningsanläggningar och produktion av organiska högvolymkemikalierPDF

18-00487 Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapperPDF

18-00374 Remiss av Statens energimyndighets rapport ER 20186 Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraftPDF

18-00288 Förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartongPDF

18-00071 Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxidPDF

Näringsdepartementet

20-03106PDF Omsättningsstöd till enskilda näringsidkarePDF

20-00497 Inbjudan att inkomma med synpunkter på Vinnovas rapport beträffande Uppdrag att föreslå organisation......PDF

20-00232 Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3)PDF

20-00025 Idéburen välfärd (SOU 2019:56)PDF

19-01092 Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner - delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocessPDF

19-00377 Promemoria; Krav på rapportering av betalningstiderPDF

19-00332 Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)PDF

19-00258 Promemorian Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EUPDF

19-00052 Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)PDF

18-01749 Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i SverigePDF

18-01734 Departementspromemorian En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EUs nya kontrollförordningPDF

18-01560 Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)PDF

18-01479 Förslag till Europaparlementets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktivPDF

18-01306 Förslag till nationell plan för transportsystemetPDF

18-01154 Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 2 Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46)PDF

18-01153 Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1 Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)PDF

18-01121 Remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473PDF

18-01043 Promemoria Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänsterPDF

18-01005 Boverkets rapport 2017:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan - analys och förslagPDF

18-00929 Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)PDF

18-00691 Promemoria Krav på rapportering av betalningstiderPDF

18-00557 SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktionPDF

18-00553 Betänkande Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)PDF

18-00531 Betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 20171:08)PDF

18-00494 Förslag till förordning om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationerPDF

18-00450 Förslag till ändring av kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektornPDF

18-00402 Förordning om Eko-bonussystemPDF

18-00022 Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)PDF

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

Regionala utvecklingsstrategier

Försvarsdepartementet