Tillväxtverket

Remissvar

Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor. Nedan hittar du besvarade remisser 2019-2022.

Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet

22-02471 Remiss av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 200529EG och 201183EU Pdf, 674.6 kB.

22-02190 Promemorian Rätt till betalkonto i flera banker Pdf, 284.1 kB.

22-01862 En effektivare upphandlingstillsyn Pdf, 286 kB, öppnas i nytt fönster.

22-00816 Remiss av promemorian En enklare och tydligare kemikalieskatt Pdf, 288.9 kB.

22-00385 Remiss av promemorian Höjd skatt på alkohol och tobak Pdf, 283.8 kB.

21-11516 Remiss av promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete Pdf, 3.4 MB.

21-11457 Remiss av promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning Pdf, 312.2 kB.

21-11456 Remiss av promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt Pdf, 302.7 kB.

21-11264 Remittering av promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering Pdf, 297.8 kB.

21-11165 Remiss av promemorian Sänkt energiskatt på bensin och diesel Pdf, 86.2 kB.

21-09817 Remiss av promemorian Ändrade transparensregler inom energibeskattningen Pdf, 295.4 kB, öppnas i nytt fönster.

21-09742 Skatteverkets promemoria Några frågor om förfarandet vid skattereduktion Pdf, 301.1 kB, öppnas i nytt fönster.

21-09564 Promemorian Skattelättnader för arbetsresor - ett enklare och färmedelsneutralt regelverk Pdf, 1.6 MB.

21-09023 Promemoria om höjd omsättningsgränsför mervärdesskattebefrielse Pdf, 768.5 kB, öppnas i nytt fönster.

21-09022 Promemoria om ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer Pdf, 703.5 kB.

21-08386 Remiss av promemorian Handläggande myndighet för stödet vid korttidsarbete Pdf, 91.9 kB.

21-08295 Remiss av promemorian Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt Pdf, 85.2 kB, öppnas i nytt fönster.

21-07949 Promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år Pdf, 706.4 kB.

21-7690 Remiss av promemorian En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd Pdf, 711 kB.

21-07661 Remiss av promemorian Avskaffad reklamskatt Pdf, 703.6 kB, öppnas i nytt fönster.

21-07391 Remiss av promemorian En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning Pdf, 803.5 kB, öppnas i nytt fönster.

21-06024 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid Pdf, 781.3 kB.

21-06023 Förslag till Energiskattedirektiv Pdf, 724.7 kB.

21-05754 Mikroföretagarkonto - schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55) Pdf, 298.9 kB.

21-05166 Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47) Pdf, 870.5 kB.

21-04319 Remiss avseende delar av betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) Pdf, 665 kB.

21-04202 Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete Pdf, 940.9 kB, öppnas i nytt fönster.

21-04034 Promemorian Skattelättnad för cykelförmån Pdf, 135 kB.

21-04033 Promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området Pdf, 772.1 kB.

21-02947 Promemoria med förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus Pdf, 706.7 kB, öppnas i nytt fönster.

21-02657 Nedstängningsstöd Pdf, 876.7 kB, öppnas i nytt fönster.

21-02632 Remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete - omedelbar verkställighet av beslut Pdf, 1 MB.

21-02438 EU förslag direktiv om åtgärder för transparens i lönesättning Pdf, 927.9 kB.

21-02174 Remiss av promemorian pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 Pdf, 709 kB, öppnas i nytt fönster.

21-01888 Remittering av Promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda Pdf, 705.9 kB, öppnas i nytt fönster.

21-01845 Remiss av promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete Pdf, 727.1 kB, öppnas i nytt fönster.

21-01693 Promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans Pdf, 759.7 kB.

21-01001 Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77) Pdf, 704 kB, öppnas i nytt fönster.

21-00990 Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:64) Pdf, 704.2 kB, öppnas i nytt fönster.

21-00845 Remiss av betänkandet Det skatterättsliga företrädesansvaret - en översyn (SOU 2020 :60) Pdf, 707.2 kB, öppnas i nytt fönster.

21-00423 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40) Pdf, 952.3 kB.

21-00420 Boverkets rapport mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras, rapport 2020:21 Pdf, 725.3 kB.

21-00419 Promemorian Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2) Pdf, 739.1 kB.

21-00415 (3353) Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) Pdf, 1 MB.

21-00411 Remiss av kommissionsförslag om att tilldela EU-kommissionen genomförandebefogenheter avseende mervärdeskattedirektivet, COM (2020) 749 Pdf, 824.3 kB.

20-07957 Remiss av promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (Ds 2020:29) Pdf, 833.9 kB, öppnas i nytt fönster.

20-06892 Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet Pdf, 704.2 kB, öppnas i nytt fönster.

20-06528 Omställningsstöd till företag för perioden augusti-december 2020 Pdf, 821.8 kB.

20-06509 Promemorian Skattereduktion för investeringar i inventerier anskaffade år 2021 Pdf, 731.9 kB, öppnas i nytt fönster.

20-06505 Remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall Pdf, 1.8 MB.

20-04742 Remiss av promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall Pdf, 1.8 MB.

20-04149 Justerad beräkning av bilförmån Pdf, 701.9 kB.

20-03867 Remiss av promemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer Pdf, 780.7 kB.

20-03618 Promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete Pdf, 737.3 kB.

20-03283 Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50) Pdf, 817.9 kB.

20-03270 Rut-utredningens slutbetänkande Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52) Pdf, 703.9 kB.

20-02993 Remiss av promemorian Lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin Pdf, 734 kB.

20-02970 Remiss av betänkandet Skatt på engångsartiklar (SOU 2028:48) Pdf, 818.2 kB.

20-01870 Remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31) Pdf, 829.7 kB.

20-01584 Remiss av betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20) Pdf, 765.7 kB.

20-02743 Omställningsstöd till företag för perioden maj - juli 2020 Pdf, 820 kB.

20-02617 Remiss av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 201116EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning Pdf, 703 kB.

20-01866 Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall Pdf, 702 kB.

20-01186 Remiss av promemorian Skattereduktion för installation av grön teknik Pdf, 735.8 kB.

20-01151 Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset Pdf, 897.6 kB, öppnas i nytt fönster.

20-00992 Ny lag om källskatt på utdelning (Ds 2020:10) Pdf, 748.6 kB.

20-00842 Remiss av promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsätttningar för skattebefrielse för biogas och biogasol Pdf, 736.9 kB.

20-00658 Remiss av promemorian En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete Pdf, 766 kB.

20-00478 En utvecklad organisation för lokal statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser Pdf, 824.5 kB.

20-00425 Promemorian Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta Pdf, 822.1 kB, öppnas i nytt fönster.

20-00409 Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:08) Pdf, 1.1 MB.

20-00351 Promemorian Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänter och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar Pdf, 807.8 kB.

20-00321 Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2019 (SOU 2108:65) Pdf, 843.2 kB.

20-00188 Rut-utredningens betänkande Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget Pdf, 697 kB, öppnas i nytt fönster.

20-00187 Skatteverkets promemoria Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost Pdf, 696 kB, öppnas i nytt fönster.

20-00140 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) Pdf, 697.2 kB.

20-00109 Betänkandet Sverige och bankunionen (SOU 2019:52) Pdf, 698.5 kB, öppnas i nytt fönster.

20-01396 Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EUs regler om statligt stöd Pdf, 719.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19-01364 Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) Pdf, 707 kB, öppnas i nytt fönster.

19-01337 Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46) Pdf, 888.4 kB.

19-01330 Remiss av promemorian Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning Pdf, 698.2 kB, öppnas i nytt fönster.

19-01226 Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden Pdf, 700.5 kB.

19-01210 Ökat statlig närvaro i Härnösand Pdf, 724.9 kB.

19-01190 Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsyn Pdf, 699.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19-01185 Remiss av promemorian Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten Pdf, 702.4 kB, öppnas i nytt fönster.

19-01163 Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling Pdf, 808.2 kB, öppnas i nytt fönster.

19-01108 Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell Pdf, 700.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19-01006 Remiss av promemorian Sänkt skatt på drivmedel Pdf, 697.4 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00818 Betänkandet skattelättnad för arbetsresor Pdf, 888.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00798 Remiss av promemorian Ändrade mervärdeskattregler vid e-handel mellan företag och konsumenter Pdf, 703.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00792 Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa bostadsföretag Pdf, 699.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00752 F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet - en översyn (SOU 2019:31) Pdf, 777.4 kB.

19-00738 Promemorian Skatt på plastbärkassar Pdf, 803.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00655 Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79) Pdf, 765.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00727 Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) Pdf, 699.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00653 Promemorian Sänkt reklamskatt 2020 Pdf, 697.9 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00631 Remiss av Scandinavian Mountains Airports ansökan om att bli en internationell unionsflygplats Pdf, 857.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00347 Promemorian Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen Pdf, 702.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00346 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (SOU 2019:12) Pdf, 704.9 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00303 Slutbetänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10) Pdf, 845.3 kB.

19-00275 Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga Pdf, 742.6 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00232 Promemorian Förlängt växa-stöd Pdf, 728.7 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00109 Promemorian Höjt tak för rutavdrag Pdf, 726.9 kB.

19-0009 Promemoria om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden Pdf, 698.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Infrastrukturdepartementet

22-02853 Remissvar Dataakten Pdf, 581.1 kB.

22-02334 Promemoria Kompensation för höga drivmedelskostnader Pdf, 293.7 kB.

22-01699 Promemorian Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 Pdf, 292.2 kB.

22-01697 Remiss av promemorian Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel Pdf, 271.4 kB.

21-11163 Remissvar av promemorian Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad Pdf, 130.6 kB.

21-11506 Remiss av promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten Pdf, 305.4 kB.

21-11478 Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg Pdf, 296.6 kB.

21-11439 Remiss av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet Pdf, 600.5 kB.

21-10719 Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 Pdf, 2.5 MB.

21-08971 Ds 28 2021, Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

21-08522 Remiss av rapporten Bromma flygplats - underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

21-06494 Promemoria genomförandet av mobilitetspaketet Pdf, 706.5 kB, öppnas i nytt fönster.

21-05909 Remiss av promemoria om förordning om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter Pdf, 710.2 kB.

21-05906 Förslag till ändring av direktiv (2014-94-EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Pdf, 672.8 kB.

21-05891 Remiss av EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation Pdf, 706.8 kB, öppnas i nytt fönster.

21-05445 Remiss av promemorian Ursprungsgarantier - genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet Pdf, 706.7 kB, öppnas i nytt fönster.

21-04717 Utredningen om postlagens tystnadsplikts slutbetänkande Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post (SOU 2021:29) Pdf, 707.4 kB.

21-04575 Betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31) Pdf, 709 kB.

21-04434 Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intellegens Pdf, 730.4 kB.

21-03665 Remiss av Post- och telestyrelsens rapport (PTS-ER-202113) om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg Pdf, 713.5 kB.

21-03407 Remiss av utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande Vem kan man lita på Pdf, 733.7 kB, öppnas i nytt fönster.

21-03169 Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om en gemensam digital ingång Pdf, 845.8 kB.

21-01627 Remiss av Promemorian Hållbarhetskriterier - genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet Pdf, 761.9 kB, öppnas i nytt fönster.

21-01044 Öppna data-utredningens slutbetänkande Avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82) Pdf, 705 kB, öppnas i nytt fönster.

21-00410 Promemoria kompletterande bestämmelser om kör- och vilotider Pdf, 700 kB.

21-00360 Remiss av Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel - kontrollstation Pdf, 769.1 kB, öppnas i nytt fönster.

20-05694 PM Befordringskravet i postförordningen Pdf, 795.9 kB, öppnas i nytt fönster.

20-04126 Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 - 2033 och 2022 - 2037 Pdf, 1003.7 kB, öppnas i nytt fönster.

20-03651 Remiss av promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi Pdf, 698 kB.

20-02928 Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom pinformation, SOU 2020:55 Pdf, 1 MB.

20-00453 Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 Pdf, 704 kB.

20-00060 Remiss av SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige Pdf, 800.5 kB.

19-01112 Remiss av promemorian Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden 2021-2030 Pdf, 842.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00945 Promemoria Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation Pdf, 695 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00675 Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter Pdf, 791.4 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00660 Remiss av SOU 2019-11 Biojet för flyget Pdf, 813.6 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00473 PM Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev - författningsförslag Pdf, 703.7 kB.

19-00423 Remiss av Skatteverkets promemoria Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningrar Pdf, 763.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Justitiedepartementet

22-03236 Remissvar SOU 2022_20 Privatkopieringsersättningen i framtiden Pdf, 288.4 kB.

22-02625 (22-03157) Remiss EU-kommissionens förslag till förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverk och industriprodukter Pdf, 772.4 kB.

22-00392 Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100) Pdf, 373.8 kB, öppnas i nytt fönster.

21-10437 Remiss av betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) Pdf, 748.9 kB.

22-09905 Remiss av betänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88) Pdf, 790.1 kB.

21-09155 Remiss av promemorian Upphovsrätten på den digital inre marknaden (Ds 202130) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

21-02726 Andra chans för krisande företag - En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12) Pdf, 767.4 kB.

21-02634 Remittering av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25) Pdf, 789.5 kB.

20-07682 Remiss av betänkandet En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU:74) Pdf, 710.1 kB.

20-06619 Ds 2020:26 Bättre skydd för tekniska företagshemligheter Pdf, 657.6 kB, öppnas i nytt fönster.

20-04406 Remiss av promemorian Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program (Ds 2020:25) Pdf, 703.9 kB.

21-01307 Remiss av betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) Pdf, 891.7 kB, öppnas i nytt fönster.

20-01157 Promemoria Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende Pdf, 705 kB.

20-00293 Remiss av Revisorinspektionens promemoria En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring Pdf, 696.8 kB.

19-01414 Konkursförfarandet (Ds 2019:31) Pdf, 706.1 kB.

19-01286 Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång Pdf, 704.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19-01024 Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit Pdf, 704.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00551 Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6) Pdf, 716 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00067 Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit Pdf, 704.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturdepartementet

Miljö- och energidepartementet

22-00883 Remiss av promemoria med förslag till genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för ytbehandling med organiska lösningsmedel och behandling av trä.. Pdf, 364.6 kB..

21-09650 Remiss av promemorian Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall Pdf, 287.7 kB.

21-09062 Remiss av Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 200898EG i den svenska lagstiftningen Pdf, 98.6 kB.

21-05916 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 200387EG samt om ändring av beslut (EU) 20151814 och förordning (EU) 2015757 Pdf, 715.2 kB, öppnas i nytt fönster.

21-05910 Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/31 om normer för koldioxidutsläpp Pdf, 784.6 kB.

21-05817 Betänkandet En rättsäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) Pdf, 80.9 kB.

21-05345 Betänkandet Utfasningsutredningen (SOU 2021:48) Pdf, 643.2 kB.

21-02792 Remiss av promemorian Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet Pdf, 838.8 kB.

21-01935 Remiss av Havet och människan (SOU 2020:83) Pdf, 878.8 kB, öppnas i nytt fönster.

21-01886 Förfrågan om samråd med statliga förvaltningsmyndigheter Pdf, 751.3 kB, öppnas i nytt fönster.

21-01546 Remiss av promemoria med förslag till genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning och livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin Pdf, 764.9 kB, öppnas i nytt fönster.

21-01385 Remittering av Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen Pdf, 714.1 kB, öppnas i nytt fönster.

21-01222 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd - (SOU 2020:78) Pdf, 891.2 kB, öppnas i nytt fönster.

21-01220 Remiss av promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs Pdf, 754 kB, öppnas i nytt fönster.

21-01013 Innovation som drivkraft - från forskning till nytta (SOU 2020:59) Pdf, 606.4 kB, öppnas i nytt fönster.

21-00187 Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier Pdf, 704.8 kB, öppnas i nytt fönster.

20-04865 Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen Pdf, 373.6 kB, öppnas i nytt fönster.

20-00459 Ändring av statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt avseende representation Pdf, 746.5 kB, öppnas i nytt fönster.

20-00458 Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa... Pdf, 704.7 kB.

20-00325 Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3 Pdf, 697.4 kB.

19-01301 Remittering av promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet Pdf, 703.4 kB.

19-00416 Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Pdf, 859.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00121 Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla Pdf, 779.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Näringsdepartementet

22-02100 Utkast till förordning om halvledarakten Pdf, 1.8 MB.

22-00979 Ett förbättrat trygghetssystem för företagare - enklare och mer förutsägbart (2021:98) Pdf, 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.

21-09902 Remiss Vägen mot fossiloberoende jordbruk. SOU 2021:67 Pdf, 1.2 MB.

21-09314 Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60) Pdf, 9.6 MB.

21-08556 Swedavia ABs sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport Pdf, 528.8 kB.

21-05343 Remittering av förslag från Statens jordbruksverk om ändring av bilaga 1 till utsädesförordningen (200013:30) Pdf, 711.2 kB, öppnas i nytt fönster.

21-04921 Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027 Pdf, 861 kB, öppnas i nytt fönster.

21-01872 Remiss departementspromemorian Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6) Pdf, 700.8 kB, öppnas i nytt fönster.

21-01204 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EUs förordningar inom samanhållningspolitiken Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

20-07852 Remiss av SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil Pdf, 706.1 kB, öppnas i nytt fönster.

20-05836 Remiss av Havs- och vattenmyndighetens redovisning av uppdrag om generellt stop för bottentrålning i skyddade områden Pdf, 708.4 kB.

20-05799 Utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027 för eventuella synpunkter Pdf, 920.8 kB.

20-03106 Pdf, 704 kB. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare Pdf, 704 kB.

20-00497 Inbjudan att inkomma med synpunkter på Vinnovas rapport beträffande Uppdrag att föreslå organisation...... Pdf, 745 kB.

20-00232 Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3) Pdf, 705.3 kB.

20-00025 Idéburen välfärd (SOU 2019:56) Pdf, 827.7 kB.

19-01092 Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner - delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess Pdf, 743.5 kB.

19-00377 Promemoria; Krav på rapportering av betalningstider Pdf, 696.3 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00332 Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) Pdf, 778.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00258 Promemorian Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU Pdf, 698.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00052 Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86) Pdf, 847.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Socialdepartementet

22-00595 Remissvar En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker Pdf, 893.4 kB.

22-03023 Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11) Pdf, 338.1 kB.

21-08088 Promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd Pdf, 707.8 kB, öppnas i nytt fönster.

21-03798 Förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Pdf, 711.5 kB, öppnas i nytt fönster.

21-03719 Deltbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) Pdf, 712.1 kB, öppnas i nytt fönster.

21-02491 Promemoria Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Pdf, 703 kB, öppnas i nytt fönster.

20-06905 Promemoria Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag Pdf, 705.3 kB.

20-01868 Remiss av TLV:s rapport Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice Pdf, 403.3 kB.

19-01239 Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44) Pdf, 700.4 kB, öppnas i nytt fönster.

19-01102 Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirugriska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2011:20) Pdf, 702.8 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00941 Remiss av betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23 Pdf, 701.5 kB, öppnas i nytt fönster.

19-00209 Ds Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Pdf, 846.3 kB.

19-00198 Remiss av slutbetänkande 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel Pdf, 701.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet