Tillväxtverket

Remissvar

Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor. Nedan hittar du besvarade remisser 2016-2020.

Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet

20-00188 Rut-utredningens betänkande Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdragetPDF

20-00187 Skatteverkets promemoria Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kostPDF

20-00109 Betänkandet Sverige och bankunionen (SOU 2019:52)PDF

20-01396 Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EUs regler om statligt stödPDF

19-01364 Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)PDF

19-01330 Remiss av promemorian Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmningPDF

19-01226 Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknadenPDF

19-01190 Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynPDF

19-01185 Remiss av promemorian Beskattning av utländska säljare för kemikalieskattenPDF

19-01163 Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utvecklingPDF

19-01108 Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodellPDF

19-01006 Remiss av promemorian Sänkt skatt på drivmedelPDF

19-00818 Betänkandet skattelättnad för arbetsresorPDF

19-00798 Remiss av promemorian Ändrade mervärdeskattregler vid e-handel mellan företag och konsumenterPDF

19-00792 Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa bostadsföretagPDF

19-00752 F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet - en översyn (SOU 2019:31)PDF

19-00738 Promemorian Skatt på plastbärkassarPDF

19-00655 Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)PDF

19-00727 Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)PDF

19-00653 Promemorian Sänkt reklamskatt 2020PDF

19-00631 Remiss av Scandinavian Mountains Airports ansökan om att bli en internationell unionsflygplatsPDF

19-00347 Promemorian Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagenPDF

19-00346 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (SOU 2019:12)PDF

19-00303 Slutbetänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)PDF

19-00275 Nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungaPDF

19-00232 Promemorian Förlängt växa-stödPDF

19-00109 Promemorian Höjt tak för rutavdragPDF

19-0009 Promemoria om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområdenPDF

18-01793 Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägerierPDF

18-01345 Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)PDF

18-01309 F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)PDF

18-01278 Delbetänkande Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)PDF

18-01220 Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i SverigePDF

18-01149 Kompletterande bestämmelser till EUs prospektförordningPDF

18-01058 Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (2018:48)PDF

18-01019 Betänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)PDF

18-00997 Statliga servicekontor - mer service på fler platser (SOU 2018:43)PDF

18-00930 Remiss Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdryckerPDF

18-00917 Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskattPDF

18-00825 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)PDF

18-00741 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22EC (COM(2018) 184 final)PDF

18-00644 Betänkandet Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)PDF

18-00544 Gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänsterPDF

18-00543 Betänkandet Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift (SOU 2018:13)PDF

18-00542 Ändrade mervärdeskatter för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänsterPDF

18-00541 Regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaroPDF

18-00515 Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)PDF

18-00433 Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafikPDF

18-00338 Promemorian "Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden"PDF

18-00331 Remiss av regeringskansliets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdetPDF

18-00311 Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokaliseringPDF

18-00276 Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)PDF

18-00212 Kommissionsförslag om mervärdesskattesatserPDF

18-00194 Att främja gröna obligationerPDF

18-00175 Remiss av slutbetänkandet reboot - omstart för den digitala förvaltningenPDF

18-00173 Remiss av kommissionsförslag om förenklade regler för små företag, COM (2018) 21 finalPDF

18-00119 Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansieringPDF

17-01870 Departementspromemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)PDF

17-01827 Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personerPDF

17-01797 Promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningarPDF

17-01780 Remiss av promemorian Mervärdeskatteregler för vouchrarPDF

17-01762 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om penningmarknadsfonderPDF

17-01755 Remiss av promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)PDF

17-01552 Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)PDF

17-01510 Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)PDF

17-01435 Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslagPDF

17-01415 Promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvårdPDF

17-01277 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområdePDF

17-01149 Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet - ansvarsfrågor och samordningPDF

17-01127 Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i SverigePDF

17-01115 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31PDF)

17-01051 Promemorian Nya skatteregler för företagssektornPDF

17-00923 Promemoria Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrumentPDF

17-00922 Departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20)PDF

17-00859 Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)PDF

17-00882 Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)PDF

17-00787 Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionenPDF

17-00778 En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)PDF

17-00702 Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheterPDF

17-00694 Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)PDF

17-00655 Finansiering av infrastruktur med privat kapital SOU 2017:13PDF

17-00648 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistikPDF

17-00605 Promemorian Ändrad beräkning av bilförmånPDF

17-00604 Promemorian Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosattaPDF

17-00590 Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretagPDF

17-00583 Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)PDF

17-00574 Promemoria Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområdenPDF

17-00566 Promemorian Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018PDF

17-00539 Promemorian Utvidgat växa-stöd för den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolagPDF

17-00487 Promemorian Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsdeklarationenPDF

17-00486 Remiss Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdeskatt i vissa fallPDF

17-00459 Ändring av statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt avseende representationPDF

17-00410 Promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreservenPDF

17-00367 Remiss av Ekonomistyrningsverkets rapport - Krav på delårsrapportPDF

17-00205 Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (2016:76)PDF

17-00094 Kommissionsförslag om omvänd skattskyldighet för mervärdeskattPDF

Infrastrukturdepartementet

Justitiedepartementet

19-01286 Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrångPDF

19-01024 Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexitPDF

19-00551 Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)PDF

19-00067 Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexitPDF

18-01294 Remiss av promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37)PDF

18-01340 Straffsrättsliga bestämmelser till skydd för EUs finansiella intressen (Ds 2018:34)PDF

18-01279 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) - remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökandePDF

18-01139 Remittering av promemorian Tillstånd till offentlig danstillställnig (Ds 2018:20)PDF

18-01065 EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrättenPDF

18-00853 EU-kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedelPDF

18-00625 EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringarPDF

18-00624 EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråkande av säkerheterPDF

18-00429 Betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)PDF

18-00237 Lantmäteriets promemoria Elektronisk anmälan av uppgifter till samhällighetsföreningsregistretPDF

18-00034 Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånde (Ds 2016:64)PDF

17-01818 Revisionsinpektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav - ändringar i förordningen (1995:665) om revisorerPDF

17-01636 Tillgång till upphovsrättsligt skyddad materiel för personer med läsnedsättningPDF

17-01433 Följdförändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42)PDF

17-01126 Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomförasPDF

17-01056 Remiss av promemorian Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Ds 2017:27PDF

17-00972 Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)PDF

17-00971 Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19)PDF

17-00873 Remittering av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslagPDF

17-00763 Remiss av departementspromemorian Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgiftPDF

17-00529 Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7)PDF

17-00422 Remiss av promemorian Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)
PDF

Kulturdepartementet

Miljö- och energidepartementet

19-00416 Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkandePDF

19-00121 Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt allaPDF

18-01776 Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)PDF

18-01214 Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägePDF

18-01552 Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden undantas från förbudet mod kadmium och kvicksilver i batterierPDF

18-01407 Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningspliktPDF

18-01257 Remiss av gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)PDF

18-01041 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivningPDF

18-01026 Remiss av betänkande SOU 2018:34 "Vägar till hållbara vattentjänster"PDF

18-00913 Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordonPDF

18-00612 Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:25) för att genomföra BAT-slutsatser för uppfödning av fjäderfän eller grisar, stora förbränningsanläggningar och produktion av organiska högvolymkemikalierPDF

18-00487 Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapperPDF

18-00374 Remiss av Statens energimyndighets rapport ER 20186 Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraftPDF

18-00288 Förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartongPDF

18-00071 Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxidPDF

17-01738 Remiss av promemoria om förbud mot och begränsningar för terrängkörning i en kommunPDF

17-01676 Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdetPDF

17-01675 Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Ei R201708, Funktionskrav på elmätarePDF

17-01455 Remiss av Naturvårdsverkets förslag till förbud mot utvinning av uranPDF

17-01432 Betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)PDF

17-01313 Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraftPDF

17-01282 Naturvårdsverkets förslag till ändringar i industriutsläppsförordningenPDF

17-01057 Laponia-förvaltningen - En utvärderingPDF

17-00947 Remiss av klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:4PDF

17-00875 Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningarPDF

17-00697 Remiss av utredningen av Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir 2016:3PDF

17-00582 Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränslePDF

17-00400 Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021PDF

17-00204 Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport om förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemetPDF

17-00148 Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)PDF

Näringsdepartementet

19-01092 Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner - delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocessPDF

19-00377 Promemoria; Krav på rapportering av betalningstiderPDF

19-00332 Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)PDF

19-00258 Promemorian Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EUPDF

19-00052 Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)PDF

18-01749 Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i SverigePDF

18-01734 Departementspromemorian En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EUs nya kontrollförordningPDF

18-01560 Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)PDF

18-01479 Förslag till Europaparlementets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktivPDF

18-01306 Förslag till nationell plan för transportsystemetPDF

18-01154 Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 2 Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46)PDF

18-01153 Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1 Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)PDF

18-01121 Remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473PDF

18-01043 Promemoria Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänsterPDF

18-01005 Boverkets rapport 2017:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan - analys och förslagPDF

18-00929 Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)PDF

18-00691 Promemoria Krav på rapportering av betalningstiderPDF

18-00557 SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktionPDF

18-00553 Betänkande Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)PDF

18-00531 Betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 20171:08)PDF

18-00494 Förslag till förordning om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationerPDF

18-00450 Förslag till ändring av kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektornPDF

18-00402 Förordning om Eko-bonussystemPDF

18-00022 Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)PDF

17-01781 Promemoria Verkställbarhet av beslut av bygglov, rivningslov och marklovPDF

17-01699 Betänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)PDF

17-01583 Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBLPDF

17-01516 Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerhetenPDF

17-01431 Statskontorets rapport - Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9)PDF

17-01308 Regelförenkling för sjöfarten - ändringar i fartygsregisterförordningenPDF

17-01306 Förslag till nationell plan för transportsystemetPDF

17-01156 Delbetänkandet Detaljplanekravet (SOU 2017:64)PDF

17-01155 Promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelserPDF

17-00765 Remiss av promemorian CykelreglerPDF

17-00591 Remiss av Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitikenPDF

17-00571 Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraftPDF

17-00459 Ändring av statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt avseende representationPDF

17-00277 Promemorian Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)PDF

17-00228 Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhällePDF

17-00205 Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (2016:76)PDF

17-00182 Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommitén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärdPDF

17-00165 Ansvaret för tillsyn över lagen och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedelPDF

17-00145 Remiss av Boverkets rapport 2016:32 En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovetPDF

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

19-01398 Remiss promemoria Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstatPDF

19-00656 Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 201:01)PDF

18-01585 Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)PDF

18-00884 Promemoria om genomförande av EU:s geoblockeringsförordningPDF

18-00738 Remissmissiv för förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018)PDF

17-01545 Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska Unionen, KOM (2017) 487 samt tillhörande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln Att välkomna utländska direktinvesteringar men samtidigt skydda vitala intressen 2017 (494)PDF

17-01496 EU-rättsakt KOM(2017)495- Europaparlamentets och rådets förordningPDF

17-00845 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2014. KOM (2017) 256PDF

17-00844 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållande till den inre marknaden och närliggande områden. KOM(2017)257PDFRegionala utvecklingsstrategier

FörsvarsdepartementetBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.