Tillväxtverket

Avslutade uppdrag

Här hittar du en förteckning över de särskilda uppdrag och de regleringsbrevsuppdrag som avslutats under 2016 och därefter. Listan innehåller de uppdrag där en slutrapport eller slutlig ekonomisk redovisning lämnats.

Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

  • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
    Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet.
  • RB = Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev. Flera av dem är årligt återkommande men där en årlig rapportering lämnas.
    För fullständig uppdragstext för respektive RB-uppdrag, sök uppdraget på ESV:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 Avslutade uppdrag‌

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

Uppdrag 2.7: Sammanställning av uppdrag till länen

Regioner

191001

SlutrapportPDF

Uppdrag 2.9: En kunskapsutvecklande rapport: Framtida utmaningar och prioriteringar

 Kunskapsutveckling

190915

SlutrapportPDF

BilagaPDF


Uppdrag 2.1 (RB 2019): Redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service

Företag

Årlig redovisning, 190628

Slutrapport för budgetår 2018PDF


SU 2016: Lämna förslag till framstegsrapporter PartnerskapsöverenskommelsenPDF

Kunskapsutveckling

190430

Slutlig version FramstegsrapportPDF

SU 2018: Uppdrag att föreslå åtgärder till en handlingsplan för arbetet med livsmedelsstrategin 2020-2022PDF

Företag

190619

SlutrapportPDF

Uppdrag 2.3 (RB 2019): Redovisning av arbetet att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden

Regioner

Årlig redovisning, 190418

Slutrapport för budgetår 2018PDF

Återrapporteringskrav 3.2 (RB 2018): Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser

Regioner

Årlig redovisning 190418 Slutrapport för budgetår 2018PDF

Bilaga 3 - Uppdrag 3.18 (RB 2019): Miljödriven näringslivsutveckling regionalt (Miljöintegrering)

Företag

Årlig redovisning 190415

SlutrapportPDF

SU 2015: Jämställd regional tillväxtPDF

Företag

190415

SlutrapportPDF

BIU 2018: Uppdrag att, i samverkan med Försäkringskassan, informera om bestämmelser om karensavdragPDF

Förenkling

190331 (ek.redovisning)

SU 2017: Bistå med insatser vid varsel och omställning i näringslivetPDF

Regioner

190329

SlutrapportPDF

SU 2016: Synliggöra goda exempel på företag i industrins framkantPDF

Företag

190328

SlutrapportPDF

SU 2016: Nationellt program för sysselsättnings­främjande insatser genom arbetsintegrerade sociala företag (ASF)PDF

Företag

190327

SlutrapportPDF

SU 2014: Stärkt lokal attraktionskraftPDF

Regioner

190325

SlutrapportPDF

SU 2019: Uppdrag att göra en fördjupad utredning av frågor i anslutning till PM Krav på rapportering av betalningstider m.m.PDF

Förenkling

190314 efter anstånd med rapport tidigare 190228

SlutrapportPDF

SU 2018: Uppdrag till Tillväxtverket m.fl. att öka innovationstakten i utveckling av verksamt.sePDF

Förenkling

190228

SlutrapportPDF

SU 2016: Uppdrag att främja samverkan mellan skola och industri för att motverka arbetskraftsbristPDF  länk till annan webbplats

Företag

190228

SlutrapportPDF

UtvärderingPDF

SU 2018: Uppdrag att stärka arbetet med entreprenörskap och företagande bland unga på universitet och högskolorPDF

Företag

190228

SlutrapportPDF

SU 2018: Medel avseende 2018 för genomförande av överenskommelse om ett enklare företagande med digital förvaltningPDF

Förenkling

190228 - i årsredovisning samt löpande till departementet


SU 2016: NIST - Främja nyindustraliseringsstrategin på regional nivåPDF

Regioner

190227

SlutrapportPDF

SU 2018: Uppdrag att utbetala medel för en pilotsatsning på entreprenörskap för årskurs 8 och 9PDF

Företag

Redovisas i årsredovisningen för 2018

SU 2018: Uppdrag förslag om kortare handläggningsprocesser
för företag i besöksnäringenPDF

Förenkling

190215

SlutrapportPDF

RB 2018 (Uppdrag 2.3): Strategiskt och långsiktigt arbete med uppföljninglänk till annan webbplats

Kunskapsutveckling

190201

SlutrapportPDF

SU 2017: Uppdrag att lokalisera ytterligare delar av verksamheten till ÖstersundPDF

Myndighetsstöd

190201

SlutrapportPDF

SU 2018: Uppdrag att lokalisera ytterligare verksamhet till MalmöPDF

Myndighetsstöd

190501 (Se ovan. Rapporterades i samma underlag som lokaliseringen till Östersund)

SU 2018: Uppdrag att förbereda överföring av uppgift till Delegationen mot segregationPDF

Regioner

190131

SlutrapportPDF

SU 2017: Uppdrag, inom ramen för livsmedelsstrategin, förbereda och etablera en samverkansarena för livsmedelssektorns utvecklingPDF

- Ändringsbeslut - förlängningPDF

Företag

181230

SlutrapportPDF

SU 2016: Statistik kulturella och kreativa näringarPDF

-länk till annan webbplatsÄndringsbeslut - förlängningPDF

Kunskapsutveckling

181215
SlutrapportPDF

SU 2018: Uppdrag att ytterligare utreda frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider m.m.PDF

Förenkling

181031

Redovisades via en rapportPDF som skickades in av Bolagsverket

SU 2017: Uppdrag att främja öppen och datadriven innovationPDF

Företag

181031

SlutrapportPDF

+ Ek.redovisning 190315

SU 2017: Uppdrag med anledning av inrättandet av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektornPDF

Företag

Efter överlämning till den nya myndigheten - se slutrapport ovan.

RB 2018 (Uppdrag 2.7): En kunskapsutvecklande rapportlänk till annan webbplats

Kunskapsutveckling

180930
SlutrapportPDF

RB 2018 (Övr.uppdrag 3.5): Delegation för cirkulär ekonomilänk till annan webbplats 

Företag

190701

Sekretariatets organisation

SU 2015: Bistå miljörådet i deras arbete

-ersatts med nytt regeringsbeslut

GD-stab

Årlig åtgärdslista till Naturvårdsverket senast 1 mars samt årlig rapportering i årsredovisning

RB 2018 (Uppdrag 3.2): Livsmedelsstrategilänk till annan webbplats

Företag

180531

SlutrapportPDF

RB 2017 (Uppdrag 3.3): Strategiskt och långsiktigt arbete med lärandelänk till annan webbplats

Kunskapsutveckling

180427
Slutrapport

RB 2018 (Övr.uppdrag 3.1): Moderna beredskapsjobblänk till annan webbplats

Myndighetsstöd

180403
-enkätsvar lämnat till Statskontoret

SU 2014: Utveckling glasindustrin och besöksnäring i GlasriketPDF

Företag

180331 - länen slutrapporterar

SU 2013: Regionala kompetensplattformarnaPDF

- länk till annan webbplatsÄndringsbeslut - förlängningPDF

Regioner

180331

SlutrapportPDF

SU 2016: Uppdrag att främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb i näringslivetPDF

Företag


180301

SlutrapportPDF


RB 2017 (Övr.uppdrag 4.1): Mina meddelandenlänk till annan webbplats

Kunskapsutveckling

I anslutning till årsredovisningen 2017 Särskild rapportPDF

SU 2017: Uppdrag om korta och effektiva handläggningsprocesser för företagPDF

Förenkling

180228
SlutrapportPDF

RB 2018 (Uppdrag 1.3): Socialt entreprenörskaplänk till annan webbplats

Företag

180222

Slutrapport

RB 2017 (Övr.uppdrag 4.4) :  Samverkan med Verket för innovationssystem, Statens energimyndighet och Sveriges export- och investeringsråd

GD-stab

I årsredovisning 2017

SU 2017:  Uppdrag om en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscyklingPDF

Företag

180110

SlutrapportPDF

SU 2014: Hållbar stadsutvecklingPDF

Regioner

Årlig sammanställning 180131

Upphävande av beslut av uppdragPDF

RB 2017 (Uppdrag 3.4): Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljölänk till annan webbplats

Företag

171229

SlutrapportPDF

RB 2017 (Uppdrag 1.3): Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningarlänk till annan webbplats

Företag

171222
SlutrapportPDF

SU 2016: Uppdrag att följa upp den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020PDF

Regioner

170920
SlutrapportPDF

SU 2016: Digital handledning för konsekvensutredningar vid regelgivningPDF

Förenkling

170929

SlutrapportPDF

SU 2016: Snabbspåret - för nyanlända att starta företagPDF

Företag

170831

SlutrapportPDF

SU 2016: Uppdrag att ta fram riktlinjer för regional kompetensförsörjningPDF

Regioner

170630

SlutrapportPDF

SU 2016: Återbetala EU-medel Södra ÖstersjönPDF

Regioner

170331 (ek.redovisning)

SlutrapportPDF

SU 2015: Strategiforum Östersjöregionen 8 & 9 november 2016PDF

Regioner

170228 (ek.redovisning)SlutrapportPDF

SU 2015: Uppdrag att genomföra pilotinsatser för ett digitaliseringslyft riktade till små och medelstora industriföretag samt industrinära tjänsteföretag - Digilyft 1PDF


Företag

170228

SlutrapportPDF

SU 2016: Uppdrag att förbereda inordnande av vissa uppgifter från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyserPDF

Myndighetsstöd


170131

SlutrapportPDF


RB 2016 (Uppdrag 2.2): Förenklingsmöjligheter utländsk momslänk till annan webbplats

Förenkling

Särskild rapportPDF i anslutning till årsredovisningen 2016

RB 2016 (Uppdrag 2.1): Digitalisering av kvitton och fakturorlänk till annan webbplats

Förenkling

170228

SlutrapportPDF

SU 2016: Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030PDF

Kunskapsutveckling


160905

SlutrapportPDF


RB 2016 (Uppdrag 3.4): Uppdrag att kartlägga och analysera på vilket sätt ett landsbygdsperspektiv finns med i de regionala utvecklingsstrategierna och det regionala tillväxtarbetet hos aktörer med regionalt utvecklingsansvar.länk till annan webbplats

Regioner

161016

SlutrapportPDF

SU 2012: Uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor inom det regionala tillväxtarbetetPDF

Regioner

160429

SlutrapportPDF

SU 2012: Uppdrag att stärka utveckling av lokal servicePDF

Regioner


160414

SlutrapportPDF

SU 2012: Insatser för hållbara turistdestinationerPDF

Företag


160331

SlutrapportPDF

SU 2013: Ta fram en handbok för kommuner som står inför stora gruvetableringar eller expansion av befintliga gruv- och täktverksamhetPDF

Regioner

160331

SlutrapportPDF

SU 2013: Uppdrag att genomföra ett program för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling 2013-2015PDF

Regioner

160331

SlutrapportPDF

SU 2015: Medel för gemensamma E-förvaltningsprojekt av strategisk betydelsePDF

Förenkling

160330

SlutrapportPDF

RB 2015 (Övr. pågående uppdrag 2.4.2): Uppdrag att redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015länk till annan webbplats

Gd-stab

Särskild rapportPDF i anslutning till årsredovisningen 2015
Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.