Tillväxtverket

Pågående ­uppdrag

Här hittar du en förteckning över de särskilda uppdrag och de regleringsbrevsuppdrag som vi arbetar med just nu.

Du hittar alltid det senast inkomna uppdraget längst upp. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

  • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
    Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet.
  • RB = Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev.
    För fullständig uppdragstext för respektive RB-uppdrag, sök uppdraget på ESV:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förutom våra uppdrag styrs vårt arbete även av återrapporteringskrav som finns angivna i regleringsbrevet.


Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2017: Uppdrag att lokalisera ytterligare delar av verksamheten till ÖstersundPDF

Förvaltning

190201

SU 2017: Uppdrag om en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscyklingPDF

Företag

180110

SU 2017: Uppdrag att verka för digitalt först - för ett enklare företagandePDF

Förenkling

200228

SU 2017: Uppdrag om korta och effektiva handläggningsprocesser för företagPDF

Förenkling

180228

SU 2017: Uppdrag att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjanPDF

Förenkling

200228

SU 2017: Uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågorPDF

Företag

191031

SU 2017: Uppdrag, inom ramen för livsmedelsstrategin, förbereda och etablera en samverkansarena för livsmedelssektorns utvecklingPDF

Företag

180630

SU 2017: Uppdrag att främja öppen och datadriven innovationPDF

Företag

181220 slutredovisning
190315 ek.redovisning

SU 2017: Fördelning av myndigheters ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistikPDF

Kunskapsutveckling

Inget angivet slutdatum

SU 2017: Bistå med insatser vid varsel och omställning i näringslivetPDF

Regioner

190329

SU 2016: Stötta regionalt utvecklingsansvariga i framtagande av handlingsplaner för integrering av klimat- och miljöperspektivPDF

Företag

211031

SU 2016: Uppdrag att främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb i näringslivetPDF

Företag

180301

SU 2016: Uppdrag att främja nyanländas företagande i SverigePDF

Företag

200331

SU 2016: Förvaltningsförklaringar (EU-medelsförvaltande myndigheter)PDF

Förvaltning

Årliga sammanställningar tom. 200301

SU 2016: Digilyft 2 - program för digitaliseringslyftPDF

Företag

200330

SU 2016: Uppdrag att följa upp den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020PDF

Kunskapsutveckling

170920

SU 2016: Uppdrag att främja samverkan mellan skola och industri för att motverka arbetskraftsbristPDF

Företag

190301

SU 2016: Uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjningPDF  

Företag

190331

SU 2016: Synliggöra goda exempel på företag i industrins framkantPDF

Företag

190331

SU 2016: Statistik kulturella och kreativa näringarPDF

-Ändringsbeslut - förlängningPDF

Kunskapsutveckling

Uppdraget är slutfört efter slutrapport till RK

SU 2016: Lämna förslag till framstegsrapporter PartnerskapsöverenskommelsenPDF

Kunskapsutveckling

190430

SU 2016: Hållbara GotlandPDF

Regioner

200630

SU 2016: NIST - Främja nyindustraliseringsstrategin på regional nivåPDF

Regioner

190301

SU 2016: Regionala exportcentraPDF

Företag

180228

SU 2016: Nationellt program för sysselsättnings­främjande insatser genom arbetsintegrerade sociala företag (ASF)PDF

Företag

Särskild rapport i samband med årsredovisning

SU 2016: Export- och internationaliserings­information på verksamt.sePDF

Företag

180228

SU 2016: Praktik - ta emot nyanlända arbetssökande 2016-2018PDF

Förvaltning

190115

SU 2016: Praktik - ta emot personer med funktionsnedsättning 2016-2018PDF

Förvaltning

190115

SU 2016: Genomförande av ÖstersjöstrateginPDF

Regioner

Årliga sammanställningar tom 200430   

SU 2015: Samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningarPDF

Förvaltning

200415

SU 2015: Jämställd regional tillväxtPDF

Företag

190415

SU 2015: Fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden 2016-2019PDF

Regioner

200418

SU 2015: Analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålenPDF

Kunskapsutveckling

Årliga rapporteringar i samband med årsredovisningen tom 2019

SU 2015: Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020PDF

Regioner

Löpande (avslutas 201231)

SU 2015: NCP och subkommitté för territoriella samarbetsprogram 2014-2020PDF

Regioner

Löpande (avslutas 201231)

SU 2015: Bistå miljörådet i deras arbetePDF

Kunskapsutveckling

Årlig åtgärdslista till Naturvårdsverket senast 1 mars samt årlig rapportering i årsredovisning

SU 2014: Utveckling glasindustrin och besöksnäring i GlasriketPDF

Företag

180331

SU 2014: Stärkt lokal attraktionskraftPDF

Regioner

190328

SU 2014: Analysgrupp regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020PDF

Kunskapsutveckling

Löpande (avslutas 201231)

SU 2014: Hållbar stadsutvecklingPDF

Regioner

Årlig sammanställning (Boverket) 31 jan tom. 180131

SU 2014: Förenklingsarbete på centrala myndigheterPDF

Förenkling

210430

SU 2013: Fondsamverkan inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen och ESI-fonderna 2014-2020PDF

Regioner

210415

SU 2013: Regionala kompetensplattformarnaPDF

- ÄndringsbeslutPDF - förlängning

Regioner

180331

SU 2013: Regionala serviceprogram 2014-2020PDF

- ÄndringsbeslutPDF - förlängning

Regioner

210418

RB 2017: Sveriges exportstrategilänk till annan webbplats

Kunskapsutveckling

Redovisas i årsredovisning

RB 2017: Socialt entreprenörskaplänk till annan webbplats

Företag

Särskild rapport i anslutning till årsredovisningen 2017

RB 2017: Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningarlänk till annan webbplats

Företag

171222

RB 2017: Företagens kostnader till följd av regler 2014-2020länk till annan webbplats

Förenkling

Årlig sammanställning 15 april tom. 200415

RB 2017: Integration och mångfald i tillväxtarbetetlänk till annan webbplats

Företag

Redovisas i årsredovisning

RB 2017: Miljödriven näringslivsutveckling regionalt (Miljöintegrering)länk till annan webbplats

Företag

Redovisas i årsredovisning

RB 2017: Strategiskt och långsiktigt arbete med lärandelänk till annan webbplats

Kunskapsutveckling

180427

RB 2017: Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och mijlölänk till annan webbplats

Företag

171229

RB 2017: Mina meddelandenlänk till annan webbplats

Förvaltning

Särskild rapport i anslutning till årsredovisningen 2017

RB 2017: Moderna beredskapsjobblänk till annan webbplats

Förvaltning

170801

RB 2017: Samverkan med Vinnova, Statens energimyndighet och Sveriges Export- och investeringsrådlänk till annan webbplats

GD-stab

Redovisas i årsredovisning

RB 2017: Samverkan med arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats

Företag

Redovisas i årsredovisning

RB 2017: Individbaserad statistiklänk till annan webbplats

Kunskapsutveckling

Särskild rapport i anslutning till årsredovisningen 2017

RB: 2017 Lägesrapport COSME, EEN och Horisont 2020länk till annan webbplats

Företag

Årlig sammanställning 31 mars

RB 2017: Jämställdhetsintegrering (JiM-genomförandet)länk till annan webbplats

Kunskapsutveckling

Årlig rapportering i årsredovisning 2016-2018        

RB 2017: Enklare företagandelänk till annan webbplats

Förenkling

Inget krav på redovisning enligt regleringsbrev 2017

RB 2017: Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med Smart specialiseringlänk till annan webbplats

Företag

Årlig rapportering i årsredovisning (avslutas 201231)

RB 2017: Stöd till statliga myndigheters medverkan i regionala tillväxtarbetetlänk till annan webbplats

Regioner

Årlig rapportering i årsredovisning (avslutas 201231)

RB 2016: Insatser för fler exportmogna turistdestinationerlänk till annan webbplats

Företag

200215