Tillväxtverket

Pågående ­uppdrag

Här hittar du en förteckning över de särskilda uppdrag, stödmyndighetsuppdrag samt regleringsbrevsuppdrag som vi arbetar med just nu.

Du hittar alltid det senast inkomna särskilda uppdraget längst upp. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

  • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
    Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet.
  • BIU=Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket har en tydligt utpekad roll.
  • SFS= Uppdrag som styrs via en förordning
  • RB = Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev.
    För fullständig uppdragstext för respektive RB-uppdrag, sök uppdraget på ESV:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förutom våra uppdrag styrs vårt arbete även av återrapporteringskrav som finns angivna i regleringsbrevet.

 Pågående särskilda regeringsuppdrag

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2019: Uppdrag att sammanställa, analysera och konkretisera förenklingsförslagPDF

Förenkling

200630

SU 2019: Uppdrag att stödja en samverkansarena för besöksnäringens utvecklingPDF

Företag

210630

SU 2019: Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges landsbygderPDF

Kunskapsutveckling

200630

SU 2019: Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resursPDF

Företag

210201

SU 2019: Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetensPDF

Företag

221031

SU 2019: Uppdrag att genomföra näringslivsinsatser och insatser inom besöksnäringen inom ramen för en sammanhållen landsbygdspolitikPDF

Företag

Inget angivet i beslutet

SU 2019: Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetetPDF

Företag

221231

BIU 2019: Uppdrag, till Verket för innovationsystem, att genomföra en förstudie för etablerandet av digitala innovationshubbar i Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027PDF

Företag

191216 (Vinnova)

BIU 2019: Beslut om verksamhetsbidrag till Skärgårdarnas riksförbund 2019-2021PDF

Regioner

2022

SU 2018: Uppdrag att lämna bidrag för etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorns utvecklingPDF

Företag

200228

SU 2018: Uppdrag att lämna förslag till hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkasPDF

Regioner

200215

BIU 2018: Beslut om verksamhetsbidrag till Hela Sverige ska leva 2019-2021PDF

Regioner

2022

SU 2018: Uppdrag sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygdPDF

Regioner

Löpande

SU 2018: Uppdrag att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkningPDF

Företag

200430

SU 2018: Uppdrag att administrera ett sekritariat för regionala 
digitaliseringskoordinatorer PDF

-tilläggsbeslut medelPDF

Företag

210326

SU 2018: Uppdrag att utveckla kompetens om digitalisering i små företags ledningPDF

Företag

210331

SU 2018: Uppdrag att bistå MiljömålsrådetPDF

Kunskapsutveckling

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

SFS 2018:151: Förordning om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områdenlänk till annan webbplats - fördela statsbidrag

Regioner

Uppgiften skulle ha övergått till Delegationen mot segregation från den 1 januari 2019

SU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områdenPDF

Kunskapsutveckling

190415 enligt beslut

SFS 2018:152: Förordning om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommunerlänk till annan webbplats

- fördela statsbidrag

Regioner

Löpande

SU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommunerPDF

Kunskapsutveckling

281015

SU 2018: Uppdrag att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetetPDF

Företag

210528

SU 2018: Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City SwedenPDF

- Ändringsbeslut - finansieringPDF

Förenkling

220331

SU 2018: Uppdrag att genomföra JobbsprångetPDF

-Ändringsbeslut

Företag

220301

SU 2018: Uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnorPDF

-Ändringsbeslut

Företag

220531

SU 2018: Uppdrag att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivetPDF

-Ändringsbeslut

Företag

210331

SU 2018: Uppdrag att fördela PDF

statsbidrag till kommuner i glesbygdPDF

-Ändringsbeslut - ytterligare medelPDF

Regioner

210415

SU 2018:  Uppdrag att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora företagPDF

-Ändringsbeslut

Företag

220330

SU 2018: Uppdrag att stödja utveckling av socialt entreprenörskap och sociala företagPDF

Företag

210301

SU 2018: Uppdrag att främja smart industri på regional nivåPDF

-Ändringsbeslut medelstilldelningPDF

Regioner

210331

SU 2018: Uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagandePDF

-Ändringsbeslut

Företag

220228

SU2018: Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbetePDF

Regioner

210331

SU 2017: Beslut att inrätta ett Råd för hållbara städerPDF

Regioner

220531

SU 2017: Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städerPDF

Regioner

Maj 2022

SU 2017: Uppdrag att verka för digitalt först - för ett enklare företagandePDF

-tilläggsbeslut om medel 2018PDF

-tilläggsbeslut om medel 2019PDF

-ändringsbeslut medel 2019PDF

Förenkling

20028

SU 2017: Uppdrag att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjanPDF

-tilläggsbeslut om medelPDF

Förenkling

200228

SU 2017: Fördelning av myndigheters ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistikPDF

Kunskapsutveckling

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

SU 2016: Stötta regionalt utvecklingsansvariga i framtagande av handlingsplaner för integrering av klimat- och miljöperspektivPDF

Företag

211031

SU 2016: Uppdrag att främja nyanländas företagande i SverigePDF

-Ändringsbeslut - breddad målgruppPDF

Företaglänk till annan webbplats

200331

SU 2016: Förvaltningsförklaringar (EU-medelsförvaltande myndigheter)PDF

Kvalitet och kontroll

Årliga sammanställningar tom. 250301

SU 2016: Digilyft 2 - program för digitaliseringslyftPDF

Företag

200330

SU 2016: Uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning PDF 
- PDFÄndringsbeslut - förlängningPDF

Företag

200331 (nytt slutdatum)

SU 2016: Hållbara GotlandPDF

-länk till annan webbplatsÄndringsbeslut - förlängningPDF

Regioner

210331

SU 2016: Regionala exportcentraPDF

-Ändringsbeslut förlängning -se Kammarkollegiets RB, anslag 2:3 och 2:4

Företag

191228

SU 2016: Export- och internationaliserings­information på verksamt.sePDF 
-Ändringsbeslut förlängning -se Kammarkollegiets RB, anslag 2:3 och 2:4

Förenkling

191228

SU 2016: Praktik - ta emot nyanlända arbetssökande 2016-2018PDF

- Ändringsbeslut - förlängningPDF

Myndighetsstöd

210115

SU 2016: Praktik - ta emot personer med funktionsnedsättning 2016-2018PDF

- Ändringsbeslut - förlängningPDF

Myndighetsstöd

210115

SU 2016: Genomförande av ÖstersjöstrateginPDF

Regioner

Årliga sammanställningar tom. 200430   

SU 2015: Samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningarPDF

Kvalitet och kontroll

200415

SU 2015: Fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden 2016-2019PDF

- ändringsbeslutPDF

Regioner

260418

medel tom. 2025

SU 2015: länk till annan webbplatsAnalysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålenPDF

Kunskapsutveckling

Årliga rapporteringar i samband med årsredovisningen tom. 2019

SU 2015: Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020PDF

Regioner

Löpande (avslutas 201231)

SU 2015: NCP och subkommitté för territoriella samarbetsprogram 2014-2020PDF

Regioner

Löpande (avslutas 201231)

SU 2014: Analysgrupp regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020PDF

Kunskapsutveckling

Löpande (avslutas 201231)

SU 2014: Förenklingsarbete på centrala myndigheterPDF

Förenkling

210430

SU 2013: Fondsamverkan inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen och ESI-fonderna 2014-2020PDF

Regioner

210415

2014: Stödmyndighet Landsbygdsprogrammet 2014-2020länk till annan webbplats

-handlingsplan uppdateras årligen

Regioner

2023

SU 2013: Regionala serviceprogram 2014-2020PDF

- Ändringsbeslut - förlängningPDF

Regioner

210418


Regleringsbrevsuppdrag

Här nedan listas de pågående uppdrag som finns i myndighetens regleringsbrev för utgiftsområde 24 och 19 för budgetår 2019. De uppdrag som inte har något angivet slutdatum kommmer att redovisas i årsredovisningen. Länk till ESV:s hemsida där du hittar aktuella regleringsbrevlänk till annan webbplats

 Pågående regleringsbrevsuppdrag UO 24 och 19

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

Uppdrag 1.1: Måluppfyllelse för förenklingsarbetet

Förenkling

200222

Uppdrag 1.2: Expo 2020 Dubai

Företag

Inget angivet datum

Uppdrag 2.2: Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser

Regioner

Årlig rapportering senast den 18 april

Uppdrag 2.5: Avrapportering av regionalfondsprogrammen

Kunskapsutveckling

Årlig rapportering - flera olika lägesrapporter

Uppdrag 2.6: Statliga myndigheters medverkan

Regioner

200222

Uppdrag 2.8: Miljödriven näringslivsutveckling (Miljöintegrering)

Företag

Årlig rapportering senast 15 april

Uppdrag 2.10: Varsel och omställning

 Regioner

Inget angivet datum

Övr.uppdrag 3.1: Individbaserad statistik

Kunskapsutveckling

190222

Övr.uppdrag 3.2: Prognoser i Hermes

Myndighetsstöd

Årlig rapportering - flera rapporter

Övr.uppdrag 3.3: Redovisning av åtaganden med stöd av bemyndiganden

Myndighetsstöd

Årlig rapportering - flera rapporter

Övr.uppdrag 3.5: Förbättrad datatillgång om bidrag till företag

Kunskapsstöd

Inget angivet datum

 

Här nedan listas uppdrag som givits i tidigare regleringsbrev än aktuellt år. Dessa återfinns som en delmängd i en bilaga 3 som biläggs regleringsbrevet för aktuellt budgetår.

Pågående tidigare, givna regleringsbrevsuppdrag

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

Bilaga 3 - Uppdrag 1.1: Lägesrapport COSME, EEN och Horisont 2020

Företag

Årlig rapportering -årlig sammanställning 31 mars & delrapport 30 september

Bilaga 3 - Uppdrag 1.2: Insatser för fler exportmogna turistdestinationer

Företag

200215

Bilaga 3 - Uppdrag 1.11: Myndighetens genomförande av småföretagarakten för Europa

Företag

Årlig rapportering - i anslutning till inlämnande av årsredovisningen

Bilaga 3 - Uppdrag 2.1: Företagens kostnader till följd av regler

Förenkling

Årlig sammanställning senast 15 april tom. 200415

Bilaga 3 - Uppdrag 3.9: Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med Smart specialisering

Företag

Årlig rapportering i årsredovisning (avslutas 201231)

Bilaga 3 - Uppdrag 3.16: Förberedelser av sammanhållningspolitiken efter 2020

Regioner

Årlig rapportering i årsredovisningen

Bilaga 3 - Uppdrag 3.17: Digitalisering av finansiering och resultat

Kunskapsutveckling

Årlig rapportering i årsredovisningen

Bilaga 3 - Uppdrag 3.19: Stödja statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet till och med 2020 (jmf.uppdrag 2.6)

Regioner

Årlig rapportering i årsredovisningen

Bilaga 3 - Uppdrag 3.28: Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö

Företag

Årlig rapportering i årsredovisningen

Bilaga 3 - Övr.uppdrag 4.16: Delegation för cirkulär ekonomi

Företag

Årlig redovisningar av strategi senast den 1 mars
Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.