Tillväxtverket

Pågående ­uppdrag

Här hittar du en förteckning över de särskilda uppdrag, stödmyndighetsuppdrag samt regleringsbrevsuppdrag som vi arbetar med just nu.

Du hittar alltid det senast inkomna särskilda uppdraget längst upp. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

  • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
    Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet.
  • BIU=Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket har en tydligt utpekad roll.
  • SFS= Uppdrag som styrs via en förordning
  • RB = Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev.
    För fullständig uppdragstext för respektive RB-uppdrag, sök uppdraget på ESV:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förutom våra uppdrag styrs vårt arbete även av återrapporteringskrav som finns angivna i regleringsbrevet.

 Särskilda regeringsuppdrag - via enskilda regeringsbeslut

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2020: Uppdrag att fördela medel till särskilt driftstöd i sårbara och utsatta glesbygdsområdenPDF

Regioner

230418

SU 2020: Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2025 inom ramen för livsmedelsstrateginPDF


260228

SU 2019: Uppdrag att sammanställa, analysera och konkretisera förenklingsförslagPDF

Förenkling

200630

SU 2019: Uppdrag att stödja en samverkansarena för besöksnäringens utvecklingPDF

Företag

210630

SU 2019: Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges landsbygderPDF

Kunskapsutveckling

200630

SU 2019: Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resursPDF

Företag

210201

SU 2019: Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetensPDF

Företag

221031

SU 2019: Uppdrag att genomföra näringslivsinsatser och insatser inom besöksnäringen inom ramen för en sammanhållen landsbygdspolitikPDF

Företag

Inget datum angivet för redovisning i beslutet

SU 2019: Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetetPDF

Företag

221231

SU 2018: Uppdrag att lämna bidrag för etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorns utvecklingPDF

Företag

200228

SU 2018: Uppdrag att lämna förslag till hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkasPDF

Regioner

200215

SU 2018: Uppdrag sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygdPDF

Regioner

Löpande

SU 2018: Uppdrag att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkningPDF

Företag

200430

SU 2018: Uppdrag att administrera ett sekritariat för regionala 
digitaliseringskoordinatorer PDF

-tilläggsbeslut medelstilldelning Regionala digitaliseringskoordinatorerPDF

Företag

210326

SU 2018: Uppdrag att utveckla kompetens om digitalisering i små företags ledningPDF

Företag

210331

SU 2018: Uppdrag att bistå MiljömålsrådetPDF

Regioner

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

SU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommunerPDF

Kunskapsutveckling

281015

SU 2018: Uppdrag att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetetPDF

Företag

210528

SU 2018: Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City SwedenPDF

- Ändringsbeslut - finansieringPDF

Förenkling

220331

SU 2018: Uppdrag att genomföra JobbsprångetPDF

-Ändringsbeslut Jobbsprånget medelstilldelningPDF

Företag

220301

SU 2018: Uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnorPDF


Företag

220531

SU 2018: Uppdrag att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivetPDF

-Ändringsbeslut Enklare vägar till jobb -medelstilldelningPDF

Företag

210331

SU 2018: Uppdrag att fördela PDF

statsbidrag till kommuner i glesbygdPDF

-Ändringsbeslut - ytterligare medelPDF

Regioner

210415

SU 2018:  Uppdrag att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora företagPDF

-Ändringsbeslut - medelstilldelningPDF

Företag

220330

SU 2018: Uppdrag att stödja utveckling av socialt entreprenörskap och sociala företagPDF

Företag

210301

SU 2018: Uppdrag att främja smart industri på regional nivåPDF

-Ändringsbeslut medelstilldelningPDF

Regioner

210331

SU 2018: Uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagandePDF

-Ändringsbeslut medelstilldelningPDF

Företag

220228

SU2018: Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbetePDF

Regioner

210331

SU 2017: Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städerPDF

-Ändringsbeslut rapporteringskrav Rådet för hållbara städerPDF

Regioner

Maj 2022

SU 2017: Uppdrag att verka för digitalt först - för ett enklare företagandePDF

-tilläggsbeslut om medel 2018PDF

-tilläggsbeslut om medel 2019PDF

-ändringsbeslut medel 2019PDF

Förenkling

20028

SU 2017: Uppdrag att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjanPDF

-tilläggsbeslut om medelPDF

Förenkling

200228

SU 2017: Fördelning av myndigheters ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistikPDF

Kunskapsutveckling

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

SU 2016: Stötta regionalt utvecklingsansvariga i framtagande av handlingsplaner för integrering av klimat- och miljöperspektivPDF

Företag

211031

SU 2016: Uppdrag att främja nyanländas företagande i SverigePDF

-Ändringsbeslut - breddad målgruppPDF

Företaglänk till annan webbplats

200331

SU 2016: Förvaltningsförklaringar (EU-medelsförvaltande myndigheter)PDF

Kvalitet och kontroll

Årliga sammanställningar tom. 250301

SU 2016: Digilyft 2 - program för digitaliseringslyftPDF

Företag

200330

SU 2016: Uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning PDF 
- PDFÄndringsbeslut - förlängningPDF

Företag

200331 (nytt slutdatum)

SU 2016: Hållbara GotlandPDF

-länk till annan webbplatsÄndringsbeslut - förlängningPDF

Regioner

210331

SU 2016: Regionala exportcentraPDF

-Ändringsbeslut förlängning -se Kammarkollegiets RB, anslag 2:3 och 2:4

Företag

211228

SU 2016: Export- och internationaliserings­information på verksamt.sePDF 
-Ändringsbeslut förlängning -se Kammarkollegiets RB, anslag 2:3 och 2:4

Förenkling

211228

SU 2016: Praktik - ta emot nyanlända arbetssökande 2016-2018PDF

- Ändringsbeslut - förlängningPDF

Myndighetsstöd

210115

SU 2016: Praktik - ta emot personer med funktionsnedsättning 2016-2018PDF

- Ändringsbeslut - förlängningPDF

Myndighetsstöd

210115

SU 2016: Genomförande av ÖstersjöstrateginPDF

-Ändringsbeslut - förlängningPDF  

Regioner

Årliga sammanställningar tom. 210430   

SU 2015: länk till annan webbplatsAnalysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålenPDF

 Kunskapsutveckling

Årliga rapporteringar i samband med årsredovisningen tom. 2019 (200222)

SU 2015: Samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningarPDF

Kvalitet och kontroll

200415

SU 2015: Fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden 2016-2019PDF

- ändringsbeslutPDF

Regioner

260418

medel tom. 2025

SU 2015: Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020PDF

Regioner

Löpande (avslutas 201231)

SU 2015: NCP och subkommitté för territoriella samarbetsprogram 2014-2020PDF

Regioner

Löpande (avslutas 201231)

SU 2014: Analysgrupp regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020PDF

Kunskapsutveckling

Löpande (avslutas 201231)

SU 2014: Förenklingsarbete på centrala myndigheterPDF

Förenkling

210430

SU 2013: Fondsamverkan inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen och ESI-fonderna 2014-2020PDF

Regioner

210415

SU 2013: Regionala serviceprogram 2014-2020PDF

- Ändringsbeslut - förlängningPDF

Regioner

210418
Stödmyndighetsuppdrag 2014: Stödmyndighet Landsbygdsprogrammet 2014-2020länk till annan webbplats

-handlingsplan uppdateras årligen

Regioner

2023

SFS 2018:151: Förordning om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områdenlänk till annan webbplats - fördela statsbidrag


 Regioner Uppgiften skulle ha övergått till Delegationen mot segregation från den 1 januari 2019 - troligast sker det från 1 januari 2021

 SFS 2018:152: Förordning om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommunerlänk till annan webbplats

- fördela statsbidrag

 Regioner

Löpande


Här nedan listas de uppdrag som givits i tidigare regleringsbrev än aktuellt år. Dessa återfinns som en delmängd i en bilaga 3 som biläggs regleringsbrevet för aktuellt år.

Tidigare, givna regleringsbrevsuppdrag

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

Uppdrag 1.1 (RB 2019): Måluppfyllelse för förenklingsarbetet

Förenkling

200222

Uppdrag 2.6 (RB 2019): Statliga myndigheters medverkan

Regioner

200222

Övr.uppdrag 4.16 (RB 2019 - bil.3): Delegationen för cirkulär ekonomi

Företag

Årliga redovisningar av strategi senast den 1 mars

Uppdrag 1.1: Lägesrapport COSME, EEN och Horisont 2020

Företag

Årlig rapportering -årlig sammanställning 31 mars & delrapport 30 september

Uppdrag 1.2: Insatser för fler exportmogna turistdestinationer

Företag

200215

Uppdrag 1.6: Myndighetens genomförande av småföretagarakten för Europa

Företag

Årlig rapportering - i anslutning till inlämnande av årsredovisningen

Uppdrag 1.14: Vara delaktigt i förberedelsarbetet inför Sveriges deltagande i Expo 2020 i Dubai

Företag

Ingen rapportering enligt beslut

Uppdrag 2.1: Årlig uppföljning 2014-2020 av företagens kostnader till följd av regler

Förenkling

Årlig sammanställning senast 15 april tom. 200415

Uppdrag 2.5: Redovisa förslag och genomförda åtgärder för att konskevensutredningarnas kvalitet ska höjas

Förenkling

Årlig rapportering i årsredovisning

Uppdrag 3.7: Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med Smart specialisering

Företag

Redovisning 201231

Uppdrag 3.12: Förberedelser av sammanhållningspolitiken efter 2020

Regioner

Årlig rapportering i årsredovisningen

Uppdrag 3.13: Digitalisering av finansiering och resultat

Kunskapsutveckling

Årlig rapportering i årsredovisningen

Uppdrag 3.19: Miljödriven näringslivsutveckling (Miljöintegrering)

Företag

Årlig rapportering senast 15 april

Uppdrag 3.20: Bidra till att utveckla de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö

Företag

Årlig rapportering i årsredovisningen

Uppdrag 3.21: Hantera verksamhetsbidrag, verksamhetsrapporteringar, ekonomiska rapporteringar samt dialoger avseende Riksorganisationen Hela Sverige ska leva


Beslut om verksamhetsbidrag till Hela Sverige ska leva 2019-2021PDF

Regioner

220531

Uppdrag 3.22: Hantera verksamhetsbidrag, verksamhetsrapporteringar, ekonomiska rapporteringar samt dialoger avseende Skärgårdarnas riksförbund


Beslut om verksamhetsbidrag till Skärgårdarnas riksförbund 2019-2021PDF

Regioner

220531

Uppdrag 3.23: Redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service

Kunskapsutveckling

Årlig delredovisning senast 18 april, dels en årlig slutrapport senast den 28 juni

Uppdrag 3.24: Redovisning av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden

Regioner

Årlig samlad redovisning lämnas årligen nästföljande år, senast den 18 april.

Uppdrag 3.25: Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser

Regioner

Årlig rapportering senast den 18 april


Regleringsbrevsuppdrag

Här nedan listas de pågående uppdrag som finns i myndighetens regleringsbrev för utgiftsområde 24 och 19 för aktuellt år och som ännu inte har slutredovisats. De uppdrag som inte har något angivet slutdatum kommmer att redovisas i årsredovisningen. Därmed återfinns återrapporteringen i årsredovisningen.

Länk till ESV:s hemsida där du hittar aktuella regleringsbrevlänk till annan webbplats

 Regleringsbrevsuppdrag UO 24 och 19

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

Uppdrag 1.1: Samverkansprogram

Företag

Delrapport 1 mars 2020

och därefter årlig

rapport senast den 1 mars

Uppdrag 2.1: Mål för förenklingsarbete

Förenkling

210221

Uppdrag 2.2: Verksamt.se

Förenkling

200302

Uppdrag 3.1: Sammanställning av

statliga myndigheters slutrapportering 2014-2020

Regioner

210430

Uppdrag 3.2: Nationell strategi

Regioner

Rapporteras i årsredovisningen

Uppdrag 3.3: Analys av transportbidraget

Företag

200331

Uppdrag 3.4: En kunskapsutvecklande rapport - Länkar mellan stad och land

Kunskapsutveckling

200918

Uppdrg 3.5: Varsel och omställning

Regioner

Rapporteras i årsredovisningen

Uppdrag 3.6: Regionala företagsstöd

Företag

Tom. 2022 - rapporteras i årsredovisningen

Uppdrag 3.7: Uppföljning av stats-

bidrag till kommuner med

socioekonomiskt eftersatta områden

Kunskapsutveckling

210415

Övr.uppdrag 4.1: Prognoser

Myndighetsstöd

Årliga rapporteringar i särskild ordning

Övr.uppdrag 4.2: Redovisning av

åtaganden med stöd av

bemyndigande

Myndighetsstöd

Årliga rapporteringar i särskild ordning

Övr.uppdrag 4.3: Redovisning av utbetalningar

Myndighetsstöd

201026

Förutom ovanstående uppdrag ska myndigheten redovisa ett antal återrapporteringkrav - läs mer om dessa i regleringsbrevet på ESV:s hemsida.

 Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.