Tillväxtverket

Pågående ­uppdrag

Här hittar du en förteckning över de särskilda uppdrag, stödmyndighetsuppdrag samt regleringsbrevsuppdrag som vi arbetar med just nu.

Du hittar alltid det senast inkomna särskilda uppdraget längst upp. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

  • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
    Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet.
  • RB = Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev.
    För fullständig uppdragstext för respektive RB-uppdrag, sök uppdraget på ESV:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förutom våra uppdrag styrs vårt arbete även av återrapporteringskrav som finns angivna i regleringsbrevet.

Pågående särskilda uppdrag

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2019: Uppdrag att göra en fördjupad utredning av frågor i anslutning till PM Krav på rapportering av betalningstider m.m.PDF

Förenkling

190315 efter anstånd med rapport tidigare 190228

SU 2018: Medel avseende 2018 för genomförande av överenskommelse om ett enklare företagande med digital förvaltningPDF

Förenkling

190228

SU 2018: Uppdrag att lämna bidrag för etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorns utvecklingPDF

Företag

200228

BIU 2018: Uppdrag att, i samverkan med Försäkringskassan, informera om bestämmelser om karensavdragPDF

Förenkling

190331 (ek.redovisning)

SU 2018: Uppdrag att lämna förslag till hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkasPDF

Regioner

200215

BIU 2018: Beslut om verksamhetsbidrag till Hela Sverige ska leva 2019-2021PDF

Regioner

2022

SU 2018: Uppdrag sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygdPDF

Regioner

Löpande

SU 2018: Uppdrag att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkningPDF

Företag

200430

SU 2018: Uppdrag att administrera ett sekritariat för regionala 
digitaliseringskoordinatorer PDF

Företag

210326

SU 2018: Uppdrag att utveckla kompetens om digitalisering i små företags ledningPDF

Företag

210331

SU 2018: Uppdrag att föreslå åtgärder till en handlingsplan för arbetet med livsmedelsstrategin 2020-2022PDF

Företag

190619

SU 2018: Uppdrag att bistå MiljömålsrådetPDF

Kunskapsutveckling

Löpande

SFS 2018:151: Förordning om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områdenlänk till annan webbplats - fördela statsbidrag

Regioner

Uppgiften skulle ha övergått till Delegationen mot segregation från den 1 januari 2019

SU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områdenPDF

Kunskapsutveckling

190415

SFS 2018:152: Förordning om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommunerlänk till annan webbplats

- fördela statsbidrag

Regioner

Löpande

SU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommunerPDF

Kunskapsutveckling

281015

SU 2018: Uppdrag att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetetPDF

Företag

210528

SU 2018: Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City SwedenPDF

- Ändringsbeslut - finansieringPDF

Förenkling

220331

SU 2018: Uppdrag att genomföra JobbsprångetPDF

Företag

220301

SU 2018: Uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnorPDF

Företag

220531

SU 2018: Uppdrag att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivetPDF

Företag

210331

SU 2018: Uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner i glesbygdPDF

Regioner

210415

SU 2018:  Uppdrag att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora företagPDF

Företag

220330

SU 2018: Uppdrag att stödja utveckling av socialt entreprenörskap och sociala företagPDF

Företag

210301

SU 2018: Uppdrag att främja smart industri på regional nivåPDF

Regioner

210331

SU 2018: Uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagandePDF

Företag

220228

SU2018: Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbetePDF

Regioner

200327

SU 2017: Beslut att inrätta ett Råd för hållbara städerPDF

Regioner

220531

SU 2017: Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städerPDF

Regioner

Maj 2022

SU 2017: Uppdrag att verka för digitalt först - för ett enklare företagandePDF

Förenkling

20028

SU 2017: Uppdrag att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjanPDF

Förenkling

200228

SU 2017: Uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågorPDF

Företag

191031

SU 2017: Fördelning av myndigheters ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistikPDF

Kunskapsutveckling

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

SU 2017: Bistå med insatser vid varsel och omställning i näringslivetPDF

Regioner

190329

SU 2016: Stötta regionalt utvecklingsansvariga i framtagande av handlingsplaner för integrering av klimat- och miljöperspektivPDF

Företag

211031

SU 2016: Uppdrag att främja nyanländas företagande i SverigePDF

-Ändringsbeslut - breddad målgruppPDF

Företaglänk till annan webbplats

200331

SU 2016: Förvaltningsförklaringar (EU-medelsförvaltande myndigheter)PDF

Kvalitet och kontroll

Årliga sammanställningar tom. 250301

SU 2016: Digilyft 2 - program för digitaliseringslyftPDF

Företag

200330

SU 2016: Uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning PDF 
- PDFÄndringsbeslut - förlängningPDF

Företag

200331 (nytt slutdatum)

SU 2016: Synliggöra goda exempel på företag i industrins framkantPDF

Företag

190331

SU 2016: Lämna förslag till framstegsrapporter PartnerskapsöverenskommelsenPDF

Kunskapsutveckling

190430

SU 2016: Hållbara GotlandPDF

-länk till annan webbplatsÄndringsbeslut - förlängningPDF

Regioner

210331

SU 2016: Regionala exportcentraPDF

-ÄB förlängning -se Kammarkollegiets RB, anslag 2:3 och 2:4

Företag

191228

SU 2016: Nationellt program för sysselsättnings­främjande insatser genom arbetsintegrerade sociala företag (ASF)PDF

Företag

Särskild rapport i samband med årsredovisning

SU 2016: Export- och internationaliserings­information på verksamt.sePDF 
-ÄB förlängning -se Kammarkollegiets RB, anslag 2:3 och 2:4

Företag

191228

SU 2016: Praktik - ta emot nyanlända arbetssökande 2016-2018PDF

- Ändringsbeslut - förlängningPDF

Myndighetsstöd

210115

SU 2016: Praktik - ta emot personer med funktionsnedsättning 2016-2018PDF

- Ändringsbeslut - förlängningPDF

Myndighetsstöd

210115

SU 2016: Genomförande av ÖstersjöstrateginPDF

Regioner

Årliga sammanställningar tom 200430   

SU 2015: Samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningarPDF

Kvalitet och kontroll

200415

SU 2015: Jämställd regional tillväxtPDF

Företag

190415

SU 2015: Fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden 2016-2019PDF

- ändringsbeslutPDF

Regioner

260418

medel tom. 2025

SU 2015: länk till annan webbplatsAnalysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålenPDF

Kunskapsutveckling

Årliga rapporteringar i samband med årsredovisningen tom 2019

SU 2015: Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020PDF

Regioner

Löpande (avslutas 201231)

SU 2015: NCP och subkommitté för territoriella samarbetsprogram 2014-2020PDF

Regioner

Löpande (avslutas 201231)

SU 2014: Stärkt lokal attraktionskraftPDF

Regioner

190328

SU 2014: Analysgrupp regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020PDF

Kunskapsutveckling

Löpande (avslutas 201231)

SU 2014: Förenklingsarbete på centrala myndigheterPDF

Förenkling

210430

SU 2013: Fondsamverkan inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen och ESI-fonderna 2014-2020PDF

Regioner

210415

2014: Stödmyndighet Landsbygdsprogrammet 2014-2020länk till annan webbplats

-handlingsplan uppdateras årligen

Regioner

2023

SU 2013: Regionala serviceprogram 2014-2020PDF

- Ändringsbeslut - förlängningPDF

Regioner

210418

Pågående regleringsbrevsuppdrag

Här nedan listas se uppdrag som finns i myndighetens regleringsbrev för utgiftsområde 24 och 19 för budgetår 2019.

Länk till ESV:s hemisda där du hittar aktuella regleringsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

RB 2019 (Uppdrag 1.1): Måluppfyllelse för förenklingsarbetet

Förenkling

200222

RB 2019 (Uppdrag 2.1): Redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service

Kunskapsutveckling

Årlig slutrapport 190628

RB 2019 (Uppdrag 2.2): Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser

Regioner

Årlig redovisning föregående budgetår 190418

RB 2019 (Uppdrag 2.3): Redovisning av arbetet att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden

Regioner

Årlig redovisning 190418

RB 2019 (Uppdrag 2.4): Redovisningar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas Riksförbund

Regioner

191130

RB 2019 (Uppdrag 2.5): Avrapportering av regionalfondsprogrammen

Kunskapsutveckling

Årlig redovisning - flera olika lägesrapporter

RB 2019 (Övr.uppdrag 3.1): Individbaserad statistik

Kunskapsutveckling

190222

RB 2019 (Övr.uppdrag 3.2): Prognoser i Hermes

Myndighetsstöd

Årliga rapporteringar

RB 2019 (Övr.uppdrag 3.3): Redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande

Myndighetsstöd

Årliga rapporteringar

RB 2019 (Övr.uppdrag 3.4): Redovisning av utbetalningar

 Myndighetsstöd

191025

Pågående, tidigare givna, regleringsbrevsuppdrag

Här nedan listas uppdrag som givits i tidigare regleringsbrev än aktuellt år.

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

RB 2018 (Övr.uppdrag 3.4): Individbaserad statistik

Kunskapsutveckling

190222

RB 2019 - bilaga 3 (Uppdrag 1.1): Lägesrapport COSME, EEN och Horisont 2020

Företag

Årlig sammanställning 31 mars

RB 2019 - bilaga 3 (Uppdrag 1.2): Insatser för fler exportmogna turistdestinationer

Företag

200215

RB 2019 - bilaga 3 (Uppdrag 1.11): Myndighetens genomförande av småföretagarakten för Europa

Företag

Årlig rapportering- i anslutning till inlämnande av årsredovisningen

RB 2019 - bilaga 3 (Uppdrag 2.1): Företagens kostnader till följd av regler 2014-2020

Förenkling

Årlig sammanställning 15 april tom. 200415

RB 2019 - bilaga 3 (Uppdrag 3.9): Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med Smart specialisering

Företag

Årlig rapportering i årsredovisning (avslutas 201231)

RB 2019 - bilaga 3 (Uppdrag 3.16): Förberedelser av sammanhållningspolitiken efter 2020

Regioner

Årlig rapportering i årsredovisningen

RB 2019 - bilaga 3 (Uppdrag 3.17): Digitalisering av finansiering och resultat

Kunskapsutveckling

Årlig rapportering i årsredovisningen

RB 2019 - bilaga 3 (Uppdrag 3.18): Miljödriven näringslivsutveckling regionalt (Miljöintegrering)

 Företag Redovisas i årsredovisning 2017 & 190415 (enl. RB 2018)

RB 2019 - bilaga 3 (Uppdrag 3.19): Stödja statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet till och med 2020 

Regioner

Årlig rapportering i årsredovisningen

RB 2019 - bilaga 3 (Uppdrag 3.27): Regionala prognoser till långtidsutredningen 2019

Kunskapsutveckling

191014

 RB 2019 - bilaga 3 (Uppdrag 3.28): Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö Företag 

Årlig rapportering i årsredovisningen

RB 2019 - bilaga 3 (Övr.uppdrag 4.16): Delegation för cirkulär ekonomi 

Företag

Årliga redovisningar av strategi för cirkulär ekonomi den 1 mars
Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.