Tillväxtverket

Ungas innovationskraft

Tillväxtverket och VINNOVA drev gemensamt  programmet Ungas innovationskraft mellan 2010 och 2015. Syftet har varit att fler unga (18-30 år) utvecklar och kommersialiserar sina idéer för ökad innovationskraft i Sverige.

Ta del av kunskap om unga företagare och ungas attityder till företagande:

Unga vill gärna vara företagare

Personer mellan 18 och 30 år är den grupp i Sverige som i störst utsträckning kan tänka sig att bli företagare. Ändå är bara 4 procent företagare idag. För att kunna hjälpa unga att våga satsa på sina idéer måste vi som jobbar med att stötta företagare veta vad de unga behöver och hur deras företagande ser ut.
Faktablad om ungas attityder till företagande

Unga driver företag i alla branscher

Unga företagare omsätter 27,6 miljarder kronor. 60 % av de unga företagarna har utvecklat nya varor eller tjänster de senaste 3 åren. 
Faktablad om unga kvinnors och mäns företagande

Vad behöver unga företagare?

Vad behöver unga företagare för att våga satsa på sin idé och utveckla företaget? Här kan du som jobbar med att stötta unga företagare se deras vanligaste behov och önskemål i olika faser av företagandet. Svaren kommer från fokusgrupper och djupintervjuer med 94 företagare i åldern 18–35 år.
Faktablad om unga företagares behov

Skapa mötesplatser för ungas idéutveckling

Hur får vi fler unga att ta steget från idé till företag? Under 2014 genomfördes sex mötesplatspiloter inom programmet Ungas Innovationskraft.  Det här är tips från projekten till dig som vill starta en liknande mötesplats.
Tips till dig som vill skapa mötesplatser för ungas idéutveckling

Kontakt

Annika Järemo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 83