Tillväxtverket

Slutrapporterade regeringsuppdrag

Här hittar du en förteckning över de regeringsuppdrag som slutrapporterats under 2016 och därefter.

2021

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet
 • BIU=Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket har en tydligt utpekad roll
 • Uppdrag= Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev och där en slutredovisning lämnats.
Översikt slutredovisningar

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2014: Förenklingsarbete på centrala myndigheterPDF

Förenkling

210430

Uppdrag 3.1 (RB 2020)

Sammanställning av statliga myndigheters slutrapportering

Regioner

210430

SU 2016: Genomförande av ÖstersjöstrateginPDF

-Ändringsbeslut - förlängningPDF  

-Ändringsbeslut - förlängning bidra till genomförande av ÖstersjöstrateginPDF

Regioner

210430

RB 2020 anslag 2:3:Regionala exportcentraPDF & Export- och internationaliserings­information på verksamt.sePDF

Företag & Förenkling

210428

SU 2013: Regionala serviceprogram 2014-2020PDF

- Ändringsbeslut - förlängningPDF

Regioner

210418

Pågående uppdrag 3.20 (Bil.3 RB 2021)

Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelser för budgetår 2020

Regioner

210418

Pågående uppdrag 2.2 (bil.3 i RB 2021)

Uppföljning av företagens administrativa kostnader till följd av regler

Förenkling

210415

SU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Kunskapsutveckling

210415

SU 2015: Samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningarPDF

Kvalitet och kontroll

210415

SU 2013: Fondsamverkan inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen och ESI-fonderna 2014-2020PDF

Regioner

210415

SU 2016: Hållbara GotlandPDF

-Ändringsbeslut - förlängningPDF

Regioner

210331

SU 2018: Uppdrag att administrera ett sekretariat för regionala 
digitaliseringskoordinatorer PDF

-tilläggsbeslut medelstilldelning Regionala digitaliseringskoordinatorerPDF

Företag

210326

SU 2020: Uppdrag att förbereda handläggning av ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbetePDF

Företag

När förordning träder i kraft (föreslås träda ikraft den 1 januari 2021)

SU 2020: Uppdrag att förbereda för ett nationellt program inom fonden för en rättvis omställning 2021-2027 - Just Transition FundPDF

-Ändringsbeslut förlängning nationellt program inom fonden för rättvis omställningPDF

-Ändringsbeslut utökat nationellt program inom fonden för rättvis omställningPDF

-Ändringsbeslut förlängning nationellt program inom fonden för rättvis omställningPDF

Regioner210301SU 2018: Uppdrag att stödja utveckling av socialt entreprenörskap och sociala företagPDF

Företag

Slutrapport

210301

Ev. kvarvarande medel ska återbetalas senast 210331

Uppdrag 4 (RB 2021):

Redovisning av medel för näringslivsutveckling

Myndighetsstöd

210228

Återrapporteringskrav 2.2 (RB 2020):

Utveckla och föreslå nya insatser inom förenklingsarbetet som särskilt kan hjälpa företag i en återhämtning från coronapandemin, däribland förslag på förenklingar i regelverk, och förbättringar och förenklingar i myndigheters service och tillämpning av regelverk. Delrapportering ska ske till Näringsdepartementet den 31 oktober 2020

Förenkling

Slutrapporteras (i särskild rapport) i samband med årsredovisningen för 2020 dvs. senast 210122

Uppdrag 1.1 (RB 2021):

Tillväxtverket ska i dialog med Bolagsverket sammanställa och redovisa de totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se för 2020 samt lämna en preliminär budget för 2022–2024 där de beräknade totala kostnaderna och intäktskällorna för verksamt.se framgår. Om kostnaderna beräknas överstiga intäkterna ska också förslag om finansiering lämnas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2021.

Förenkling

210222

Pågående uppdrag 2.3 (RB 2021 -bil.3):

Redovisning förslag och genomförda åtgärder för måluppfyllelse av regeringens förenklingsmål

Förenkling

210222

SU 2020: Uppdrag att förbereda programperioden 2021-2017 för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom EU:s sammanhållningspolitikPDF

-Ändringsbeslut förlängning förberedelse programperioden 2021-202PDF7

Kvalitet & kontroll

& Regioner

210108


2020

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet
 • BIU=Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket har en tydligt utpekad roll
 • Uppdrag= Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev. Flera av dem är årligt återkommande men där en årlig rapportering lämnas.
Översikt slutredovisningar

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2020: Uppdrag att göra en förhandsbedömning avseende finansieringsinstrument inför programperioden 2021-2027 för Europeiska regionala utvecklingsfondenPDF


-Ändringsbeslut förlängning förhandsbedömning finansieringsinstrumentPDF

Företag

201231

SU 2020: Uppdrag att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021-2027PDF


-Ändringsbeslut förlängning ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogramPDF

Företag

201231

Pågående uppdrag 3.7 (RB 2020 -bil.3):

Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med Smart specialisering

-Rapport Smart specialiseringPDF

Företag

201231

BIU 2020: Uppdrag, till Post-och telestyrelsen, att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19PDF

Företag

PTS slutredovisar 201231

SU 2015: NCP och subkommitté för territoriella samarbetsprogram 2014-2020PDF

 Regioner

Löpande (avslutas 201231)

SU 2014: Analysgrupp regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020PDF

 Kunskapsutveckling


Löpande (avslutas 201231)


Uppdrag 3.4 (RB 2020): En kunskapsutvecklande rapport - Länkar mellan stad och land

-Slutrapport kunskapsutvecklande rapportPDF

-Rapporten - länkar mellan stad och landPDF

Kunskapsutveckling

201215

SU 2020: Uppdrag att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringslivPDF

Regioner

Uppdraget ersattes av ett nytt uppdrag "Uppdrag att bistå med insatser vid varsel och omställning"

Övrigt uppdrag 4.3 (RB 2020): Redovisning av utbetalningar

Myndighetsstöd

201026

BIU 2020: Uppdrag, till Trafikanalys, att analysera utvecklingen avseende elflygPDF

Företag

Trafikanalys slutredovisar 201007

BIU 2020: Uppdrag, till Naturvårdsverket, att genomföra en översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheterPDF

GD-stab

Naturvårdsverket slutredovisar 200930

SU 2019: Uppdrag att sammanställa, analysera och konkretisera förenklingsförslagPDF

Förenkling

200630

Uppdrag 1.1 (RB 2019): Måluppfyllelse för förenklingsarbetet

Förenkling 

200630

SU 2018: Uppdrag att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkningPDF

Företag

200430

SU 2019: Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges landsbygderPDF

Kunskapsutveckling

200331 (enligt ändringsbeslut)

SU 2016: Digilyft 2 - program för digitaliseringslyftPDF

Företag

200331

SU 2016: Uppdrag att främja nyanländas företagande i SverigePDF

-Ändringsbeslut - breddad målgruppPDF

 • Slutrapport främja nyanländas företagande i Sverige

Företag

200331

SU 2016: Uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning PDF 
- PDFÄndringsbeslut - förlängningPDF

Företag

200331

Uppdrag 2.2 (RB 2020): Verksamt.se

Förenkling

200302

SU 2018: Uppdrag att lämna bidrag för etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorns utvecklingPDF

Företag

200228

SU 2017: Uppdrag att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjanPDF

-tilläggsbeslut om medelPDF

Förenkling

200228

SU 2017: Uppdrag att verka för digitalt först - för ett enklare företagandePDF

-tilläggsbeslut om medel 2018PDF

-tilläggsbeslut om medel 2019PDF

-ändringsbeslut medel 2019PDF

Förenkling

 200228

SU 2015: Analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålenPDF

Kunskapsutveckling

Årliga rapporteringar i samband med årsredovisningen tom. 2019 (200222)

Uppdrag 2.6 (RB 2019): Statliga myndigheters medverkan

Regioner

200222

SU 2018: Uppdrag att lämna förslag till hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkasPDF

Regioner

200215

Uppdrag 1.2 (RB 2019 -bil.3): Insatser för fler exportmogna turistdestinationer

Företag

200215


2019

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:


2018

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

2017

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

2016

SHär hittar du de regeringsuppdrag vi avslutat under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar: