Tillväxtverket

Pågående ­regeringsuppdrag

Regeringen ger oss regeringsuppdrag. Här hittar du länkar till Tillväxtverkets instruktion, regleringsbrev samt en förteckning över aktuella regeringsuppdrag.

Uppdrag via instruktion och regleringsbrev

Vår verksamhet styrs av regeringens instruktion och årliga regleringsbrev. Regleringsbreven styr årets verksamhet och anger mål och anslagsramar. Tillväxtverkets verksamhet styrs och påverkas av flertalet regleringsbrev vilka listas på Ekonomistyrningsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Redovisningen av återrapporteringskrav och uppdrag kan skilja sig åt. Nedanstående scenarier är de förekommande och föranleder olika hantering:

  1. I de fall särskilda datum för redovisning/rapportering står utskrivna ska en särskild rapport skickas in enligt fastställda datum.
  2. Vissa av återrapporteringskraven/uppdragen har inte utskrivna särskilda rapporterings-/redovisningsdatum. Dessa ska redovisas, i sin helhet, i myndighetens årsredovisning.
  3. I de fall återrapporteringskravet ska redovisas "i anslutning till/i samband med årsredovisningen", ska en särskild rapport skickas in i samband med vår leverans av årsredovisning (vilken sker årligen senast den 22 februari). Dvs. den behöver inte bifogas årsredovisningen som en bilaga men ska skickas in i närtid.

Läs mer vad du ska tänka på i rutinen "Skriva rapport till regeringen" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringsuppdrag till Tillväxtverket

Särskilda regeringsuppdrag, det vill säga sådant som inkommit, löpande via enskilda regeringsbeslut. Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet. Du hittar alltid det senast inkomna särskilda uppdraget längst upp. I översikten finns även uppdrag till myndigheten, som inkommit, via annat regleringsbrev än myndighetens egna huvudbrev för utgiftsområde 24 & 19. Dessa är markerade med RB och är kursiverade.

‌Översikt särskilda regeringsuppdrag till Tillväxtverket

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2021: Uppdrag att ta fram ett metodstöd för regionala serviceprogram 2022-2030 samt bistå regionerna och Gotlands kommun vid framtagande och genomförande av regionala serviceprogram Pdf, 154.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Förslag till metodstöd 210630 därefter årlig redovisning tom. 310418

SU 2021: Uppdrag att lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitala innovationshubbar Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

250226

& ev. återbetalning kvarvarande medel 260315

SU 2021: Uppdrag att bidra till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövarare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Pdf, 151.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

Slutredovisning 260228

SU 2021: Uppdrag att genomföra insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Olika slutdatum för de ingående delarna sista slutredovisningen ska ske 220622

SU 2020: Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängd tid för uppdraget att vidta ytterligare åtgärder Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut från den 12 maj förlängd tid för uppdraget att vidta ytterligare åtgärder Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Arbetsgivarverket slutredovisar 210915

SU 2020: Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång Pdf, 170.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

SU 2020: Uppdrag att bistå med insatser vid varsel och omställning Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster.

ersätter regeringens beslut "uppdrag att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv"

Regioner

Slutredovisning 220131

SU 2020: Uppdrag att förbereda och vidta åtgärder för att kunna besluta om insatser inom ramen för React-EU Pdf, 152.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

210115

anmälan om ändringar i nationella regionalfonds-

programmet, förutsatt att regelverket är beslutat

SU 2020: Uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerrak för perioden 2021-2027 Pdf, 136.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Förberedelser ska genomföras för att from. 2021 vara förvaltande myndighet

SU 2020: Uppdrag att förbereda och vidta åtgärder inom regionalfondsprogrammen för att möta effekterna av covid-19-utbrottet Pdf, 111.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Redovisas i samband med de årliga genomförande-rapporterna som lämnas in 30 juni

till och med årsslutet 2022


SU 2020: Uppdrag att fördela medel till särskilt driftstöd i sårbara och utsatta glesbygdsområden 2020-2022 Pdf, 95.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

230418

SU 2020: Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2025 inom ramen för livsmedelsstrategin Pdf, 249.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning 260228

SU 2019: Uppdrag att stödja en samverkansarena för besöksnäringens utveckling Pdf, 830.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängd tid samverkansarena för besöksnäringens utveckling Pdf, 85.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut ytterligare förlängd tid samverkansarena för besöksnäringens utveckling Pdf, 62.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning & ev. återbetalning kvarvarande medel 210930

SU 2019: Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens Pdf, 959.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning 221031 & ev. återbetalning kvarvarande medel 230228

SU 2019: Uppdrag att genomföra näringslivsinsatser och insatser inom besöksnäringen inom ramen för en sammanhållen landsbygdspolitik Pdf, 1016.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Företag

Inget angivet slutdatum i beslutet - särskilda medel för 2019. Avslutas 211231

SU 2019: Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet Pdf, 938.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängd tid utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet Pdf, 157.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

230915

SU 2018: Uppdrag sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygd Pdf, 854.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning utarbeta metodik för landsbygdsanalyser Pdf, 97.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

LöpandeSU 2018: Uppdrag att bistå Miljömålsrådet Pdf, 572.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

SU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner Pdf, 135.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

281015

SU 2018: Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden Pdf, 222.7 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - finansiering Pdf, 982.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag


220331

SU 2018: Uppdrag att genomföra Jobbsprånget Pdf, 147.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut Jobbsprånget medelstilldelning Pdf, 634.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag


220301

SU 2018: Uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor Pdf, 109.9 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden medelstilldelning Pdf, 666.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Ev. återbetalning av kvarvarande medel 220331 & Slutredovisning 220531

SU 2018: Uppdrag att fördela Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.

statsbidrag till kommuner i glesbygd Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - ytterligare medel Pdf, 822 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner


220418 (förlängt i RB för 2021 ersätter tidigare beslut)

SU 2018:  Uppdrag att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora företag Pdf, 166 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - medelstilldelning Pdf, 724.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning 220330 & ev. återbetalning av kvarvarande medel 210331

SU 2018: Uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagande Pdf, 120.3 kB.

-Ändringsbeslut medelstilldelning Pdf, 739 kB, öppnas i nytt fönster.

 Företag

Slutredovisning 220228 & ev. återbetalning av kvarvarande medel 220331

SU 2018: Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning av uppdrag att stödja regionalt  Pdf, 61.4 kB, öppnas i nytt fönster.

kompetensförsörjningsarbet Pdf, 61.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Slutredovisning 220131

SU 2017: Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer Pdf, 66.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut rapporteringskrav Rådet för hållbara städer Pdf, 688.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Rapporteras till och med årsredovisning för 2022

dvs. senast 230222

SU 2017: Fördelning av myndigheters ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

SU 2016: Praktik - ta emot personer med funktionsnedsättning 2016-2018 Pdf, 194.8 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 185.8 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik 2021-2023 Pdf, 161.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Slutredovisning 240215

SU 2016: Praktik - ta emot nyanlända arbetssökande 2016-2018 Pdf, 197.1 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 187.6 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning ta emot nyanlända arbetssökande för praktik nyanlända 2021-2023 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Slutredovisning 240215

SU 2016: Stötta regionalt utvecklingsansvariga i framtagande av handlingsplaner för integrering av klimat- och miljöperspektiv Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Slutredovisning 211031

SU 2016: Förvaltningsförklaringar (EU-medelsförvaltande myndigheter) Pdf, 708.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kvalitet och kontroll

Årliga sammanställningar tom. 250301

RB anslag 2:3: Regionala exportcentra Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ursprungligen ett SU 2016. Ändringsbeslut förlängning -se Kammarkollegiets RB, anslag 2:3 och 2:4.

Företag

220228 för år 2021

RB anslag 2:3: Export- och internationaliserings­information på verksamt.se Pdf, 85 kB, öppnas i nytt fönster. 
Ursprungligen ett SU 2016.

Ändringsbeslut förlängning -se Kammarkollegiets RB, anslag 2:3 och 2:4.

Förenkling

220228 för år 2021

SU 2016: Genomförande av Östersjöstrategin Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 69 kB, öppnas i nytt fönster.  

-Ändringsbeslut - förlängning bidra till genomförande av Östersjöstrategin Pdf, 105.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Årliga sammanställningar tom. 210430 & genomföranderapport 220131

SU 2015: Fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden 2016-2019 Pdf, 74.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- ändringsbeslut Pdf, 55.4 kB.

Regioner

260418 medel tom. 2025

SU 2015: Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Pdf, 98.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Löpande (förlängt i RB för 2021 till 211231 och redovisas i årsredovisningen för 2021)

SU 2015 mfl: Uppdrag att utse ledamöter till ÖK interreg - Botina Atlantica, Central Baltic, Nord, Norra Periferin och Arktis, Sverige-Norge, Urbact, Östersjöprogrammet, ÖKS under programperioden 2014-2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Regioner

221231


Regeringsuppdrag till andra – i samverkan

Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket specifikt omnämns i beslutet. Du hittar alltid det senast inkomna regeringsuppdraget längst upp.

‌Översikt regeringsuppdrag via enskilda regeringsbeslut

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

BIU 2021: Uppdrag till Verket för innovationssystem att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser

Företag


BIU 2021: Uppdrag till Arbetsförmedlingen mfl. att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

310123

BIU 2021: Uppdrag att ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

231230

BIU 2021: Uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa 2021-2027 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Myndigheten för digital förvaltning ska lämna förslag till långsiktig samverkansstruktur 210731 - ansvar t.o.m. programperiodens slut

BIU 2021: Uppdrag om nationella kontaktpunkter för EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings och utbildningsprogram 2021-2027 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Tillväxtverket sekundär nationell kontaktpunkt - programperiodens slut

BIU 2021: Uppdrag att ansvara för EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-202 Pdf, 198.2 kB, öppnas i nytt fönster.7

Företag

Tillväxtverket ska bistå - programperiodens slut

BIU 2021: Uppdrag, till Länsstyrelsen i Jämtland, att driva ett nationellt centrum för mathantverk Pdf, 1021 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Länsstyrelsen ska slutredovisa 240228

- till Näringsdepartementet & Tillväxtverket 

BIU 2020: Uppdrag , till Tillväxtanalys, att utvärdera effekterna av företagsstödjande insatser inom regionalfondsprogrammen programperioden 2014-2020 Pdf, 146.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Staben

Tillväxtanalys slutredovisar 220930

BIU 2020: Uppdrag, till Ekonomistyrningsverket, om uppföljning av stöd som införts eller förändrats för att lindra effekterna av det nya coronaviruset Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kvalitet och kontroll

ESV slutredovisar

211031


Stödmyndighetsuppdrag

Översikt stödmyndighetsuppdrag

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

2014: Stödmyndighet Landsbygdsprogrammet 2014-2020: Utveckla lokala servicelösningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-handlingsplan uppdateras årligen

Regioner

 2023


 Förordningsstyrda uppdrag

Tillväxtverket har ett antal uppdrag som givits via förordningar. Här nedan hittar du några av dem där vi tydligt har ett uttalat uppdrag.

Ö‌versikt förordningsstyrda uppdrag

Förordning

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SFS 2020:208 : Förordning om stöd vid korttidsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lag 2013:948 om stöd vid korttidsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Korttid


SFS 2018:152: Förordning om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - fördela statsbidrag

Regioner

 Löpande

SFS 2018:1428: Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag

Årlig redovisning till SMHI med kopia till Näringsdepartementet, i samband med årsredovisning

SFS 2009:907: Förordning om miljöledning i statliga myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Staben

Årlig redovisning till Naturvårdsverket med kopia till Näringsdepartementet, i samband med årsredovisning

SFS 2000:281: Förordning om regionalt transportbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag

Löpande

SFS 2001:1194: Förordning om statsbidrag till kooperativt utveckling m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag

Löpande

SFS 1998:896: Förordning om hushållning med mark- och vattenområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(Riksintresse industriell produktion)

Regioner

Löpande

SFS 2017:583: Förordning om regionalt tillväxtarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Löpande

SFS 1990:1070:Förteckning över avtal enligt förordningen SFS (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Årlig redovisning senast den 31 januari varje år