Tillväxtverket

Pågående regerings­uppdrag

Regeringen ger oss regeringsuppdrag. Här hittar du länkar till Tillväxtverkets instruktion, regleringsbrev samt en förteckning över aktuella regeringsuppdrag.

Uppdrag via instruktion och regleringsbrev

Vår verksamhet styrs av regeringens instruktion och årliga regleringsbrev. Regleringsbreven styr årets verksamhet och anger mål och anslagsramar. Tillväxtverkets verksamhet styrs och påverkas av flertalet regleringsbrev vilka listas på Ekonomistyrningsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Redovisningen av återrapporteringskrav och uppdrag kan skilja sig åt. Nedanstående scenarier är de förekommande och föranleder olika hantering:

  1. I de fall särskilda datum för redovisning/rapportering står utskrivna ska en särskild rapport skickas in enligt fastställda datum.
  2. Vissa av återrapporteringskraven/uppdragen har inte utskrivna särskilda rapporterings-/redovisningsdatum. Dessa ska redovisas, i sin helhet, i myndighetens årsredovisning.
  3. I de fall återrapporteringskravet ska redovisas "i anslutning till/i samband med årsredovisningen", ska en särskild rapport skickas in i samband med vår leverans av årsredovisning (vilken sker årligen senast den 22 februari). Dvs. den behöver inte bifogas årsredovisningen som en bilaga men ska skickas in i närtid.

Läs mer vad du ska tänka på i rutinen "Skriva rapport till regeringen" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringsuppdrag till Tillväxtverket

Särskilda regeringsuppdrag, det vill säga sådant som inkommit, löpande via enskilda regeringsbeslut. Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet. Du hittar alltid det senast inkomna särskilda uppdraget längst upp.

‌Översikt särskilda regeringsuppdrag till Tillväxtverket

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2021: Uppdrag att stödja arbetet med att utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

250331

SU 2021: Uppdrag att utbetala stöd för utveckling av företagsklimat och näringsliv i vissa gles- och landsbygdskommuner Pdf, 141.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

250415

SU 2021: Uppdrag att betala ut och redovisa verksamhetsbidrag Pdf, 84.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

250630

SU 2021: Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Stab

220131

SU 2021: Uppdrag att förbereda en överföring av Delegationen för cirkulär ekonomi till Naturvårdsverket Pdf, 945.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

221015

SU 2021: Uppdrag att stärka tillväxten i forskningsintensiva startup-företag Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Vinnova, ska med stöd av Tillväxtverket lämna slutredovisning inkl. ek. redovisning senast 230131 & ev. återbetalning kvarvarande medel och slutlig ekonomisk redovisning 230331

SU 2021: Uppdrag att ta fram ett metodstöd för regionala serviceprogram 2022-2030 samt bistå regionerna och Gotlands kommun vid framtagande och genomförande av regionala serviceprogram Pdf, 154.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Förslag till metodstöd 210630 därefter årlig redovisning tom. 310418

SU 2021: Uppdrag att lämna stöd till de regionala digitaliseringskoordinatorerna samt att samordna och koordinera digitala innovationshubbar Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

250226

& ev. återbetalning kvarvarande medel 260315

SU 2021: Uppdrag att bidra till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövarare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Pdf, 151.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

Slutredovisning 260228

SU 2021: Uppdrag att genomföra insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Förlängning och ytterligare medel i uppdrag 1.1 i RB 2022

Företag

Olika slutdatum för de ingående delarna den sista slutredovisningen ska ske 220620

Slutredovisning förlängt RB-uppdrag 230519

SU 2020: Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång (SingleDigitalGateway) Pdf, 170.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

SU 2020: Uppdrag att bistå med insatser vid varsel och omställning Pdf, 160 kB, öppnas i nytt fönster.

ersätter regeringens beslut "uppdrag att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv"

Regioner

Slutredovisning 220131

SU 2020: Uppdrag att förbereda och vidta åtgärder inom regionalfondsprogrammen för att möta effekterna av covid-19-utbrottet Pdf, 111.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Redovisas i samband med de årliga genomförande-rapporterna som lämnas in 30 juni

till och med årsslutet 2022


SU 2020: Uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerrak för perioden 2021-2027 Pdf, 136.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Förberedelser ska genomföras för att from. 2021 vara förvaltande myndighet. Avslutas 220630

SU 2020: Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020-2025 inom ramen för livsmedelsstrategin Pdf, 249.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning 260228

SU 2019: Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens Pdf, 959.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning 221031 & ev. återbetalning kvarvarande medel 230228

SU 2019: Uppdrag att genomföra näringslivsinsatser och insatser inom besöksnäringen inom ramen för en sammanhållen landsbygdspolitik Pdf, 1016.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Företag

Inget angivet slutdatum i beslutet - särskilda medel för 2019. Avslutas 211231

SU 2019: Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet Pdf, 938.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängd tid utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet Pdf, 157.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

230915

SU 2018: Uppdrag sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygd Pdf, 854.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning utarbeta metodik för landsbygdsanalyser Pdf, 97.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

LöpandeSU 2018: Uppdrag att bistå Miljömålsrådet Pdf, 572.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

SU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner Pdf, 135.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

281015

SU 2018: Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden Pdf, 222.7 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - finansiering Pdf, 982.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag


220331

SU 2018: Uppdrag att genomföra Jobbsprånget Pdf, 147.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut Jobbsprånget medelstilldelning Pdf, 634.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag


220301

SU 2018: Uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor Pdf, 109.9 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden medelstilldelning Pdf, 666.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Ev. återbetalning av kvarvarande medel 220331 & Slutredovisning 220531

SU 2018: Uppdrag att fördela Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.

statsbidrag till kommuner i glesbygd Pdf, 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - ytterligare medel Pdf, 822 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner


220418 (förlängt i RB för 2021 ersätter tidigare beslut)

SU 2018:  Uppdrag att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora företag Pdf, 166 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - medelstilldelning Pdf, 724.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Slutredovisning 220330 & ev. återbetalning av kvarvarande medel 220331

SU 2018: Uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagande Pdf, 120.3 kB.

-Ändringsbeslut medelstilldelning Pdf, 739 kB, öppnas i nytt fönster.

 Företag

Slutredovisning 220228 & ev. återbetalning av kvarvarande medel 220331

SU 2018: Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut förlängning av uppdrag att stödja regionalt  Pdf, 61.4 kB, öppnas i nytt fönster.

kompetensförsörjningsarbet Pdf, 61.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Slutredovisning 220131

SU 2017: Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer Pdf, 66.5 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut rapporteringskrav Rådet för hållbara städer Pdf, 688.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Årlig rapportering i årsredovisning, slutredovisning 22 februari 2022

SU 2017: Fördelning av myndigheters ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Löpande uppgift - inget angivet slutdatum

SU 2016: Praktik - ta emot personer med funktionsnedsättning 2016-2018 Pdf, 194.8 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 185.8 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik 2021-2023 Pdf, 161.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Slutredovisning 240215

SU 2016: Praktik - ta emot nyanlända arbetssökande 2016-2018 Pdf, 197.1 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 187.6 kB, öppnas i nytt fönster.

- Ändringsbeslut - förlängning ta emot nyanlända arbetssökande för praktik nyanlända 2021-2023 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Stab

Slutredovisning 240215

SU 2016: Förvaltningsförklaringar (EU-medelsförvaltande myndigheter) Pdf, 708.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kvalitet och kontroll

Årliga sammanställningar tom. 250301

SU 2016: Genomförande av Östersjöstrategin Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster.

-Ändringsbeslut - förlängning Pdf, 69 kB, öppnas i nytt fönster.  

-Ändringsbeslut - förlängning bidra till genomförande av Östersjöstrategin Pdf, 105.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Årliga sammanställningar tom. 210430 & genomföranderapport 220131

SU 2020: Uppdrag att fördela ytterligare medel till särskilt driftstöd i sårbara och utsatta glesbygdsområden 2020-2022 Pdf, 95.7 kB, öppnas i nytt fönster.


SU 2015: Fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden 2016-2019 Pdf, 74.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- ändringsbeslut Pdf, 55.4 kB.


Regioner

230418
260418 medel tom. 2025

SU 2015: Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Pdf, 98.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Löpande (förlängt i RB för 2021 till 211231 och redovisas i årsredovisningen för 2021)

SU 2015: NCP och subkommitté för territoriella samarbetsprogram 2014-2020 Pdf, 112.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Löpande

SU 2015 mfl: Uppdrag att utse ledamöter till ÖK interreg - Botina Atlantica, Central Baltic, Nord, Norra Periferin och Arktis, Sverige-Norge, Urbact, Östersjöprogrammet, ÖKS under programperioden 2014-2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Regioner

221231

Här nedan listas även de uppdrag till myndigheten, som inkommit, via annat regleringsbrev än myndighetens egna huvudbrev för utgiftsområde 24 & 19.

Översikt övriga regleringsbrevsuppdrag

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

RB anslag 1:1 Förvaltning BRP +


Stab


Inget angivet slutdatum

RB anslag 2:3: Regionala exportcentra Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Ursprungligen ett SU 2016. Ändringsbeslut förlängning -se Kammarkollegiets RB, anslag 2:3 och 2:4.


Företag


220228 för år 2021


230228 för år 2022RB anslag 2:3: Export- och internationaliserings­information på verksamt.se Pdf, 85 kB, öppnas i nytt fönster. 
Ursprungligen ett SU 2016.


Ändringsbeslut förlängning -se Kammarkollegiets RB, anslag 2:3 och 2:4.Förenkling220228 för år 2021


230228 för år 2022


Regeringsuppdrag till andra – i samverkan

Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket specifikt omnämns i beslutet. Du hittar alltid det senast inkomna regeringsuppdraget längst upp.

‌Översikt regeringsuppdrag via enskilda regeringsbeslut

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

BIU 2021: Ansökan om verksamhetsbidrag Hela Sverige ska leva 2022-2024 Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

250531

BIU 2021: Uppdrag, till Naturvårdsverket, att förbereda för ett inordnande av Delgationen för cirkulär ekonomi hos Naturvårdsverket Pdf, 1021 kB, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast 221015

BIU 2021: Uppdrag, till Statskontoret, att utveckla en metod för uppföljning av det förenklingspolitiska målet om digitalisering Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Förenkling

Statskontoret ska redovisa uppdraget senast 220531

BIU 2021: Uppdrag till Verket för innovationssystem att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser Pdf, 190.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

230415

BIU 2021: Uppdrag till Arbetsförmedlingen mfl. att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

230131

BIU 2021: Uppdrag att ta fram underlag om transportområdet inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

231230

BIU 2021: Uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa 2021-2027 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Myndigheten för digital förvaltning ska lämna förslag till långsiktig samverkansstruktur 210731 - ansvar t.o.m. programperiodens slut

BIU 2021: Uppdrag om nationella kontaktpunkter för EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings och utbildningsprogram 2021-2027 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Tillväxtverket sekundär nationell kontaktpunkt - programperiodens slut

BIU 2021: Uppdrag att ansvara för EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-202 Pdf, 198.2 kB, öppnas i nytt fönster.7

Företag

Tillväxtverket ska bistå - programperiodens slut

BIU 2021: Uppdrag, till Länsstyrelsen i Jämtland, att driva ett nationellt centrum för mathantverk Pdf, 1021 kB, öppnas i nytt fönster.

Företag

Länsstyrelsen ska slutredovisa 240228

- till Näringsdepartementet & Tillväxtverket 

BIU 2020: Uppdrag , till Tillväxtanalys, att utvärdera effekterna av företagsstödjande insatser inom regionalfondsprogrammen programperioden 2014-2020 Pdf, 146.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Staben

Tillväxtanalys slutredovisar 220930

Stödmyndighetsuppdrag

Översikt stödmyndighetsuppdrag

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

2014: Stödmyndighet Landsbygdsprogrammet 2014-2020: Utveckla lokala servicelösningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-handlingsplan uppdateras årligen

Regioner

 2023


 Förordningsstyrda uppdrag

Tillväxtverket har ett antal uppdrag som givits via förordningar. Här nedan hittar du några av dem där vi tydligt har ett uttalat uppdrag.

Ö‌versikt förordningsstyrda uppdrag

Förordning

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SFS 2020:208 : Förordning om stöd vid korttidsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lag 2013:948 om stöd vid korttidsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Korttid


SFS 2018:152: Förordning om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - fördela statsbidrag

Regioner

 Löpande

SFS 2018:1428: Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag

Årlig redovisning till SMHI med kopia till Näringsdepartementet, i samband med årsredovisning

SFS 2009:907: Förordning om miljöledning i statliga myndigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Staben

Årlig redovisning till Naturvårdsverket med kopia till Näringsdepartementet, i samband med årsredovisning

SFS 2000:281: Förordning om regionalt transportbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag

Löpande

SFS 2001:1194: Förordning om statsbidrag till kooperativt utveckling m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag

Löpande

SFS 1998:896: Förordning om hushållning med mark- och vattenområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(Riksintresse industriell produktion)

Regioner

Löpande

SFS 2017:583: Förordning om regionalt tillväxtarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regioner

Löpande

SFS 1990:1070:Förteckning över avtal enligt förordningen SFS (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rättsavdelningen

Årlig redovisning senast den 31 januari varje år

SFS 1976:725: Förteckning enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725) över Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd

Rättsavdelningen

Årlig redovisning i samband med att myndigheten lämnar in sitt budgetunderlag