Tillväxtverket

Intern styrning, kontroll och revision

Det utförs kontinuerligt interna och externa revisioner av Tillväxtverkets verksamhet. Tillväxtverket har en egen internrevisionsfunktion och det genomförs årligen en extern granskning av Riksrevisionen. Dessutom utför Ekonomistyrningsverket, Europeiska revisionsrätten och EU-kommissionen revisioner av de EU-stöd som Tillväxtverket förvaltar och förmedlar.

Tillväxtverkets verksamhet omfattas också av statliga myndigheters regelverk om intern styrning och kontroll. Regelverket syftar till att:

  • Myndigheten med rimlig säkerhet bedriver verksamheten effektivt, enligt gällande rätt och de krav som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
  • Verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.
  • Myndigheten hushållar väl med statens medel.

Intern styrning och kontroll

Arbetet med intern styrning och kontroll samordnas på Tillväxtverket genom enheten Intern kontroll, inom avdelningen Kvalitet och kontroll. Styrelsen säkerställer att den interna styrningen och kontrollen på myndigheten fungerar på ett betryggande sätt.

Funktionen för intern styrning och kontroll har även ett huvudansvar att bevaka och kvalitetssäkra hur externa revisionsinsatser hanteras på myndigheten.

Internrevision

Internrevisionen är en oberoende och fristående funktion på Tillväxtverket som arbetar direkt på uppdrag av styrelsen. Uppgiften är att självständigt granska Tillväxtverkets interna styrning och kontroll och föreslå förbättringsåtgärder.

Externa revisioner

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. Riksrevisionen granskar Tillväxtverkets årsredovisning som lämnas till regeringen i april. Granskningen genomförs för att informera regeringen om myndigheten skött sina åtaganden och följt gällande lagar och förordningar. Dessutom genomför Riksrevisionen granskningar inom olika områden för att se hur ändamålsenlig och effektiv den statliga verksamheten är.
Riksrevisionens webbplats

Ekonomistyrningsverket (ESV) och EU-kommissionen

ESV är den nationella revisionsmyndigheten för EU:s fonder med så kallad delad förvaltning. Det innebär att Europeiska kommissionen har det övergripande ansvaret för fonderna men att medlemsstaten Sverige ansvarar för genomförandet i Sverige. ESV ser till att EU-medlen inom fonderna används till rätt ändamål och på ett effektivt sätt. ESV:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrätten granskar hur EU:s medel används, såväl inom EU:s egna organ som i medlemsländerna. De kontrollerar att inkomster och utgifter bokförts och redovisats korrekt och att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och följer regelverken. Revisionsrätten gör löpande granskningar av olika områden och processer i EU.
Europeiska Revisionsrättens webbplats