Tillväxtverket

Våra projekt

Här hittar du information om de projekt som drivs inom ramen för Besöksnäringens myndighetsgrupp.

Vi har två pågående projekt och ett avslutat som har resulterat i en rapport om flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige.

Ny rapport: Flygets roll för besöksnäring och miljö i sverige 

En ny rapport analyserar den kunskap som finns tillgänglig om flygets betydelse för den svenska besöksnäringen. Kunskapen ligger till grund för att utveckla ett hållbart resande och i rapporten lyfts även var det finns kunskapsluckor. Läs rapporten!

Våra pågående projekt

Personer byter pengar på grönsaksmarknad

Stärka världsarv 2019-2021

Syftet med projektet, Stärka världsarv, är att testa och anpassa Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit för att säkerställa en hållbar besöksmålsutveckling kopplat till svenska världsarv och kulturmiljöer som lockar många besökare. FN-organet Unesco har tagit fram en tiostegsmetod för att utveckla världsarv som hållbara besöksmål men modellen är svåranvänd och behöver anpassas för att fler världsarv och kulturmiljöer ska kunna använda den.

Sverige är först i världen med att testa hela metoden, anpassa den och ta fram en nationell handbok. Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket har beviljat medel till Region Dalarna, som gett Visit Dalarna uppdraget att genomföra projektet som består av två parallella processer. Den första handlar om att förenkla och utveckla Unescos modell och ta fram en handbok för spridning i Sverige och Norden. Den andra handlar om att skapa mervärden på plats genom att genomföra och testa modellen i praktiken med Världsarvet Falun och Kopparbergslagen som pilot. Ambitionen är att skapa en breddad samverkan som utgår från världsarvets unika värden. Både för att utveckla befintliga och nya besöksupplevelser men också för att stärka attraktiviteten för besökare, boende och de som verkar i och kring ett världsarv.

Projektet har tydliga kopplingar till den nya nationella världsarvsstrategin som antogs 2019 och bidrar till måluppfyllnaden i Dalarnas regionala besöksnäringsstrategi och Falu kommuns nya besöksnäringsstrategi.

Projektägare: Region Dalarna
Projekttid: 2019-2021 (31 mars 2021)
Projektbudget: 2,8 mkr varav 2 mkr från Tillväxtverket, 700 000 kr från Region Dalarna och 100 000 kr från Riksantikvarieämbetet
Projektledare: Ulrika Nisser, Visit Dalarna

Miranda –
Mikrobaserade beslutsstöd för hållbart turistresande och infrastrukturplanering

Miranda ska öka kunskapen och förbättra metoder och beslutsunderlag för infrastruktur- och trafikplanering så att den bättre möter turismens särskilda behov.

Projektet ska identifiera och analysera relevanta flöden och nyckeltal för att öka förståelsen för turismens omfattning på lokal och regional nivå. Det ger i sin tur bättre möjligheter att utvärdera och planera även för nationella infrastrukturinvesteringar. Ett förväntat resultat av projektet är ett Business Intelligence-verktyg som beskriver turismeffekter. Det ska kunna användas i lokal och regional planering, samt på nationell nivå inom ramen för Trafikverkets samlade effektbedömning (SEB). Arbetet sker i nära samarbete mellan parterna och med tydlig förankring hos regionala och lokala parter.

Projektet är ett samarbete mellan nationella myndigheter, akademin och regionala aktörer och är utvecklat i nära samarbete mellan Trafikverket, Tillväxtverket och Högskolan Dalarna.

Projektägare: Högskolan Dalarna
Projekttid: 2019 - 2021
Projektbudget: drygt 4 miljoner kronor, med ungefär hälften av finansieringen från Trafikverket och Tillväxtverket
Projektledare: Tobias Heldt, Högskolan Dalarna