Tillväxtverket
Båthus och båtar på Västkusten

Besöks­näringens myndighets­grupp

Besöksnäringens myndighetsgrupp är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket.

En rad svenska myndigheter och statliga bolag har uppdrag som på olika sätt berör eller påverkar utvecklingen av en hållbar turism och växande besöksnäring. Besöksnäringens myndighetsgrupp arbetar för ökad samordning, kunskapsutveckling och kunskapsöverföring mellan dessa aktörer.

Målen för samarbetet i gruppen är att bidra till att:

  • stärka den svenska besöksnäringens internationella konkurrenskraft med utgångspunkt i hållbar utveckling,
  • skapa förutsättningar för hållbar tillgänglighet till, från och inom besöksmål och destinationer,
  • skapa förutsättningar för hållbar destinations- och produktutveckling i besöksnäringen.

Gemensamma projekt och insatser

Inom ramen för samarbetet genomförs konkreta gemensamma pilotprojekt och kunskapsutvecklande insatser. Avsikten är att nyttja möjliga synergier maximalt och bidra till ny kunskap som fångar upp flera olika perspektiv. De resultat och den kunskap som utvecklas ligger sedan till grund för fördjupat arbete och fungerar som stöd för analys och beslut hos de medverkande myndigheterna och andra aktörer.
Läs om våra projekt

Strategiska prioriteringar

Besöksnäringens myndighetsgrupp har identifierat sju strategiska områden som är vägledande för insatser under den närmaste treårsperioden. De är utformade för att möta besöksnäringens utmaningar och samtidigt spegla roller och ansvar i myndigheterna.

  • Område 1: Samlad och kommunicerad kunskap
  • Område 2: Hållbar utveckling och beredskap
  • Område 3: Kompetensförsörjning
  • Område 4: Destinations- och affärsutveckling
  • Område 5: Digitalisering och innovation
  • Område 6: Samhällsplanering och transporttillgänglighet
  • Område 7: Regler, tillstånd och tillsyn

Kontakt

Erika Rosander, extern samverkan och samordning, Besöksnäringens myndighetsgrupp
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 18