Tillväxtverket

Projektmedel

Företag och andra aktörer kan söka projektmedel från flertalet av Tillväxtverkets program och insatser. Det söks i så kallade ansökningsomgångar som finns under begränsade perioder.

Villkor för att få projektmedel

Det finns villkor som beskriver vilka förutsättningar som gäller för att genomföra projekt med ekonomiskt stöd från Tillväxtverkets program och insatser. Dessa förutsättningar är samlade i Tillväxtverkets allmänna villkor.

Aktuella allmänna villkor.

I de allmänna villkoren regleras, till exempel:

  • vad beviljade medel får användas till,
  • vilka underlag som ska lämnas till Tillväxtverket för kontroll innan medlen betalas ut,
  • när utbetalning i förskott får ske,
  • hur och när projektet ska redovisa och rapportera,
  • Tillväxtverkets rätt att genomföra revision av projektet,
  • när krav på återbetalning från projektet kan ske,
  • att företag som får finansiering inte får befinna sig i ekonomiska svårigheter.

I vissa fall tar Tillväxtverket även fram särskilda villkor som reglerar förutsättningarna ytterligare. Till exempel kan myndigheten i särskilda villkor tydliggöra hur stor andel av projektets finansiering som måste komma från medfinansiering. Eller särskilda bestämmelser kring vad beviljade medel får användas till.

Kontrollrutiner i samband med utbetalning

Enligt de allmänna villkoren sker utbetalning i regel i efterhand, det vill säga kostnaderna måste ha uppkommit innan de ersätts genom utbetalning. Vid varje planerat utbetalningstillfälle är det den som fått finansiering som ansvarar för att ansöka om utbetalning.

Följande underlag ska alltid skickas med ansökan om utbetalning:

  • Utdrag ur bokföringen avseende projektredovisning för ansökt period (så kallad huvudbok)
  • Resultaträkning gällande sökt projekt- och projektperiod
  • Läges- eller slutrapport 

Granskning av projekt 

Stickprovskontroller genomförs löpande. Prioriteringen av vilka verksamheter som Tillväxtverket ska kontrollera baseras på en årlig riskanalys. I riskanalysen tar Tillväxtverket hänsyn till ett flertal olika faktorer såsom beloppens storlek, projektens längd, senast genomförda granskning och det enskilda projektets komplexitet.

Granskningar kan också initieras då nya omständigheter kommer till Tillväxtverkets kännedom genom exempelvis uppföljningar.