Tillväxtverket

EU-medel

Organisationer och andra aktörer kan hos Tillväxtverket söka EU-medel från åtta regionala och ett nationellt strukturfondsprogram, liksom från program för territoriellt samarbete – alla finansierade ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för dessa program, vilket innebär att vi handlägger ärenden, fattar de formella besluten och betalar ut. Pengarna söks i så kallade ansökningsomgångar som finns under begränsade perioder. För att få stöd från EU:s fonder krävs också svensk medfinansiering.

Villkor för att få EU-medel

 • Villkor och förutsättningar för de projekt som beviljats stöd från ovan nämnda program regleras i främst Tillväxtverkets föreskrifter.  Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd bygger sedan i sin tur på svenska lagar och förordningar samt EU:s regelverk kring hantering av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

  Läs mer om och ladda ner föreskrifter och EU-regler

I Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd regleras, till exempel:

 • Vilka underlag som krävs i och med ansökan,
 • Vilka utgifter som är stödberättigande,
 • Vilka underlag som ska lämnas Tillväxtverket för kontroll innan medlen betalats ut,
 • Hur och när projektet ska redovisa och rapportera,
 • Tillväxtverkets rätt att genomföra ytterligare granskning av projektet.

Kontrollrutiner i samband med utbetalning

Utbetalning sker alltid i efterhand, det vill säga kostnader måste ha uppkommit och betalats innan de ersätts genom utbetalning från Tillväxtverket. Vid varje utbetalningstillfälle är det den som fått finansiering som ansvarar för att ansöka om utbetalning.

Följande under ska alltid skickas med ansökan om utbetalning:

 • Utdrag ur bokföringen avseende projektredovisning för ansökt period (så kallad huvudbok)
 • Intygande av att utgiften är betald
 • Läges- eller slutrapport

Därutöver kan det specifikt för varje projekt ställas krav på ytterligare underlag exempelvis:

 • Kopior på upphandlingsunderlag
 • Verifiering av medfinansiering
 • Tidredovisning för personal
 • Kopior på underlag som bekräftar att betalning skett

Granskning av projekt

Samtliga ansökningar om utbetalning granskas av Tillväxtverket. Detta sker genom att Tillväxtverket granskar de underlag som skickats in och därefter fattar beslut om utbetalning.

Därutöver kontrolleras ett antal projekt genom kontrollbesök ute hos stödmottagarna. Urvalet av vilka projekt som ska besökas baseras på en riskanalys där Tillväxtverket tar hänsyn till ett flertal faktorer såsom projektens storlekbeloppens storlek, komplexitet och om fel och brister tidigare förekommit.

Syftet med granskningen är att säkerställa att tjänster, varor och gjorda investeringar levererats enligt plan samt att få en bekräftelse av att redovisade räkenskapsunderlag är korrekta. Kontrollbesöken syftar även till att vara framåtblickande vilket innebär att alla inblandade parter ska dra lärdom av och dela med sig av erfarenheter som från projektverksamheten.

Granskning av Tillväxtverkets uppgift som Förvaltande myndighet

Tillväxtverket gransknings- och kontrollrutiner granskas i sin tur av både Ekonomistyrningsverket och EU-kommissionen.

Ekonomistyrningsverket granskar den förvaltande myndighetens, det vill säga Tillväxtverkets system för förvaltning och kontroll.

EU-kommissionen granskar Ekonomisstyrningsverket i deras uppgift som nationell revisionsmyndighet samt hur Tillväxtverket hantera uppgiften som Förvaltande myndighet.