Tillväxtverket

Uppföljning och kontroll

Här beskriver vi hur vi följer upp våra program och insatser. Vi tydliggör också de villkor och rutiner som finns för utbetalningar.

Uppföljning och utvärdering av program och insatser

  • I samband med att Tillväxtverket startar en verksamhet formulerar myndigheten mål och delmål. Vi tar ställning till vilka uppgifter som ska samlas in för att göra uppföljning och utvärdering möjlig.
  • Tillväxtverket gör sedan löpande uppföljningar för att ta reda på om insatserna leder rätt, eller om myndigheten behöver styra om verksamheten för att nå målen. Uppföljningar kan ske genom bland annat företagsbesök, avstämningsmöten och läges- och slutrapporter.
  • I program som pågår två år eller längre genomförs oftast en mittutvärdering.
  • Vissa program utvärderas löpande under genomförandet - så kallad löpande utvärdering.
  • När en verksamhet avslutas görs vanligen av en extern utvärdering av en oberoende part.

Vilka typer av resultat som Tillväxtverket kan visa för en specifik verksamhet beror på hur lång tid som har gått sedan den startade och vad det är för karaktär på verksamheten.

Finansiering

Tillväxtverket erbjuder möjlighet till finansiering i form av:

  1. Projektmedel
  2. EU-medel

Utöver detta ger myndigheten också verksamhetsbidrag till vissa verksamheter.