Tillväxtverket

Begära ut allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling.

En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. En handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning.

Du har rätt att ta del av en allmän handling om den inte är sekretessbelagd.

Vilka handlingar kan du begära ut?

Vissa handlingar kan vi inte lämna ut på grund av sekretess. Därför gör vi alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut handlingarna.

 • Om de inte är skyddade av sekretess lämnar vi ut dem i sin helhet.
 • Ibland är delar av innehållet i en handling belagd med sekretess och då döljer (maskerar) vi de delar innan du får ta del av dem.
 • När hela handlingen är belagd med sekretess är den inte offentlig och du får inte ta del av den.

Om vi beslutar att en handling, eller delar av handlingen, inte kan lämnas ut har du rätt att begära ett skriftligt avslagsbeslut med besked (motivering) om varför vi inte kan lämna ut handlingen.

I avslagsbeslutet beskriver vi hur du går till väga om du vill överklaga beslutet.

Beslut om korttidsstöd är generellt offentliga i sin helhet och lämnas därför i de flesta fall ut utan någon sekretessprövning. Här kan du läsa mer om handlingar om korttidsstöd.

Handlingar om korttidsstöd

Den 1 augusti 2021 träder en lagändring i kraft som gör att innehållet i besluten om korttidsstöd blir offentligt.

Mellan den 1 augusti och den 20 oktober 2021 kan du ta del av beslut i sin helhet i de ansökningar som kom in till Tillväxtverket den 22 oktober 2020 eller senare.

Den 21 oktober 2021 blir även beslut i äldre ansökningar om korttidsstöd offentliga.

Avskrivna eller avvisade ansökningar omfattas inte av lagändringen.

Här kan du läsa om hur du kan ta del av handlingar om korttidsstöd.


Du har rätt att vara anonym när du begär ut allmänna handlingar

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du generellt inte berätta vem du är eller ange syftet med din begäran.

I undantagsfall har vi rätt att fråga vem du är eller varför du vill begära ut handlingen eller uppgiften. Det gör vi för att kunna ta ställning till om det finns hinder mot att lämna ut handlingen eller uppgiften.

Om du vill vara anonym när du begär ut handlingar rekommenderar vi att du ringer oss eller besöker oss på ett av Tillväxtverkets kontor. Beroende på hur du vill få tillgång till handlingen eller uppgiften kan du behöva uppge e-postadress eller postadress.

Här kan du hitta våra våra kontor och öppettider

Om du kommer in med din begäran digitalt behöver du endast uppge din e-postadress. Om du vill vara anonym bör du därför inte använda en e-postadress där ditt namn framgår. Du bör vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Så gör du för att begära ut en allmän handling

Du kan begära ut och få svar på frågor om allmänna handlingar via e-post, brev, telefon eller personligen på något av våra kontor. Uppgifter om korttidsstödet kan du själv söka fram i vår digitala tjänst.

Hitta rätt allmän handling

För en snabb hantering behöver du uppge så mycket som möjligt om den allmänna handlingen.

Uppge gärna följande:

 • diarienummer
 • ärendenummer
 • organisationsnummer
 • företagsnamn
 • namn på den person som initierade ärendet (ingivaren)
 • dag och år för beslut
 • typ av handling (exempelvis ansökan, yttrande eller beslut)

Om du inte har dessa uppgifter behöver du ge en utförlig beskrivning av handlingen.

Förklara också hur du vill ha informationen presenterad. Om du vill ta del av informationen via e-post, ange e-postadress.

Kostnad för få ut allmänna handlingar

Vi tar ut en avgift om en begäran om kopia eller utskrift av en allmän handling är tio sidor eller mer.

Vi tar i vissa fall ut en avgift för att lämna ut begärd allmän handling.

Avgift för papperskopior

 • För en begäran av tio sidor eller mer är startavgiften 50 kronor.
 • Utöver tio sidor kostar varje sida 2 kronor. Vänligen notera att avgiften gäller per sida och inte per blad. Ett A4-blad är alltså två sidor.
 • Eventuella kostnader för porto tillkommer.

Avgift för elektroniska handlingar

 • För en begäran av tio filer eller mer är startavgiften 50 kronor.
 • Utöver tio filer kostar varje fil 2 kronor.

Läs handlingar på plats

Om du besöker oss har du rätt att läsa allmänna handlingar på plats i våra lokaler utan kostnad. Vi har begränsade öppettider på grund av den rådande pandemin. Om du vill läsa allmänna handlingar på plats behöver du kontakta oss i förväg.

Så kan du kontakta oss för att begära ut en allmän handling

Fyll i formulär

Begär ut allmän handling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon

Ring 08-681 91 00

Brev

Skicka ditt brev till:

Registratur
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm

Mejladress

Skicka mejl till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se. Skriv "Begär ut allmän handling" i ämnesraden.

Våra kontor

Här hittar du uppgifter om våra kontor och öppettider.

Begär ut handling från eget ärende

Du som har ett pågående ärende hos Tillväxtverket kan begära partinsyn. Det innebär att du kan begära att få handlingar från ditt eget ärende skickade till dig. För att förenkla och påskynda processen behöver du vara tydlig med vad du vill begära ut.

Notera att det endast är en part i ärendet som har möjlighet att begära ut handlingar från eget ärende. Part i ärendet kan exempelvis vara firmatecknaren. Ombud behöver styrka sin rätt till insyn genom fullmakt från företrädaren för företaget. Om du däremot är en person företaget har sökt stöd för så är du inte automatiskt part i ärendet.

Fyll i formulär

Begär ut allmän handling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mejlpost

Skicka begäran till tillvaxtverket@tillvaxtverket.se.

Exempel på en mejlmall med begäran om handlingar från ditt eget ärende

Hej,
Jag vill begära ut handlingar från eget ärende.
Jag vill begära ut XX och XX avseende företag X med organisationsnummer YYYYYY-YYYY/med ärende-id XXXXXX.

Mina kontaktuppgifter
Mejladress:

Postadress (gatuadress, postnummer, ort):
Jag är medveten om att om handlingar inte kan skickas via e-post skickas de med post.
Vänligen,
XX


Om fullmakt

En fullmakt kan vara skriftlig eller muntlig. En skriftlig fullmakt ska vara undertecknad av parten eller en behörig ställföreträdare för denna. Det finns inte något krav på att undertecknandet ska bevittnas.

Fullmakten ska innehålla uppgifter om ombudets namn och uppdragets omfattning. Ombudet kan sätta någon annan i sitt ställe om detta har angetts i fullmakten (15 § första stycket förvaltningslagen).

Fullmakten ska tydligt hänvisa till vilket ärende som avses. Den ska även vara daterad och undertecknad av firmatecknare eller behörig ställföreträdare.