Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Tillsatta tjänster:

Utlyst tjänst: Verksamhetsarkitekt
Enhet: Enklare myndighetskontakter
Namn: Elma Haracic
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende-ID: Ä 2022-494
Sista datum för överklagande: 2022-05-11

---

Utlyst tjänst: Systemadministratör
Enhet: Ekonomi
Namn: Monica Ingvast
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende-ID:  Ä 2021-11125
Sista datum för överklagande: 2022-05-11

---

Utlyst tjänst: Kommunikationsansvarig
Enhet: ÖKS
Namn: Naimo Hassan Hirsi
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende-ID:  Ä 2022-1686
Sista datum för överklagande: 2022-05-11

---

Utlyst tjänst: Jurist
Enhet: Domstolsprocesser
Namn: Paulina Parwar
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende-ID:  Ä 2022-356
Sista datum för överklagande: 2022-05-11

---

Utlyst tjänst: Jurist
Enhet: Domstolsprocesser
Namn: Emelie Malm
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende-ID:  Ä 2022-356
Sista datum för överklagande: 2022-05-11

---

Utlyst tjänst: Webbprojektledare
Enhet: Kommunikation
Namn: Anna Walter
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende-ID:  Ä 2021-11063
Sista datum för överklagande: 2022-05-11

---

Utlyst tjänst: Jurist
Enhet: Rättsligt stöd till handläggningen
Namn: Solveig Liljekvist
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende-ID:  Ä 2022-356
Sista datum för överklagande: 2022-05-11

---

Utlyst tjänst: Jurist
Enhet: Rättsligt stöd till handläggningen
Namn: Michaela Björkström
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende-ID:  Ä 2022-356
Sista datum för överklagande: 2022-05-11

---

Utlyst tjänst: Jurist
Enhet: Domstolsprocesser
Namn: Nina Sandström
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende-ID:  Ä 2022-356
Sista datum för överklagande: 2022-05-11

---

Utlyst tjänst: Operativ kommunikatör
Enhet: Digital kommunikation
Namn: Erika Persson
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende-ID:  Ä 2022-378
Sista datum för överklagande: 2022-05-11

---

Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.