Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Tillsatta tjänster:


Tjänstetitel: Handläggare
Enhet:
Dokumentshantering och verksjuridik
Ärende-ID:
Ä 2021-9981
Namn:
Eric Elgemyr
Ort:
Stockholm

Sista datum för överklagande: 2021-12-07


---
Tjänstetitel: Handläggare
Enhet:
Dokumentshantering och verksjuridik 
Ärende-ID:
Ä 2021-9983
Namn:
Aldijana Tanovic
Ort:
Malmö
Sista datum för överklagande:
2021-12-07

---

Tjänstetitel: Handläggare
Enhet:
Ledningssekretariatet
Ärende-ID:
Ä 2021-9893
Namn:
Ida-Maria Andrén
Ort:
Malmö
Sista datum för överklagande:
2021-12-07

---

Tjänstetitel: Handläggare
Enhet:
Ledningssekretariatet
Ärende-ID:
Ä 2021-9892
Namn:
Olof Bjurö
Ort:
JStockholm
Sista datum för överklagande:
2021-12-07

---

Tjänstetitel: Handläggare
Enhet:
Regional tillväxt södra Sverige
Ärende-ID:
Ä 2021-6794
Namn:
Eric Andersson
Ort:
Jönköping
Sista datum för överklagande:
2021-11-17

---

Tjänstetitel: Handläggare
Enhet: Ekonomienheten
Ärende-ID: Ä 2021-7557
Namn: Pernilla Thomsson
Ort: Stockholm
Sista datum för överklagande: 2021-11-17


Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.