Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Tillväxtverket har 2018-02-23 beslutat att förordna Linnea Östlund som handläggare vid enheten Kapitalförsörjning från och med 2018-03-12.

Tillväxtverket har 2018-02-23 beslutat att förordna Joakim Lundmark som handläggare vid enheten Kapitalförsörjning från och med 2018-03-12.

Överklagande ska vara Tillväxtverket tillhanda senast tre veckor efter det datum det anslås, det vill säga senast 2018-03-18.

Tillväxtverket har 2018-03-05 beslutat att förordna Karl Frykholm som handläggare vid enheten Kapitalförsörjning från och med 2018-03-12.

Överklagande ska vara Tillväxtverket tillhanda senast tre veckor efter det datum det anslås, dvs. senast 2018-03-18.

Tillväxtverket har 2018-03-09 beslutat att förordna Maria Tengvard som handläggare vid enheten Tjänsteutveckling från och med 2018-03-12.

Överklagande ska vara Tillväxtverket tillhanda senast tre veckor efter det datum det anslås, det vill säga senast 2018-03-30.

Tillväxtverket har 2018-03-12 beslutat att förordna Pia Holm som handläggare vid enheten Granskning Norra från och med 2018-05-05.

Tillväxtverket har 2018-03-12 beslutat att förordna Elisabet Pettersson som handläggare vid enheten Granskning Norra från och med 2018-06-04.

Tillväxtverket har 2018-03-12 beslutat att förordna Per Stuberg som handläggare vid enheten Granskning Norra från och med 2018-06-06.

Tillväxtverket har 2018-03-12 beslutat att förordna Linn Johansson som handläggare vid enheten Regional Tillväxt Mellersta Sverige från och med 2018-06-09.

Överklagande ska vara Tillväxtverket tillhanda senast tre veckor efter det datum det anslås, det vill säga senast 2018-04-02.

Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM.

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Tillväxtverket har beslutat avbryta rekryteringen av Gruppchef IT Utveckling fr om 2018-03-21.

Tillväxtverket har beslutat att avbrytra rekryteringen som handläggare/projektledare vid enheten Miljö och innovation från och med 2018-03-02.

Tillväxtverket har beslutat att avbryta rekryteringen som enhetschef vid enheten Kompetensförsörjning och digitalisering från och med 2018-02-22.

Tillväxtverket har beslutat att avbryta rekryteringen som webbredaktör vid enheten Digital kommunikation från och med 2018-02-22. 

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.