Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Tillsatta tjänster:

 

Namn: Marina Gregorsson

Tjänstetitel: Uppdragsansvarig

Enhet: Regionalt tillväxtarbete

Ort: Östersund

ÄrendeID: Ä 2020-2872

Sista dag för överklagan: 2020-10-16

---

Namn: Fuad Mohammed Sharif

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Kapitalförsörjning

Ort: Stockholm

ÄrendeID: Ä 2020-2859

Sista dag för överklagan: 2020-10-16

---

Namn: Camilla Randström

Tjänstetitel: Kommunikativ projektledare

Enhet: Regionalt tillväxtarbete

Ort: Östersund

ÄrendeID: Ä 2020-2225

Sista dag för överklagan: 2020-10-03

---

Namn: Sebastian Delic

Tjänstetitel: Handläggare

Enhet: Regional tillväxt norra Sverige

Ort: Östersund

ÄrendeID: Ä 2020-2077

Sista dag för överklagan: 2020-10-03

---Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.