Tillväxtverket

Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Syftet är att genom permittering, istället för uppsägning, kan företagen snabbt växla upp när läget vänder.

Ett stöd till arbetsgivare för att täcka lönekostnader

Stöd till korttidsarbete är ett stöd som riktar sig till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Stödet ska användas till lönekostnader för arbetad tid. Med arbetsgivare menas juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma samt vissa offentliga aktörer kan inte få stödet.

Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare

För att en arbetsgivare ska kunna permittera personal måste det finnas centrala/lokala kollektivavtal eller egna avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som reglerar korttidsarbetet.

Olika nivåer för korttidsarbete

Arbetsgivare kunde permittera personal på 20, 40, 60 under december 2020 och upp till 80 procent av arbetstiden under perioden januari–september 2021. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under hela stödperioden, upp till ett lönetak om 44 000 kronor i månaden.

Rättigheter och skyldigheter

Stödet är ett rättighetsstöd, vilket innebär att alla som uppfyller villkoren kommer att få stödet. Med stödet kommer också skyldigheter. De som beviljas stöd är skyldiga att följa villkoren och uppfylla kraven för rapportering av stödet. Om villkoren eller kraven inte uppfylls kan företaget bli återbetalningsskyldig delar av, eller hela stödet.

Insatser för kompetensutveckling

Under 2021 kan arbetsgivare som ansöker om stöd till korttidsarbete också ansöka om ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Anställda som går ner i tid med korttidsstöd får en möjlighet att höja sin kompetensnivå under den tid som frigörs.

För att få ersättning för kompetensinsatser måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Den anställda måste vara korttidspermitterad under tiden för kompetensinsatsen.
  • De närmare förutsättningarna för kompetensinsatser behöver vara reglerade i ett avtal.