Tillväxtverket

Räkna ut din första ut­betalning

I beräkningshjälpen kan du enkelt få veta hur mycket du kan få utbetalt efter en beviljad ansökan.

Eventuella skillnader mot det faktiska utfallet rättas till vid avstämningen, läs mer på sidan Avstämning.

Gör så här:

  • Spara ner beräkningshjälpen till din dator och öppna den sedan i Excel (från 2010 eller senare), alternativt i Google Sheets. Filen fungerar tyvärr inte så bra i mobila enheter. Den kan fungera i andra kalkylprogram, dock med begränsad funktionalitet.
  • Fyll i uppgifter och spara.
  • Bifoga filen när du gör din ansökan.

Obligatorisk bilaga

Har ditt företag färre än 50 anställda är det obligatoriskt att du bifogar beräkningshjälpen i din ansökan. Har det fler än 50 anställda kan du fortfarande använda den, men det är fritt att bifoga ett eget beräkningsunderlag.

Max antal rader du kan fylla med information i dokumentet är 1000.

Ansök om stöd

Så ansöker du

Hur fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid under 2020?

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid

Nivå

Minskad
arbets-
tid

Minskad
lön

Arbets-
givare

Stat

Minskad
kostnad
arbets-
givare

1

20 %

4 %

1 %

15 %

-19 %

2

40 %

6 %

4 %

30 %

-36 %

3

60 %

7,5 %

7,5 %

45 %

-53 %

4

80 %

12 %

8 %

60 %

- 72 %

Klicka här för bild som visar kostnadsfördelningen.öppnas i nytt fönster

Klicka här för bild som visar procentuell fördelning.öppnas i nytt fönster

Stödet är tänkt att motsvara 75 procent av arbetsgivarens kostnader för arbetstidsminskningen. Beräkningsgrunden är ordinarie lön exklusive arbetsgivaravgifter, men för att ändå ta hänsyn till de lagstadgade arbetsgivaravgifterna på 31,42 procent kommer stödandelen att vara 98,6 procent, dvs 75 procent gånger 1,3142 = 98,565 procent

Exempel: Stödnivå för medarbetare med en lön över 44 000

Stina har en anställningsgrad på 100 procent med en månadslön om 60 000 kr. I och med korttidsarbetet har parterna avtalat att Stina bara ska arbeta 40 procent, det vill säga en arbetstidsminskning om 60 procent. Hon har inte haft någon frånvaro i form av sjukdom eller föräldraledighet under stödmånaden.

Stina har en lön som överstiger takbeloppet. Arbetsgivaren får bara använda 44 000 kronor för att beräkna stödbeloppet. 

Stödberäkningen blir:

44 000 kronor x 60 % minskad arbetstid x 100 % närvaro av den förkortade arbetstiden x 98,6 % = 26 030 kronor ersättning för Stinas arbetstidsförkortning. 

  • Ordinarie månadslön: 60 000 kronor 
  • Anställningsgrad enligt anställningsbevis: 100 % 
  • Arbetstidsminskning: 60 %
  • Närvarokvot: 100 % av dagarna
  • Ersättningsnivå: 98,6 %
  • Beräkningsmodell: 44 000 x 0,6 x 1 x 0,986 = 26 030 kronor i stöd
  • 26 030 kr per månad är också det högsta möjliga stödbeloppet per anställd.

Stinas nedsatta lön baseras på takbeloppet på 44 000 kronor och ska – såvida inget annat avtalats mellan parterna – minskas med 7,5 % av 44 000, det vill säga 3 300 kr.

Finns det ett tak på maximala antalet medarbetare som en arbetsgivare kan få stöd för?

Nej, det finns inget tak.

Hur beräknas ordinarie lön för de som till exempel har Ob-tillägg eller provisionsbaserad lön?

Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Med regelmässigt utgående lön avses sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden. Provision som regelmässigt utgår varje månad räknas med.

När storleken av provisionen inte framgår av kollektivavtal beräknas den månatliga provisionen som den lägsta av erhållna provisioner för månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter jämförelsemånaden.

Hur beräknas ordinarie arbetstid för provisionsanställda?
Ordinarie arbetstid är den arbetstid som en arbetstagare skulle ha arbetat om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Vid beräkning av den ordinarie arbetstiden ska det bortses från frånvaro. Om arbetstid är angiven i anställningsavtal så utgör den ordinarie arbetstid. I de fall någon arbetstid inte framgår av avtal ska en väldokumenterad tidsredovisning finnas. Som ordinarie arbetstid ska ett genomsnitt av den tid som arbetstagaren arbetat under jämförelsemånaden, månaden innan och månaden efter jämförelsemånaden användas.

Finns inte arbetstiden reglerad och inte heller någon tidredovisning att tillgå kan inte heller stöd för korttidsarbete utgå.

Kan man ha olika procentnivåer av korttidsarbete för olika medarbetare? 

Reglerna är olika beroende på om man har ett kollektivavtal eller inte.

Har man ett centralt kollektivavtal så regleras tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas regleras i detta lokala avtal. Det kan alltså vara olika mellan olika grupper.

Har man inte ett kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna inom driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.