Tillväxtverket

Ordinarie stöd för korttids­arbete

Stödet går inte längre att söka hos Tillväxtverket

Från 1 april är det Skatteverket som hanterar ordinarie stöd till korttidsarbete. Alla ärenden som kommit in till Tillväxtverket till och med 31 mars 2022 hanteras av Tillväxtverket fram till dess att de avslutas. Läs mer och ansök om stödet på Skatteverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Företag som har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter påverkade av påtagliga externa händelser som inte kunnat förutses eller undvikas, kan söka finansiellt stöd för lönekostnader kopplade till tillfälliga permitteringar.

Möjligheterna till stöd är beroende av om företaget tidigare fått stöd för korttidsarbete och att samtliga kriterier för stödet uppfylls. Den lag som styr ordinarie stöd för korttidsarbete är lag (2013:948), den permanenta lagen om stöd vid korttidsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vem kan söka?

Alla företag som inte tidigare sökt stöd för korttidsarbete eller som bara haft stöd under 2021 års lagstiftning kan söka det ordinarie stödet från och med 1 oktober.

Alla företag som har fått stöd för korttidsarbete under 2020-stödet befinner sig i karens och kan söka det ordinarie stödet först 24 månader efter sista stödmånad i 2020-stödet. Det gäller även om företaget senare fått återkrav.

Här finns information om hur du tar reda på om du fått stöd enligt 2020 eller 2021 års lagstiftning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företag som inte är i karens och uppfyller följande kriterier kan få stöd enligt den permanenta lagen:

 • Företaget har ekonomiska svårigheter som är tillfälliga, allvarliga och orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll. Stödet är till för företag som är långsiktigt konkurrenskraftiga och har drabbats av tillfälliga och övergående, allvarliga ekonomiska svårigheter.
 • Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Det kan till exempel vara att ändra skiftläggningen eller säga upp personal som inte är tillsvidareanställd eller kritisk för verksamheten. Vilka anställda som är kritiska för verksamheten handlar om rollen och inte om anställningsformen. Ett företag som har visstidsanställda, konsulter eller inhyrd personal kan därför trots det vara berättigat till stöd.
 • Företaget ska rimligen inte kunnat förutse de ekonomiska svårigheterna. Omvärldshändelserna som påverkat svårigheterna måste ha varit svåra att förutse, undvika eller lindra. De får inte ha med naturliga konjunkturnedgångar eller förändringar i marknaden att göra. Det här skiljer sig mot stödet under 2021 där kravet på förutsägbarhet var tillfälligt borttaget i lagen.
 • Svårigheterna ska vara övergående. Företaget ska göra en rimlig bedömning av verksamhetens framtida ekonomiska utveckling. Det ska vara sannolikt att företaget återgår till normal verksamhet och ordinarie arbetstider efter det att de mest omfattande effekterna av omvärldshändelsen avtar.
 • Behovet av stöd för korttidsarbete ska vara betydande. Situationen ska vara så allvarlig att företaget utan stöd skulle behöva genomföra omfattande uppsägningar.

För vad går det att söka?

Det går att söka stöd för ekonomiska svårigheter som är orsakade av omvärldshändelser utom arbetsgivarens kontroll. Det kan till exempel vara:

 • Plötsliga fall i den globala efterfrågan.
 • Begränsningar av tillträde till viktiga marknader, som oväntat införande av tullar eller andra handelshinder.
 • Störningar i leveranser av viktiga insatsvaror, det vill säga varor som behövs i produktion av andra varor eller tjänster.
 • Plötsliga natur- eller väderhändelser.
 • Andra exceptionella störningar.

Om svårigheterna är en följd av interna organisatoriska eller ledningsmässiga faktorer kan företaget inte få stöd. Strategiska beslut som får oväntade negativa följder berättigar inte till stöd.

Även om begränsningar av tillträde till viktiga marknader genom oväntat införande av tullar eller handelshinder står utanför arbetsgivarens kontroll är det inte en garanti för att få stöd. Är tullarna en följd av kända motsättningar och utdragna processer borde arbetsgivaren kunnat anpassa och ställt om sin produktion tidigare.

När orsaken till de ekonomiska svårigheterna är utanför arbetsgivarens kontroll finns ändå en skyldighet att ha försökt anpassa verksamheten efter förändringarna. Kravet är att arbetsgivaren varken kunnat undvika nedgången eller anpassa verksamheten. Vid snabba och osannolika händelser ställs det lägre krav på anpassning av arbetsgivaren.

Exempel på händelser som kan berättiga till ordinarie stöd för korttidsarbete. Öppnas i nytt fönster.

Går det fortfarande söka stöd för problem kopplat till coronapandemin?

Om en ansökan om stöd för korttidsarbete skickas in till Tillväxtverket långt efter pandemins utbrott måste företaget kunna förklara varför de inte har vidtagit åtgärder för att undvika eller lindra de ekonomiska svårigheterna när det funnits tid att anpassa sig efter situationen.

När går det att söka?

Stödet går inte längre att söka hos Tillväxtverket.

Den 1 april 2022 tar Skatteverket över ansökan för ordinarie korttidsstöd. Alla ärenden som kommit in till Tillväxtverket till och med 31 mars 2022 hanteras av Tillväxtverket fram till dess att de avslutas. Läs mer om stödet från 1 april på Skatteverkets webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det här är viktigt att veta

Ansökan sker i två steg. Det är viktigt att du som företagare vet hur processen går till.

När du skickar in en ansökan om stöd blir beslutet en offentlig handling. Det betyder att vem som helst kan begära ut och ta del av beslutet. För andra allmänna handlingar exempelvis tjänsteanteckningar, kontroller och uppgift om vem som varit permitterad sker sekretessprövning innan utlämnande.

Bra att veta om stöd till korttidsarbete

 • En arbetsgivare kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader.
 • Efter var tredje stödmånad behöver du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd. I avstämningen ska du sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden. Det innebär bland annat att du kan justera arbetad tid för anställda som stödet omfattar. Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att du blir återbetalningsskyldig om för mycket stöd betalats ut. För mycket utbetalat stöd räknas av i en eventuell kommande ansökan om ytterligare stöd.
 • Stödet går till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren.
 • Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom, semester och föräldraledighet är frånvaro och inkluderas inte i stödet.
 • Stödet är ett rättighetsstöd, vilket innebär att alla företag som uppfyller kriterierna och villkoren för stödet kan få stöd.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

 • Stat, region, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan kan inte får stöd. Företag som huvudsaklingen styrs av det offentliga får endast stöd för den del av veksamheten som avser affärsverksamhet.
 • Företaget ska bedriva affärsverksamhet. Ett företag anses bedriva affärsverksamhet om driften sker på affärsmässiga grunder. Vid bedömning av affärsverksamhet granskas till exempel om företaget har oberoende prissättning och om verksamheten vänder sig till den öppna marknaden.
 • Krav runt verkställda och beslutade värdeöverföringar. En av de grundläggande förutsättningarna för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd är att arbetsgivaren har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Tillväxtverket gör en bedömning i varje enskilt fall om ett företag uppfyller kraven för rätten till korttidsstöd. Om ett företag gör en värdeöverföring under eller nära inpå stödperioden, är det en stark indikation på att företaget inte har allvarliga ekonomiska svårigheter.
  Det är företaget som ska bevisa att det trots värdeöverföringen har haft allvarliga ekonomiska svårigheter. Om ett företag får allvarliga ekonomiska svårigheter efter att en värdeöverföring genomförts och behöver ansöka om korttidsstöd, så måste företaget kunna visa hur situationen förändrats och att de ekonomiska svårigheterna inte beror på värdeöverföringen. Allvarliga ekonomiska svårigheter är alltid en av förutsättningarna för att ett företag ska ha rätt till korttidsstöd.
 • Arbetsgivare kan inte få stöd för arbetstagare under uppsägningstiden.
 • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte berättigad till stöd.
 • Arbetsgivare ska skriva avtal med arbetstagarna om korttidsarbete. För att kunna ansöka om stöd för korttidsarbete behöver arbetsgivaren antingen teckna centrala eller lokala kollektivavtal, eller ingå skriftliga avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtalen måste vara på plats från första permitteringsdag. Det går alltså inte att skriva helt retroaktiva avtal. Företag som har avtal på plats kommer att kunna justera avtalen retroaktivt under permitteringsperioden fram till avstämningstidpunkten liksom tidigare.

Hur mycket går det att få i stöd?

Permitteringsgraderna är 20, 40 och 60 procent. Staten står för en tredjedel av lönekostnaderna.

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid:

Nivå

Minskad arbetstid

Minskad lön för arbetstagare

Del av löneminskning som arbetsgivare betalar

Del av löneminskning som stat betalar

Minskad kostnad för arbetsgivare

1

20%

12%

1%

7 %

-19 %

2

40%

16%

11%

13 %

-29 %

3

60%

20%

20%

20 %

-40 %

Hur går ansökan till?

Ansökan görs i två steg.

Observera att ansökan från 1 april 2022 görs hos Skatteverket. Du kan läsa mer på Skattverkets webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Först ska ansökan om godkännande för stöd vid korttidsarbete skickas in till Tillväxtverket. Om din ansökan beviljas kan du i steg 2 ansöka om preliminärt stöd samt ersättning för kostnader vid kompetensinsatser.

Tänk på att du alltid måste ha tecknat avtal om korttidsarbete innan du påbörjar permittering. Du måste också ha tillämpat korttidsarbete för den period du söker stöd för. Du ska vara medveten om att det inte finns någon garanti för att du beviljas stöd för de permitteringar som redan genomförts innan Tillväxtverket fattat beslut om godkännande och preliminärt stöd.

1. Först skickar du in ansökan om godkännande för stödmedel. Du kan inte längre ansöka om stöd hos Tillväxtverket.

2. Om din ansökan godkänns kan du i steg två, ansöka om preliminärt stöd. När du skickar in den ansökan behöver du bifoga avtal och underlag om anställda. Om dina anställda ska genomföra kompetensinsatser ska du även skicka in avtal och underlag för det. Det framgår i vår kontakt med dig vilken information vi vill ha in.

Det krävs Acrobat Reader för att kunna fylla i blanketten. Har du inte Acrobat Reader kan du ladda ner programmet fritt här. Om du signerar blanketten för hand genom att skriva ut, ska du endast skriva ut sidan där namnteckning ska skrivas och sedan skanna in den. Övriga delar av ansökan ska lämnas in som ett ifylld sparat PDF-dokument.

Ansökan (ansökningsblankett och bifogat underlag) skickas med mejl till registraturen på registraturen@tillvaxtverket.se. Om du inte kan mejla in din ansökan, så kan du skicka den med brev till Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm.

Du kan ansöka om preliminärt stöd:

 • från tidigast dagen som ansökan om godkännande skickades in, eller
 • från och med två kalendermånader retroaktivt från beslutsdatumet, om det gått mer än två månader från dagen då ansökan skickades in till dagen för beslut om godkännande.

Du måste börja permittera dina anställda inom 45 dagar från dagen för beslut om godkännande.

Exempel 1

Du skickar in ansökan om godkännande 1 oktober och får beslut 15 november. Du kan söka stöd för permittering som startar tidigast 1 oktober och senast 30 december. För att söka stöd från 1 oktober måste din ansökan om stöd lämnas till Tillväxtverket under december.

Exempel 2

Du skickar in ansökan om godkännande 1 oktober och får beslut 20 januari. Du kan söka stöd för permittering som påbörjas tidigast 1 november och senast 5 mars. För att söka stöd från november måste din ansökan om stöd lämnas till Tillväxtverket under januari.

Det kan hända att du får godkänt för några anställda och inte för andra. Det är då ett delvis avslag. Var därför noga när du gör din ansökan att säkerställa att de du söker för uppfyller kriterierna.

Avtal och avtalsmallar

För att kunna ansöka om korttidsarbete behöver du som arbetsgivare teckna avtal om korttidsarbete. Du behöver även avtal för kompetensinsatser om du vill genomföra det. Avtalen om korttidsarbete ska skickas in till Tillväxtverket tillsammans med ansökan om stöd.

En grundläggande förutsättning för rätten till stöd är att du som arbetsgivare tecknar avtal om korttidsarbete. Avtalen kan inte skrivas retroaktivt, utan gäller från det datum de är skrivna och framåt i tiden. Företag som har giltiga avtal kan justera dem, till exempel stödnivå eller avtalsperiod, fram till tidpunkten för avstämning, det vill säga det datum då avstämningen av stödet öppnar. Det görs genom att nya retroaktiva avtal ersätter de befintliga.

Om du har kollektivavtal

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete behöver du teckna kollektivavtal om korttidsarbete med facket. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer information om hur du går till väga.

Om du inte har kollektivavtal

För arbetsgivare utan kollektivavtal gäller att minst 70 procent av arbetstagarna inom driftsenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska teckna avtal och delta i korttidsarbete. Arbetstagarna måste ha varit anställda under jämförelsemånaden och arbetsgivaren ska ha betalat arbetsgivaravgift för dem. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara samma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Uppgifter som behöver finnas med i avtalet:

 • Parter – uppgift om arbetsgivaren och arbetstagaren (namn, organisationsnummer, personnummer, adresser).
 • Vilken ordinarie lön arbetstagaren har.
 • Avtalad nivå för arbetstids- och löneminskning och att de stämmer överens med lagstadgade nivåer och är densamma för alla arbetstagare som ingår i korttidsarbetet (det vill säga med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten).
 • Vilken period som avtalet avser och att den täcker den period arbetsgivaren sökt stöd för.
 • Datum avtalet ingicks, det vill säga datum för signatur.

Du kan alltid använda den avtalsmall som Tillväxtverket har tagit fram.

Här hittar du förslag på avtalsmall för korttidsarbete. Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Avtal för kompetensinsatser

För att företaget ska få ersättning för kostnader för kompetensinsatser måste det finnas ett skriftligt avtal där de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna framgår.

De närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna regleras antingen i centrala eller lokala kollektivavtal eller i skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Avtalsmall för kompetensinsatser Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kompetensinsatser

Du som arbetsgivare som ansöker om korttidsstöd har möjlighet att samtidigt ansöka om ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Det gör du när du skickar in kompletterande information i samband med steg 2.

Anställda som går ner i tid med korttidsstöd har möjlighet att höja sin kompetensnivå under tiden som frigörs. Företaget kan fritt välja en kompetensinsats som motsvarar behovet hos de anställda och arbetsgivaren.

Ersättning för kompetensinsatser uppgår till 60 procent av kompetensinsatsens kostnader. Maximalt kan du dock få 10 000 kronor per anställd under stödperioden. Behöver du förlänga permitteringen efter 6 månader kan du om det finns behov söka mer ersättning för kompetensinsatser. Du kan maximalt för hela perioden inklusive förlängning få 20 000 kronor per anställd.

För att få ersättning för kostnader för kompetensinsatser måste det finnas ett skriftligt avtal där de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna framgår.

De närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna regleras antingen i centrala eller lokala kollektivavtal eller i skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Läs mer om kompetensinsatser.

Efter ansökan

När ansökan kommit in till Tillväxtverket får du bekräftelse via e-post. Vi hanterar alla ansökningar skyndsamt.

I steg två i ansökningsprocessen, om din ansökan godkänns, kan du ansöka om preliminärt stöd. När du skickar in din ansökan behöver du bifoga avtal och underlag om anställda. Om dina anställda ska genomföra kompetensinsatser ska du även skicka in avtal och underlag för det. Det framgår i vår kontakt med dig vilken information vi behöver för att ta beslut i ditt ärende.

Stödet kan sökas från det datum som ansökan om godkännande skickas in. Observera att permittering innan ansökan blivit godkänd görs på egen risk. Tillväxtverket rekommenderar därför att stödet söks från den dagen ansökan blivit godkänd.

Om din ansökan av preliminärt stöd beviljas kommer du efter var tredje stödmånad göra en avstämning. Vid avstämning måste lön och arbetstidsminskning uppfylla kriterier för vald stödnivå för motsvarande avtalsperiod. Detaljer om avstämning framgår i vår kontakt med dig som stödmottagare.

Avstämning

Efter var tredje stödmånad behöver du göra en avstämning. I avstämningen ska du sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden. Det innebär bland annat att du kan justera arbetad tid för anställda som stödet omfattar. Vill du söka stöd för nästkommande tre månader fyller du i en separat blankett som du skickar in tillsammans med avstämningen. Du kan maximalt få stöd i nio månader.

Avstämningen kan resultera i att du kan få ytterligare utbetalning av stöd eller att du blir återbetalningsskyldig om för mycket stöd betalats ut.

Du har fyra veckor på dig att lämna in din avstämning. Datum för när du ska göra avstämning framgår av ditt beslut om preliminärt stöd. Vi kommer också skicka ut en påminnelse när det är dags för dig att göra din avstämning.

Du får information om hur du gör din avstämning och avstämningsblankett direkt från oss.

Anstånd

Om du har särskilda skäl kan du få anstånd med att lämna in avstämningen senare.

Särskilda skäl kan vara:

 • Att företrädare eller ansvarig anställd hos arbetsgivaren har drabbats av sjukdom eller råkat ut för en olyckshändelse
 • Att ett avgörande tekniskt fel har inträffat hos arbetsgivaren eller en leverantör som påverkar möjligheten att lämna in avstämning
 • Att arbetsgivaren har ett löne- och redovisningssystem som gör att uppgifterna som behövs för avstämningen inte kan tas fram i tid.

Om du vill söka anstånd för din avstämning ska du mejla oss till stodmedel@tillvaxtverket.se. Du behöver då motivera varför du behöver anstånd.

Anståndsansökan kan försena utbetalning

Vi behöver få in din avstämning för att kunna bevilja eventuellt ytterligare preliminärt stöd. Om du ansöker om anstånd kan din utbetalning försenas.

Kontakt

För frågor om ordinarie korttidsstöd mejla till: stodmedel@tillvaxtverket.se.

Observera att vi inte kan svara på frågor om stöd till korttidsarbete 2020 och 2021.