Tillväxtverket

Löneavdrag

Överrenskommelse mellan Tillväxtverket, Svenskt näringsliv, Unionen och LO-TCO gällande löneavdrag

Tillväxtverket svar på meddelande från nedanstående parter:

(Se meddelandet i sin helhet nedan)

Tillväxtverket konstaterar, med hänvisning till den kollektiva arbetsrätten och den unika ställning som arbetsmarknadens parter har på den svenska arbetsmarknaden - där lagstiftaren överlåtit till arbetsmarknadens parter att detaljreglera frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare - att myndigheten respekterar parternas tolkning av rättsläget och därmed innebörden av berörda kollektivavtal. Därför kommer Tillväxtverket göra den tolkningen som kommer till uttryck i den gemensamma partsavsikten, såsom den kommit till uttryck i meddelandet från parter till Tillväxtverket, vilket innebär att avdrag även ska göras med 4 procent, 6 procent och 7,5 procent på lönedelar över 44 000 kronor, när det finns ett kollektivavtal mellan parterna, såvida inte enskilt kollektivavtal explicit ger uttryck för något annat.

Till tillväxtverket

Vi noterar att Tillväxtverket tolkar Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete på så vis att det löneavdrag som arbetstagaren skall vidkännas skall dras endast på lönedelar upp till 44 000 kronor per månad.

Enligt vår mening är det en felaktig tolkning. Den aktuella lagstiftningen är undermålig på så vis att den är otydligt formulerad. Lagens förarbeten ger emellertid vid handen att lagen inte är avsedd att tolkas på det vis verket gör (se Prop. 2013/14:1 s.355f, särskilt tabell 6.20). En ändamålstolkning gör det enligt vår mening på samma vis klart att tolkningen är felaktig.

Det s.k. taket, numera om 44 00 kronor, infördes endast för att begränsa det maximala ekonomiska åtagandet för staten gentemot arbetsgivaren. Denna begränsning finns kvar även om man tolkar lagen på så vis att avdrag skall göras också på lönedelar över 44 000 kronor. Tillväxtverkets tolkning innebär dock en ordning där arbetstagare med låg lön skall få vidkännas ett större procentuellt avdrag på sina löner än arbetstagare med höga inkomster. Det har uppenbarligen inte varit lagstiftarens syfte och är inte inom ramen för lagregelns ändamål.

Parternas kollektivavtal vilar av ovanstående skäl alltsedan de första avtalen slöts 2013 på förutsättningen att det löneavdrag som skall göras skall ske på hela lönen, inte endast på lönedelar upp till 44 000 kronor. Frågan om takregeln är en fråga mellan staten och arbetsgivaren och är inte något som det finns anledning för parterna att i kollektivavtal förhålla sig till.

Tillväxtverkets tolkning av lagen skulle därför på ett allvarligt sätt undergräva de kollektivavtal som träffats mellan parterna för att reglera korttidsarbete och i all synnerhet löneförhållandena för arbetstagare under korttidsarbete. Det vore synnerligen olyckligt.

Vi begär därför att Tillväxtverket, även om verket vidhåller sin nuvarande tolkning av lagen, i vart fall skall tolka kollektivavtal om korttidsarbete på så vis att om inte annat explicit framgår av avtalet så skall löneavdraget göras med de procentsatser som framgår av lagen och göras på hela lönen, dvs även på lönedelar över 44 000 kronor. Det är nämligen på den premissen kollektivavtalen är slutna. En sådan tolkning vore väl förenlig med lagen om det tas i beaktande att parterna i den svenska arbetsmarknadsmodellen givits rätten att i kollektivavtal reglera frågor mellan arbetstagare och arbetsgivare, i all synnerhet med avseende på lönefrågor, och skulle välkomnas av arbetsmarknadens parter.

Med vänlig hälsning

John Wahlstedt, Arbetsrättschef, Svenskt Näringsliv
Malin Wulkan, tf Chefsjurist, Unionen
Dan Holke, VD och chefsjurist, LO-TCO, Rättsskydd För LO