Tillväxtverket

Tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter

Företag som ansöker om stöd till korttidsarbete 2021 ska i ansökan intyga om de har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter genom att svara på ett antal frågor. Här nedan förklarar vi mer vad ekonomiska svårigheter innebär.

Vad är tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter?

Stödet är till för de företag som är långsiktigt konkurrenskraftiga, men som drabbats av tillfälliga, allvarliga men övergående ekonomiska svårigheter.

Exempel på händelser bortom företagets kontroll som kan vara upphov till tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter:

  • plötsliga fall i efterfrågan
  • begränsningar i företagets tillträde till viktiga marknader, till exempel genom att tullar eller handelshinder införs
  • störningar i leveranser av viktiga varor
  • Covid-19.

De ekonomiska svårigheter som nu drabbat företaget ska vara ett negativt trendbrott för företaget. Företaget ska vara livskraftigt och bör inte tidigare ha haft större ekonomiska svårigheter än vad som är normalt under en konjunkturcykel. Stödet ska inte ersätta ett företags behov av långsiktiga anpassningar av verksamheten, som till exempel omstrukturering och effektiviseringar.

Du som företagare behöver bedöma om det är sannolikt att verksamheten kan återgå till normal produktion och ordinarie arbetstider efter att de mest omfattande effekterna av omvärldshändelsen avtar. Covid-19 är ett exempel på en sådan omvärldshändelse. Exempel på bedömning av om verksamheten kommer kunna återgå till normal produktion skulle kunna vara om en restaurang kan förvänta sig att verksamheten kommer kunna fortsätta som normalt efter att restriktionerna för antal matgäster har upphört. Ett företag har inte rätt till stöd om omvärldshändelsen påverkat företaget på ett sådant sätt att det inte längre kan antas vara långsiktigt livskraftigt.

Hur kan jag visa att jag har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter?

För att kunna säga att svårigheterna är tillfälliga måste företaget ha en hållbar ekonomisk utveckling över tid. Företag som bedrivit verksamhet längre än en konjunkturcykel kan ofta med hjälp av ekonomisk data se hur företagets ekonomiska utveckling sett ut över tid. Konjunkturcykel är alltså den period där det går att se både upp- och nedgångar i den allmänna ekonomin. Företaget behöver däremot inte ha haft en enbart positiv ekonomisk utveckling över tid. Det kan ha haft tillfälliga nedgångar eller vissa finansiella svagheter, så länge företaget är konkurrenskraftigt på lång sikt.

Ett ganska nystartat företag kan ha svårare att påvisa att de ekonomiska svårigheterna endast är tillfälliga. Nystartade företag måste därför i högre utsträckning basera sin bedömning på antaganden och prognoser om hur verksamheten hade utvecklats om företaget inte hade drabbats av oförutsedda ekonomiska svårigheter.

Exempel på hur de ekonomiska svårigheterna kan visa sig:

  • Minskad nettoomsättning – Nettoomsättning är intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt (moms), och annan skatt som är direkt knuten till omsättning.
  • Minskat rörelseresultat – Rörelseresultat är intäkter minus kostnader. Det visar företagets vinst eller förlust före räntor och skatter.
  • Försämrad likviditet – Likviditet används för att beskriva ett företags betalningsförmåga. Likvida medel är tillgångar som är direkt tillgängliga och kan användas omedelbart. Det kan exempelvis vara kontanter i företagets kassa och pengar på olika konton. Aktier och obligationer räknas inte som ett företags likvida medel.
  • Ökad skuldsättningsgrad – Skuldsättningsgrad är lån som löper med ränta delat med eget kapital, det vill säga företagets finansiella styrka.
  • Minskad orderingång – Orderingång är beställningar som kommit in till företaget under en viss period. I detta sammanhang avses det ekonomiska värdet av orderingången.

Om du kan – genomför åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft

Företaget ska ha genomfört tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Vilka åtgärder som är tillgängliga, det vill säga möjliga att genomföra, beror på förhållandena hos varje enskilt företag. Tillgängliga åtgärder kan till exempel handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen eller att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte är verksamhetskritisk. Det skulle kunna vara konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal. För att avgöra om en arbetstagare är verksamhetskritisk, får du som arbetsgivare ta hänsyn till den personens roll och funktion i verksamheten. Även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska och det finns inget generellt krav på att säga upp dessa.

Ekonomiska svårigheter du inte kan få stöd för

Som företag går det inte att få stöd för ekonomiska svårigheter som beror på något i den interna organisationen eller att ledningen har fattat felaktiga strategiska beslut. Det går inte heller att få stöd på grund av att arbetsgivaren har tappat en omfattande order till en konkurrent. Andra exempel på orsaker som inte ger rätt till stöd är faktorer kopplade till Brexit och brand. Brexit har varit känt en längre tid och brand får generellt anses utgöra en normal affärsrisk.