Tillväxtverket

Ansök om korttidsarbete 2021

Här kan du läsa om hur du gör din ansökan om korttidsarbete och kompetensinsatser 2021. Det är bra om du förbereder så mycket som möjligt innan ansökan för att hanteringen ska bli så smidig som möjligt.

Informationen på sidan gäller stödet 1 december 2020 - 30 juni 2021. Ansökan för stödperioden juli, augusti och september öppnar 3 november.
Läs mer om vad som gäller för ansökan om dessa månaderna här.

Så förbereder du din ansökan

1. Gör vårt webbtest

Testet ger en första indikation på om du kan få stöd för korttidsarbete 2021 eller inte.

Gör vårt webbtest

2. Ha avtal med arbetstagarna

Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.

Mer information om avtal och avtalsmallar.

3. Ha klart revisorsyttrande

Om du har över 400 000 kr i lönesumma ska du bifoga revisorsyttrande i ansökan. Tänk på att revisorsyttrandet ska skickas in samtidigt som ansökan. Handläggningstiden riskerar att fördröjas avsevärt om revisorsyttrandet saknas.

Information om vad ett revisorsyttrande ska innehålla.

4. Säkerställ att den som representerar företaget kan signera ansökan

Vi kan tyvärr inte hantera underskrift med BankID från flera personer. Därför ska du som signerar ansökan ha rätt att representera företaget.

Att tänka på när du ansöker

Det går fortare för oss att handlägga din ansökan om den är korrekt ifylld och rätt underlag är bifogat.

 • Företaget ska vara drabbat av ekonomiska svårigheter. De ekonomiska svårigheter som nu drabbat företaget ska vara ett negativt trendbrott för företaget och orsakats av omständigheter utom din kontroll. Du ska kunna styrka trendbrottet. Du behöver inte skicka in något underlag i ansökan för att styrka de ekonomiska svårigheterna. Mer om allvarliga ekonomiska svårigheter. Öppnas i nytt fönster.
 • För att få stöd om korttidsarbete behöver man vara registrerad arbetsgivare i Sverige och betala arbetsgivaravgifter för de arbetstagare som man söker stöd för. Arbetsgivaravgifter ska vara inbetalda i jämförelse- och stödmånader och/eller du ska kunna styrka giltig frånvaro i jämförelsemånaden. Läs mer om jämförelsemånad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • För att få stöd för arbetstagare som ingått i korttidsarbetet men som hade giltig frånvaro i jämförelsemånaden behöver du lämna uppgifter till oss. Komplettera din ansökan direkt genom att fylla i excelfilen som du hittar på denna sida.
 • Säkerställ att du skrivit rätt bankgiro/plusgironummer (kopplat till org-nummer) och mailadress.
 • Om du som arbetsgivare vill söka om ersättning för kompetensinsatser gör du det i samband med ansökan om korttidsarbete. Kom ihåg att du behöver ha kompetensinsatser reglerat i avtal.
 • Om något råkar bli fel i ansökan eller om du behöver komplettera din ansökan är det viktigt att du inte skickar in en ny ansökan utan att du gör kompletteringen i din redan inskickade ansökan.
 • Bifoga avtalen för korttidsarbete som ni har med de anställda. Har ni kollektivavtal ska ni bifoga både centralt och lokalt kollektivavtal avseende korttidsarbete.
 • Bifoga revisorsyttrande om du har lönekostnader för samtliga anställda på över 400 000 kr vid jämförelsemånaden. På denna sida kan du läsa mer om revisorsyttrande Öppnas i nytt fönster..
 • Tänk på att det är viktigt att du lämnar in rätt uppgifter. Ta därför god tid på dig och var noga. Det kan vara bra att känna till att kompletteringar tyvärr innebär att det kan ta längre tid att handlägga ditt ärende.

Retroaktiv ansökan om korttidsarbete 2021

Stödet kan sökas fyra månader retroaktivt. Sista datum att söka stöd för juni månad är 31 oktober. Ansökan för stödperioden juli-september öppnar 3 november.

Uppgifter du ska uppge i Min ansökan

Ansökan om stöd till korttidsarbete består av olika delar. Nedan kan du läsa mer om vilka uppgifter vi frågar om i ansökan.

Uppgifter om ditt företag och bakgrundsfrågor

Uppgifter om ditt företag

Du kommer fylla i uppgifter om det företag du söker stöd för. Här ska du ange:

 • Organisationsnummer (ange organisationsnummer med 10 siffror)
 • Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan)
 • Bankuppgifter för utbetalning om du blir beviljad stöd. Observera att du endast kan ange bank- eller plusgiro. Kontot måste vara kopplad till den organisation du söker stöd för
 • Kontaktuppgifter.

Film om hur du skapar en ansökan och börjar fylla i. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämförelsemånad

Jämförelsemånad är den referensmånad som används för ansökan och för att veta vilka personer som är aktuella för stöd.

För stödperioden juli-september 2021 är jämförelsemånaden april 2021 för samtliga sökande.

För stödperiod fram till 30 juni:

 • Om du inte har sökt stöd 2020 kommer din jämförelsemånad för korttidsarbete 2021 (december 2020-juni 2021) att vara september 2020.
 • För dig som sökt stöd under 2020 kommer jämförelsemånaden vara den månad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020.

Läs mer om Tillväxtverkets definition och tillämpning, samt om du kan byta jämförelsemånad för ditt ärende.

Komplettera jämförelsemånad

För att få stöd för arbetstagare som ingått i korttidsarbetet men som hade giltig frånvaro i jämförelsemånaden behöver du lämna uppgifter till oss. Om du vill komplettera med arbetstagare ska du fylla i excelfilen (Rapportering av giltig frånvaro Excel, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.) och skicka in via kompletteringsformuläret i Min ansökan.

Giltiga frånvaroskäl:

 • sjukskrivning
 • semester
 • föräldraledighet
 • vård av barn
 • vård av nära anhörig
 • sjukdom
 • tjänstledighet för:
  • fackliga uppdrag
  • studier
  • civil- och värnplikt
  • politiska uppdrag eller
  • uppstart av eget företag.

Tillväxtverket godtar dessa frånvaroskäl så länge övriga villkor för stödet är uppfyllda, däribland att den anställda har varit anställd under jämförelsemånaden och återvänt från sin frånvaro till samma tjänst och sysselsättningsgrad (eller lägre). Det går också att få stöd för nyanställd som anställdes i jämförelsemånaden med efterskottslön.

Allmän tjänstledighet räknas dock inte som giltig frånvaro.

Observera att Tillväxtverket också kan begära att du ska skicka in till exempel intyg för utbetalning för sjukfrånvaro, intyg från läkare, intyg från arbetsgivaren om ledighet tillsammans med bevis om anställning eller annat underlag.

Rapportering av giltig frånvaro Excel Excel, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrundsfrågor

Du kommer att få svara på ett antal grundläggande frågor kring din verksamhet och den situation företaget befinner sig i. Frågorna är ja- och nej-frågor.

 • För att få stöd måste företaget ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför dess kontroll​. Vad ekonomiska svårigheter innebär. Öppnas i nytt fönster.
 • Du har inte rätt till stöd om företaget under perioden, två månader före första stödmånaden till sex månader efter sista stödmånaden beslutar om eller verkställer vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Om företaget ingår i en koncern gäller samma regler för det eller de moderföretag som ingår i koncernen. Du kan däremot lämna koncernbidrag under stödperioden.
 • Om ditt företag ansöker om korttidsstöd och har en lönesumma på minst 400 000 kr under jämförelsemånaden, ska du i ansökan bifoga ett yttrande från en revisor. Yttrandet ska vara skriftligt undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Lönesumman är summan av de ersättningar som företaget redovisar i arbetsgivardeklarationen för samtliga arbetstagare, även de arbetstagare som inte korttidsarbetar. Mer information om revisorsyttrande. Öppnas i nytt fönster.

Uppgifter för anställda korttidsarbete och kompetensinsatser

Hur du fyller i avtal och anställda

När du söker stöd till korttidsarbete 2021 ska du fylla i dina avtal och anställda. Om du vill söka ersättning för kompetensinsatser gör du det nu också.

Har du fler än 25 anställda kan du använda vår Excelmall Beräkningshjälpen. Du hittar mallen på denna sida Öppnas i nytt fönster..

Film om hur du fyller i avtal, anställda och hur du söker ersättning för kompetensinsatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillvägagångssätt

 1. Ange avtal och avtalsperioder
 2. Ange de berörda anställda
 3. Ange perioder då anställda har korttidsarbete
 4. Ange eventuella kompetensinsatser
 5. Signera

Avtal och avtalsperioder

I ansökan ska du fylla i avtal och avtalsperioder. Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Om du ansöker om stöd för kompetensinsatser måste du också ha stöd för det i centrala/lokala kollektivavtal eller i skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. De närmare förutsättningarna kan också framgå av hängavtal eller underavtal kopplade till avtalet för korttidsarbete.

Mer information om avtal och ladda ner avtalsmallar för korttidsarbete och kompetensinsatser. Öppnas i nytt fönster.

Anställda

I ansökan fyller du i uppgifter för arbetstagare och hur de korttidsarbetat. Om du söker stöd i förskott fyller du i hur det är planerat att arbetstagarna ska arbeta.

Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden i timmar som den anställda skulle ha arbetat om den inte deltagit i korttidsarbete.

Arbetstid under korttidsarbete

Fyll i det totala antalet arbetstimmar som den anställda har arbetat under sitt korttidsarbete.

En frånvarodag ska inte påverka hur du räknar den anställdas arbetstid under korttidsarbete. Det vill säga om den anställda haft en frånvarodag (till exempel sjuk eller vård av barn) ska du räkna dagen som den var planerad enligt korttidsarbete.

Du ska endast lämna uppgifter om de anställda som omfattats av permitteringsstöd under respektive månad. Om en medarbetare exempelvis omfattades av korttidsarbete under mars och april men inte under maj så lämnas alltså inga uppgifter alls avseende den medarbetaren för maj månad. Eventuell frånvaro anger du i en egen kolumn i ansökan.

Exempel 1:

En anställd har arbetat 6 timmar i stället för 8 timmar. Arbetstid under
korttidsarbete för den dagen är 6 timmar.

Exempel 2:

En anställd har en ordinarie arbetstid på 40 timmar per vecka och korttidsarbetar i 4 veckor på avtalad nivå 1 - 20%. Ordinarie tid är 160 timmar och planerad arbetstid under korttidsarbete är 128 timmar.

Arbetstiden är planerad:

8 timmar per dag måndag till torsdag

Minskad arbetstid på fredagar, 8 timmar

En torsdag under korttidsarbetet är den anställda sjuk. Du bortser från det när du räknar fram arbetstiden under korttidsarbetet och anger 128 timmar som det var planerat.

Ordinarie månadslön

Ordinarie månadslön är den lön den anställda skulle haft om du inte hade fått stöd för korttidsarbete. I den ordinarie lönen ingår inte löneökningar som den anställda fått efter jämförelsemånaden.

Om ordinarie månadslön är högre än 44 000 kronor kommer stödet ändå att beräknas på 44 000 kronor, eftersom det är maxbeloppet. Ange ordinarie lön även om ordinarie månadslön överstiger 44 000 kronor.

Om ditt företag inte har fått korttidsstöd från oss tidigare är er jämförelsemånad september 2020. Om ditt företag fått korttidsstöd tidigare är jämförelsemånaden samma som företaget hade under 2020.

Frånvaro, till exempel sjukdom, vab och semester

I ansökan ska du fylla i om dina arbetstagare har haft någon frånvaro.

Du kan läsa mer frånvaro, giltig och ogiltig frånvaro. Öppnas i nytt fönster.

Ledighet, till exempel permission, komp- eller flextid

Arbetstidsförkortning, permission, komp- och flextid ska räknas som närvaro i ansökan. Detta eftersom ledigheten grundar sig på intjänad tid från arbetstagaren och är en oförändrad kostnad för arbetsgivaren för den anställda.

 • Betald ledighet i form av uttag av komp- eller flextid är arbetstid som förläggs vid en annan tidpunkt. Oftast för att kompensera att arbetstagaren har arbetat för mycket vid en tidigare tidpunkt.
 • Ledighet i form av permission för exempelvis läkarbesök eller begravning är en form av tillfällig betald ledighet som avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där arbetsgivaren fortfarande har samma kostnader som om arbetstagaren hade arbetat.

Semester däremot regleras särskilt i semesterlagen och är en lagstadgad rättighet. Det innebär att någon arbetstids- och löneminskning inte kan göras från semestern.

Annan betald ledighet än semester utgör därför stödgrundande närvaro och omfattas om samma regler om arbetstids- och löneminskning som annan ordinarie lön och arbetstid.

Faktisk arbetstids- och löneminskning

Efter stödperiodens slut ska faktisk arbetstids- och löneminskning uppfylla nivåerna i dina avtal för respektive avtalsperiod. Gör den inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka stöd. Det här kontrollerar Tillväxtverket sedan i din avstämning.

Så beräknar vi stödbeloppet

Ordinarie månadslön (max 44 000 per månad) x del av månad x avtalad nivå x närvarokvot x 98,6%

Där “del av månad” är lika med “dagar med korttidsarbete” delat med “dagar i månaden”. Och där närvarokvot är “dagar med korttidsarbete” minus “frånvarodagar” delat med “dagar med korttidsarbete”.

Exempel:

Isak har gått ner 60% och 40% och varit föräldraledig.
Isak har sökt stöd från 16 mars till 30 april
Har en ordinarie månadslön på 22 240 kr
Har gått ner i arbetstid med 60% under mars- april och 40% under maj
Var frånvarande den 24 mars och 7 maj för vab (vård av barn)

 • 16 mars - 31 mars (16 dagar):
  22 240 x 16/31 x 60% x ( 16 - 1 )/16 x 98,6%= 6 366 kr
 • 1 april - 30 april (30 dagar):
  22 240 x 30/30 x 60% x ( 30 - 0 ) / 30 x 98,6% = 13 157 kr
 • 1 maj - 31 maj (31 dagar):
  22 240 x 31/31 x 40% x ( 31 - 1 ) / 31 x 98,6% = 8 488 kr

Företag med fler än 25 anställda som deltar i korttidsarbete

Om ansökan gäller fler än 25 anställda som korttidsarbetar kan du skicka in underlag med dina avtal, anställda och perioder för korttidsarbete i vår Beräkningshjälp 2021.

Beräkningshjälp 2021 Öppnas i nytt fönster.

Kompetensinsatser

Du som företagare kan få ersättning för kompetensinsatser som genomförs av arbetstagarna under den arbetsbefriade tiden i och med korttidsarbete. Kompetensinsatser kan vara en möjlighet för företag att inte bara överleva de allvarliga ekonomiska svårigheter det nu är i, utan också investera i kompetens som kan stärka företaget på kort och lång sikt. För individen kan det också vara en möjlighet att stärka sin ställning både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden som helhet.

Ersättning ska kunna sökas retroaktivt från 1 januari 2021, även om ansökan öppnar 29 mars.

Mer information om kompetensinsatser. Öppnas i nytt fönster.