Tillväxtverket

Februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft. Informationen på denna sida gäller det äldre stödet som gick att söka under 2020.

Här kan du läsa om förutsättningarna för Korttidsarbete 2021

Räkna ut din första ut­betalning

I beräkningshjälpen kan du enkelt få veta hur mycket du kan få utbetalt efter en beviljad ansökan.

Gör så här:

 • Spara ner beräkningshjälpen till din dator och öppna den sedan i Excel (från 2010 eller senare), alternativt i Google Sheets. Filen fungerar tyvärr inte så bra i mobila enheter. Den kan fungera i andra kalkylprogram, dock med begränsad funktionalitet.
 • Fyll i uppgifter och spara.
 • Bifoga filen när du gör din ansökan.

Obligatorisk bilaga

Har ditt företag färre än 50 anställda är det obligatoriskt att du bifogar beräkningshjälpen i din ansökan. Har det fler än 50 anställda kan du fortfarande använda den, men det är fritt att bifoga ett eget beräkningsunderlag.

Max antal rader du kan fylla med information i dokumentet är 1000.

Mer om beräkning av stödet

Hur fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid under 2020?

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid

Nivå

Minskad
arbets-
tid

Minskad
lön

Arbets-
givare

Stat

Minskad
kostnad
arbets-
givare

1

20 %

4 %

1 %

15 %

-19 %

2

40 %

6 %

4 %

30 %

-36 %

3

60 %

7,5 %

7,5 %

45 %

-53 %

4

80 %

12 %

8 %

60 %

- 72 %

Klicka här för bild som visar kostnadsfördelningen.öppnas i nytt fönster

Klicka här för bild som visar procentuell fördelning.öppnas i nytt fönster

Stödet är tänkt att motsvara 75 procent av arbetsgivarens kostnader för arbetstidsminskningen. Beräkningsgrunden är ordinarie lön exklusive arbetsgivaravgifter, men för att ändå ta hänsyn till de lagstadgade arbetsgivaravgifterna på 31,42 procent kommer stödandelen att vara 98,6 procent, dvs 75 procent gånger 1,3142 = 98,565 procent

Exempel: Stödnivå för medarbetare med en lön över 44 000

Stina har en anställningsgrad på 100 procent med en månadslön om 60 000 kr. I och med korttidsarbetet har parterna avtalat att Stina bara ska arbeta 40 procent, det vill säga en arbetstidsminskning om 60 procent. Hon har inte haft någon frånvaro i form av sjukdom eller föräldraledighet under stödmånaden.

Stina har en lön som överstiger takbeloppet. Arbetsgivaren får bara använda 44 000 kronor för att beräkna stödbeloppet. 

Stödberäkningen blir:

44 000 kronor x 60 % minskad arbetstid x 100 % närvaro av den förkortade arbetstiden x 98,6 % = 26 030 kronor ersättning för Stinas arbetstidsförkortning. 

 • Ordinarie månadslön: 60 000 kronor 
 • Anställningsgrad enligt anställningsbevis: 100 % 
 • Arbetstidsminskning: 60 %
 • Närvarokvot: 100 % av dagarna
 • Ersättningsnivå: 98,6 %
 • Beräkningsmodell: 44 000 x 0,6 x 1 x 0,986 = 26 030 kronor i stöd
 • 26 030 kr per månad är också det högsta möjliga stödbeloppet per anställd.

Stinas nedsatta lön baseras på takbeloppet på 44 000 kronor och ska – såvida inget annat avtalats mellan parterna – minskas med 7,5 % av 44 000, det vill säga 3 300 kr.

Finns det ett tak på maximala antalet medarbetare som en arbetsgivare kan få stöd för?

Nej, det finns inget tak.

Hur beräknas ordinarie lön för de som till exempel har Ob-tillägg eller provisionsbaserad lön?

Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön inklusive rörliga ersättningar som den anställde skulle ha haft under stödmånaden om hen inte deltagit i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och provision, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden.

Ersättning för obekväm arbetstid:
Ob-ersättningen i en arbetstagares ordinarie lön i stödmånaden får inte överstiga snittet av Ob-ersättningarna som utbetalades i månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter jämförelsemånaden.

Finns kollektivavtal eller anställningsavtal som tecknats senast 16 mars 2020 och det där står att Ob-ersättning ska utgå till den anställde med ett högre belopp i stödmånaden än det belopp som utgörs av det uträknade snittet är det viktigt att arbetsgivare följer avtalet. Däremot är det överskjutande delen inte stödgrundande. Arbetstagarens löneminskning ska baseras på den ordinarie lönen, framräknad enligt ovan.

Om du sökt stöd för en arbetstagare med första stödmånad maj (jämförelsemånaden är februari) utgörs alltså arbetstagarens ordinarie lön av arbetstagarens fasta månadslön i maj adderat med Ob-ersättning på maximalt snittet av de utbetalda OB-ersättningarna för januari, februari och mars.

Ersättning för provision:
Om arbetstagarens provisionsbaserade löneandel i stödmånaden blir högre än den lägsta av de provisionsbaserade löneandelarna i månaden innan jämförelsemånaden, och månaden efter jämförelsemånaden ska dock det lägsta av dessa belopp anses utgöra den provisionsbaserade delen av arbetstagarens lön.

Det är viktigt att arbetsgivare följer kollektivavtal och anställningsavtal. Har ett sådant tecknats senast 16 mars 2020 där det står att provision ska utgå till den anställde med ett högre belopp i stödmånaden än den lägsta utbetalningen av provision för månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter, får sådan överskjutande del betalas ut i sin helhet. Dock är den överskjutande delen inte stödgrundande. Arbetstagarens löneminskning ska baseras på den ordinarie lönen, framräknad enligt ovan.

Om du sökt stöd för en arbetstagare med första stödmånad maj är jämförelsemånaden februari. Arbetstagarens ordinarie lön utgörs alltså av arbetstagarens fasta månadslön i maj adderat med en provision på maximalt den lägsta utbetalda provisionen för januari, februari eller mars.

Kan man ha olika procentnivåer av korttidsarbete för olika medarbetare? 

Reglerna är olika beroende på om man har ett kollektivavtal eller inte.

Har man ett centralt kollektivavtal så regleras tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas regleras i detta lokala avtal. Det kan alltså vara olika mellan olika grupper.

Har man inte ett kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna inom driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Så beräknas korttidsarbete för föräldralediga eller deltidssjukskrivna

Om arbetstagaren är tänkt att arbeta 75 procent (det vill säga är föräldraledig eller sjukskriven på 25 procent) under de månader när stödet ska utgå är det lönen efter avdrag för föräldraledighet eller sjukskrivning som anges i ansökan. Närvarokvoten är 100 procent.

Exempel 1:

Anställd som är föräldraledig på deltid.

 • Stina har en tillsvidareanställning på 100 procent.
 • Under de månader arbetsgivaren ansöker om stöd för korttidsarbete är det planerat att Stina ska vara föräldraledig 25 procent.
 • Stina tjänar vanligtvis 40 000 kronor i månaden men under föräldraledigheten får hon ut en lön som motsvarar 75 procent, det vill säga 30 000 kronor i månaden. Stöd för korttidsarbete utgår då ifrån lönen 30 000 kronor i månaden och en närvarokvot på 100 procent. Däremot beräknas arbetstiden utifrån 75 procent och om Stina permitteras på nivå 3 (60 procent arbetstidsminskning) ska hon arbeta totalt 30 procent.

Önskemål hos den anställde som är föräldraledig att gå upp till ordinarie sysselsättningsgrad inför permitteringen får avgöras i dialog med arbetsgivaren.Ersättningar för föräldraledighet eller sjukskrivning fungerar som vanligt.

Exempel 2:

Anställd som är deltidssjukskriven när korttidsarbetet påbörjas.

Exempel 1 gäller även i detta fall.

Under korttidsarbetet bedömer Försäkringskassan då arbetsförmågans nedsättning i förhållande till arbetets omfattning före korttidspermitteringen och arbetsgivaren söker då korttid enligt ovanstående. Tidigare angavs det felaktigt att närvarokvoten ska justeras. Eventuella fel det har genererat justeras vid avstämningen.

Exempel 3:

Anställd som blir sjukskriven på deltid efter att arbetsgivaren har infört korttidsarbete.

Om den anställde blir sjuk under pågående korttidspermittering och ska arbeta deltid bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan utifrån den omfattning som hen skulle ha arbetat under korttidsarbetet.

Stödet för korttidsarbete från Tillväxtverket fortgår då enligt ursprunglig plan och behöver inte justeras. Om arbetstiden förändras under en pågående deltidssjukskrivning är det viktigt att den anställde meddelar detta till Försäkringskassan. Vid helsjukskrivning utgår inget stöd för korttidsarbete och stödet korrigeras vid avstämningen.