Tillväxtverket

Testa din rätt till ordinarie stödet

Det här webbtestet ger dig en första indikation på om du har rätt till det ordinarie stödet enligt den permanenta lagen om stöd vid korttidsarbete. Det finns fler villkor kopplade till stödet.

 • Har ditt företag fått stöd för korttidsarbete för perioden mars-november 2020?

  Alla företag som har sökt och fått stöd för korttidsarbete mars-november 2020 befinner sig i karens och kan söka det ordinarie stödet först 24 månader efter sista stödmånaden i 2020-stödet. Det gäller även företag som har fått återkrav på hela eller delar av stödbeloppet inom 2020-stödet samt frivilligt återbetalat delar eller hela stödbeloppet. Karensen gäller alltså om företaget fått beviljat stöd under 2020.
 • Har du under 2020 sökt stöd för december 2020 där december också var den sista stödmånaden?

  Ansökte du retroaktivt stöd för december 2020 i mars 2021 eller senare så räknas december till stödet för 2021.
 • Om du sökte för mars-november 2020, fick ditt företag avslag för hela perioden?

  Företag som sökt stöd under mars-november 2020 men fått avslag för hela perioden omfattas inte av karensen.

Har du fått rätt på alla svaren i frågorna 1-3 kan du gå vidare för att avgöra om företaget uppfyller resterande krav. Har du fått färre än tre rätt är ditt företag i karens och kan inte söka det ordinarie stödet förrän efter karenstidens slut.

 • Har ditt företag ekonomiska svårigheter som är tillfälliga, allvarliga och orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll?

  Stödet är till för företag som är långsiktigt konkurrenskraftiga och har drabbats av tillfälliga, övergående och allvarliga ekonomiska svårigheter.
 • Har ditt företag gjort vad ni kunnat för att minska kostnaden för arbetskraft?

  För att få stöd behöver du ha sett över och genomfört möjliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.
 • Har ditt företag avtal om korttidsarbete med de anställda?

  För att ansöka om stöd för korttidsarbete behöver du antingen teckna centrala eller lokala kollektivavtal, eller ha skriftliga avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  Avtalen måste vara på plats från första permitteringsdagen. Det går alltså inte att skriva helt retroaktiva avtal. Företag som har avtal på plats kommer att kunna justera avtalen retroaktivt under permitteringsperioden fram till tidpunkten för avstämning.
 • Anser du att de ekonomiska svårigheterna är övergående?

  Det ska vara sannolikt att företaget går tillbaka till normal verksamhet och ordinarie arbetstider efter att de mest omfattande effekterna av omvärldshändelsen avtar.
 • Anser du att företaget skulle behöva genomföra omfattande uppsägningar utan stödet?

 • Skulle du rimligen ha kunnat förutse de ekonomiska svårigheterna?

  Omvärldshändelsen som påverkat svårigheterna måste ha varit svåra att förutse, undvika eller lindra. Svårigheterna får inte ha med naturliga konjunkturnedgångar eller förändringar i marknaden att göra.
 • Har ditt företag gjort, beslutat om eller planerat för någon vinstutdelning eller annan värdeöverföring?

  En vinstutdelning talar starkt för att företaget inte befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation. Det gäller värdeöverföringar som har verkställts, eller beslutats om, i nära anslutning till stödperioden.
 • Styrs ditt företag huvudsakligen av det offentliga?

  Stat, region, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan kan inte få stöd. Styrs ditt företag huvudsakligen av det offentliga kan du bara få stöd för den del som avser affärsverksamhet.
 • Driver du ditt företag på affärsmässiga grunder?

  Affärsmässiga grunder bedöms bland annat utifrån om företaget har oberoende prissättning och om verksamheten vänder sig till den öppna marknaden.

Nu har du gjort en enkel test för att få en indikation om ditt företag är kvalificerat för att få det ordinarie stödet enligt den permanenta lagstiftningen om korttid. Du har alltid rätt att söka oavsett resultatet av testet.