Tillväxtverket

Överklagan - så går det till

Om du anser att Tillväxtverket fattat ett felaktigt beslut i ditt ärende, har du möjlighet att överklaga inom tre veckor.

Av de över 90 000 ärenden för 2020 som Tillväxtverket hanterat har cirka 8 500 överklagats. Närmare hälften av dessa rör ärenden där en eller flera anställda inte finns med i arbetsgivardeklarationen för jämförelsemånaden, i stödmånaderna, eller att lönen i ansökan är högre är den som redovisats.

I de ärenden som ger den överklagande rätt betalar Tillväxtverket ut stödet, men i vissa principiellt viktiga fall har myndigheten valt att överklaga förvaltningsrättens dom. Anledningen till detta är att vi arbetar med helt ny lagstiftning och det inte finns en etablerad praxis. I vissa fall återförvisar förvaltningsrätten ett ärende. Det innebär att Tillväxtverket gör ytterligare en prövning utifrån förvaltningsrättens önskemål.

Hur vi hanterar ett överklagat ärende

Det är svårt att ange tiden det tar för att hantera ett överklagandeärende i dess helhet. Tillväxtverket har tidigare fått befogad kritik för att inskickade överklaganden inte blev hanterade tillräckligt snabbt. Vi har sedan dess förbättrat vårt arbetssätt och från det att myndigheten tagit emot ett överklagande skickas det till förvaltningsrätten inom en vecka.

Från det att förvaltningsrätten tar emot ett ärende och tills det avgjorts varierar beroende på arbetsbelastning och ärendets komplexitet. Det går i nuläget inte att ange exakt utan kan variera från veckor och upp till flera månader.

När förvaltningsrätten avgjort ett ärende tar det vanligtvis tre veckor innan domen vinner laga kraft och Tillväxtverket kan hantera ärendet. På samma sätt som i domstolen är det svårt att bedöma hur lång tid hanteringen tar då både antalet fall och deras komplexitet spelar stor roll. När hanteringen är klar meddelar Tillväxtverket den överklagande om beslutet.

Överklagandeprocessen

Avstämningsansökan består av fyra steg som förklaras i text nedan

Registrera

 • När en överklagan kommit in registreras den och en bekräftelse skickas ut till den sökande.

Bedöma

 • Därefter prövar Tillväxtverket först om beslutet är uppenbart felaktigt och kan ändras.
 • Både vid fall när Tillväxtverket står fast vid sitt beslut och när beslutet bedömts vara felaktigt överlämnas överklagandet, tillsammans med eventuella ändringsbeslut till förvaltningsrätten.
 • Om endast delar av ett ärende berörs kommer det som inte omfattas av överklagan att fortsätta handläggas av Tillväxtverket.
 • Från det datum Tillväxtverket tar emot överklagan överlämnas ärendet till förvaltningsrätten inom en vecka.
 • Om överklagan kommer in för sent, alltså mer än tre veckor efter att den sökande tagit del av Tillväxtverkets beslut, så avvisas överklagan. Det fattade beslutet står då fast och ärendet går inte vidare till förvaltningsrätten.

Pröva

 • Förvaltningsrätten prövar sedan om Tillväxtverkets beslut är riktigt. Domen skickas både till Tillväxtverket och till företaget.
 • Vid avslag av överklagandet har den sökande möjlighet att överklaga domen inom tre veckor.
 • Vid bifall eller återförvisning av överklagandet kan Tillväxtverket överklaga domen inom tre veckor.
 • Återförvisning betyder att förvaltningsrätten funnit att ett ärende handlagts felaktigt av en fövaltningsmyndighet och beslutar att Tillväxtverket ska göra om prövningen på ett korrekt sätt.
 • Om domen inte överklagas vinner den laga kraft när överklagandetiden har passerat.
 • Om domen överklagas till högre instans – kammarrätten – krävs det prövningstillstånd.

Hantera

 • Ett bifallet eller återförvisat ärende fördelas till handläggare för vidare hantering:
  ‐ vid bifallna överklaganden följer vi domstolens dom.
  ‐ återförvisade ärenden måste prövas på nytt, utifrån domstolens dom och alla övriga handlingar i ärendet.


Överklagan ska göras skriftligt antingen via e-post till registraturen@tillvaxtverket.se, eller som brev till Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm.

I texten anger du vilket beslut som överklagas och vilken ändring du begär.