Tillväxtverket

Överklagan - så går det till

Om du anser att Tillväxtverket fattat ett felaktigt beslut i ditt ärende, har du möjlighet att överklaga inom tre veckor.

Hur du överklagar ett beslut

Om du inte är nöjd med Tillväxtverkets beslut kan du överklaga beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt. När du överklagar ska du skriva:

  • Vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets referensnummer och datum för beslutet
  • Vad du tycker är fel i beslutet och hur du vill att beslutet ändras
  • Företagets kontaktuppgifter: företagsnamn, organisationsnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress
  • Dina kontaktuppgifter: namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Om du anlitar ombud ska du uppge kontaktuppgifter till ombudet. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning kan du skicka med kopior på dessa.

Inom tre veckor från den dag då du tog emot beslutet måste ditt överklagande ha kommit till Tillväxtverket.

Skicka överklagandet med e-post till registraturen@tillvaxtverket.se. Du kan också skicka överklagandet som ett brev till Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm.

Det här händer när du skickat in din överklagan

Tillväxtverket prövar först om överklagandet kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommer in för sent kan det avvisas. Efter det överlämnar Tillväxtverket överklagandet tillsammans med alla handlingar i ärendet till förvaltningsrätten för prövning. I vissa fall kan Tillväxtverket själva ompröva beslutet.

Hur vi hanterar ett överklagat ärende

I de ärenden som ger den överklagande rätt betalar Tillväxtverket ut stödet, men i vissa principiellt viktiga fall har myndigheten valt att överklaga förvaltningsrättens dom. Anledningen till detta är att vi arbetar med helt ny lagstiftning och det inte finns en etablerad praxis. I vissa fall återförvisar förvaltningsrätten ett ärende. Det innebär att Tillväxtverket gör ytterligare en prövning utifrån förvaltningsrättens önskemål.

Överklagandeprocessen

Avstämningsansökan består av fyra steg som förklaras i text nedan

Registrera

När en överklagan kommit in registreras den och en bekräftelse skickas ut till den sökande.

Bedöma

Därefter prövar Tillväxtverket först om beslutet är uppenbart felaktigt och kan ändras. Både vid fall när Tillväxtverket står fast vid sitt beslut och när beslutet bedömts vara felaktigt överlämnas överklagandet, tillsammans med eventuella ändringsbeslut till förvaltningsrätten.

Från det datum Tillväxtverket tar emot överklagan överlämnas ärendet till förvaltningsrätten inom en vecka.

Om överklagan kommer in för sent, alltså mer än tre veckor efter att den sökande tagit del av Tillväxtverkets beslut, så avvisas överklagan. Det fattade beslutet står då fast och ärendet går inte vidare till förvaltningsrätten.

Pröva

Förvaltningsrätten prövar sedan om Tillväxtverkets beslut är riktigt. Domen skickas både till Tillväxtverket och till företaget.

Vid avslag av överklagandet har den sökande möjlighet att överklaga domen inom tre veckor.

Återförvisning betyder att förvaltningsrätten funnit att ett ärende handlagts felaktigt av en myndighet och beslutar att Tillväxtverket ska göra om prövningen på ett korrekt sätt.

Vid bifall eller återförvisning av överklagandet kan Tillväxtverket överklaga domen inom tre veckor.

Om domen inte överklagas får den laga kraft när överklagandetiden har passerat.

Om domen överklagas till högre instans – kammarrätten – krävs det prövningstillstånd. Om ett sådant beviljas kommer kammarrätten avkunna dom i ärendet.

Hantera

Ärenden som fått laga kraft fördelas till handläggare för vidare hantering:

  • vid bifallna överklaganden följer vi domstolens dom.
  • återförvisade ärenden måste prövas på nytt, utifrån domstolens dom och alla övriga handlingar i ärendet.

Bra att veta efter dom

Det är viktigt att du läser igenom förvaltningsrättens avgörande noga för att förstå vad just din dom innebär.

  • Domstolen har inte alltid tagit ställning till om företaget har rätt till stöd vid korttidsarbete, utan kan även återförvisa ärendet på grund av att motiveringen i det överklagade beslutet inte varit tillräckligt tydlig. I dessa fall behöver Tillväxtverket pröva frågan om stöd på nytt och tydligare motivera vad som legat till grund för beslutet.
  • Om förvaltningsrätten bifaller överklagan och helt eller delvis upphäver Tillväxtverkets beslut innebär det att Tillväxtverket gör en ny prövning av ärendet. Det kan leda till att Tillväxtverket ändrar beslutet eller att myndigheten fattar ett nytt beslut om återkrav eller avslag. Det kan också betyda att ett beslut med samma innebörd som tidigare fattas igen.
  • Om förvaltningsrätten bifaller hela överklagan efter att ha prövat grunden till avslaget och/eller återkravet, kommer Tillväxtverket att hantera ärendet i enlighet med domen.

OBS: I vissa fall skriver förvaltningsrätten att de både bifaller överklagandet och upphäver Tillväxtverkets beslut – helt eller delvis. I sådana fall behöver Tillväxtverket göra en bedömning om domstolen har prövat ärendet i sak eller inte. Sådana domar kan leda både till att Tillväxtverket fattar ett nytt avslag/återkrav eller att Tillväxtverket fattar ett nytt beslut om stöd.

Vad händer sen?

Här kan du läsa mer om vad som händer när dom har beslutats hos förvaltnings­rätten.