Tillväxtverket

Omprövning av jämförelse­månad

Företag som har fått ett slutligt beslut, som har fått laga kraft kan begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. Slutligt beslut innefattar både avslag på ansökan om stöd samt beslut om slutavstämning.

Inför en eventuell begäran om omprövning av jämförelsemånad bör följande beaktas:

  • Tillväxtverket kan inte ge råd om det lönar sig att byta jämförelsemånad eller inte, företaget måste göra den bedömningen.
  • Ett byte av jämförelsemånad behöver inte innebära ett högre stöd.
  • Vid begäran om omprövning måste företaget styrka giltig frånvaro för arbetstagare som var frånvarande i den nya jämförelsemånaden.

Vad innebär omprövning?

Tillväxtverket får, med vissa begränsningar, ändra ett beslut om jämförelsemånad om det är felaktigt. Om ett företag skickar in en begäran om omprövning av jämförelsemånad prövar Tillväxtverket om kraven för att ändra jämförelsemånaden är uppfyllda.

Hur begär jag omprövning?

För att begära omprövning av ditt beslut avseende jämförelsemånad använder du kompletteringsformuläret i Min ansökan. Där väljer du alternativet “Omprövning jämförelsemånad” för det korttidsstöd som du vill ändra.

Tänk på att om du vill ompröva beslut gällande jämförelsemånad i både stödet 2020 och 2021 så ska du skicka in två begäran om omprövning, en för respektive stöd. Från och med 14 oktober kommer du kunna begära omprövning enligt ovan och handläggning beräknas starta vid årsskiftet.

Är du i en överklagandeprocess?

Företag som sedan tidigare har överklagat Tillväxtverkets beslut behöver vänta in domstolens avgörande. Dessa företag ska alltså inte kontakta Tillväxtverket för att begära omprövning innan domstolens avgörande vunnit laga kraft.