Tillväxtverket

Betala tillbaka utbetalat stöd

Det finns olika anledningar till att ett företag ska betala tillbaka stöd, ibland har arbetstagaren inte jobbat riktigt som det var tänkt eller så kanske företaget inte har rätt till det utbetalda preliminära stödet. På den här sidan har vi samlat information för dig som ska betala tillbaka stöd.

Att stödet är preliminärt innebär att det utifrån faktiskt arbetad tid justeras i samband med avstämning. För vissa stödperioder är avstämningen i samband med ansökan.

Om du fått för mycket stöd

Kanske har ni arbetat mer än du trodde när du ansökte om stödet. Vid den sista avstämningen gör vi en slutgiltig genomgång av det stöd du fått. Har du rätt till stöd men fått för mycket stöd utbetalat kommer du behöva betala tillbaka det du fått för mycket.

När och hur du kan betala tillbaka

Det är först när du som stödmottagare får ett beslut från oss, med ett fastställt belopp att betala tillbaka, som du ska betala in beloppet. Ungefär fyra veckor efter beslut skickar vi ut betalningsuppgifter till den mejladress du angett i ansökan. Du har även möjlighet att betala in beloppet direkt när du fått beslut genom att begära inbetalningsuppgifter i Min ansökan.

Du har 30 dagar på dig att betala tillbaka från att betalningsuppgifterna skickats ut.

Om du inte har rätt till stöd

Om du har fått preliminärt stöd men det visar sig i våra kontroller att du inte har rätt till stöd, kommer vi besluta om återkrav. Du kan då bli skyldig att betala tillbaka delvis eller hela beloppet som du fått i stöd.

När och hur du kan betala tillbaka

Tillväxtverket skickar beslut om återkrav när vi gjort den slutgiltiga bedömningen. Ungefär fyra veckor efter beslut skickar vi ut betalningsuppgifter till den mejladress du angett i ansökan. Du har även möjlighet att betala in beloppet direkt när du fått beslut genom att begära inbetalningsuppgifter i Min ansökan.

Du har 30 dagar på dig att betala tillbaka från att betalningsuppgifterna skickats ut.

Tillväxtverkets hantering av återkrav på grund av sen avstämning

Du som fått ett återkrav på grund av sen avstämning men avser lämna in en ny avstämning ska ändå betala återkravet när du har fått inbetalningsuppgifter. Vid dröjsmål med betalning tillkommer ränta.

Här hittar du mer info om ny anmälan om avstämning

Med anledning av möjligheten för företag att lämna in en ny avstämning avvaktar Tillväxtverket överlämningen av obetalda återkrav på grund av sen avstämning till Kammarkollegiets inkasso.

Tillväxtverket avvaktar även med indrivningen av obetalda återkrav på grund av sen avstämning för vilka Kammarkollegiet har skickat inkassokrav, förutom då:

  • företag har avtalat om avbetalningsplan eller
  • ansökan om betalningsföreläggande redan skickats till Kronofogdemyndigheten.

Det innebär att avbetalningsplaner som företag har avtalat med Kammarkollegiet kommer fortsatt gälla. Tillväxtverket kommer inte ansöka om ytterligare betalningsförelägganden, överlämna bestridda betalningsförelägganden till tingsrätt eller ansöka om stämning vid tingsrätt. Kammarkollegiet kommer även fortsätta handlägga ärenden då företag gått i konkurs eller är under företagsrekonstruktion.

Läs mer om Kammarkollegiets inkasso på deras webb

Om en ny avstämning inte kommit in i tid kommer Tillväxtverket återuppta indrivningen av de obetalda återkraven. Har en ny avstämning kommit in i rätt tid så kommer ärendet handläggas och nytt beslut fattas.

Om du inte betalar inom sista förfallodag

Om du inte betalar senast på förfallodagen skickar vi ut en påminnelse, som du har 10 dagar på dig att betala. Observera att det tillkommer ränta enligt räntelagen. Efter det lämnas ärendet till inkasso och Kammarkollegiet. Gäller inte ärenden med sen avstämning. Se ovan under rubriken ”Tillväxtverkets hantering av återkrav på grund av sen avstämning” vad som gäller.

Kammarkollegiet skickar ut ett inkassokrav där de informerar om skulden. När du fått det meddelandet har du möjlighet att till Kammarkollegiet ansöka om en avbetalningsplan, alternativt ett anstånd med att betala din skuld.

Du kan läsa mer om inkasso på Kammarkollegiets webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får ingen betalningsanmärkning för att ärendet lämnas till Kammarkollegiet. Om du inte betalar inkassoärendet så går det vidare till Kronofogdemyndigheten. Det kan då bli aktuellt med betalningsanmärkning.

Den 1 september 2022 började de nya reglerna om snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut om återkrav att gälla. Det innebär att myndigheterna inte behöver ansöka om betalningsföreläggande eller föra talan vid allmän domstol för att kunna vända sig till Kronofogdemyndigheten för verkställighet. När Tillväxtverkets beslut om att kräva tillbaka felaktigt utbetalt stöd har vunnit laga kraft kan Tillväxtverket alltså vända sig direkt till Kronofogdemyndigheten för att få beslutet verkställt. Observera att detta endast gäller beslut som fattats efter den 1 september 2022. För närmare information om de nya bestämmelserna, se information på riksdagens webbplats.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga beslutet du fått ska det göras inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. I beslutet finns information om hur du går tillväga för att överklaga.

Om du överklagar beslutet och inte får rätt kommer inbetalningsuppgifter att skickas till dig när domstolens avgörande inte längre kan överklagas.

Övriga frågor och svar om att betala tillbaka

Om du frivilligt vill betala tillbaka stöd

Om du vill betala tillbaka hela stödet och inte vill söka mer stöd ska du informera Tillväxtverket det. Du gör det genom att skicka in en komplettering via kompletteringsformuläret som du når genom ditt ärende i Min ansökan. Välj alternativet ”Betala tillbaka stöd” och följ instruktionerna.

Hur du betalar tillbaka stöd från utländskt konto

Om du ska betala tillbaka pengar till Tillväxtverket från ett utländskt konto ska du uppge följande uppgifter:

IBAN:SE53 1200 0000 0128 1010 3704

SWIFT:DABASESX

Informationen framgår även i det betalningskort du fått från oss.