Tillväxtverket

Just nu hanterar vi många återförvisade ärenden

När ett företag överklagar ett av våra beslut om korttidsstöd skickas det till förvaltningsrätten. Ibland återförvisar förvaltningsrätten ärendet till Tillväxtverket för ny prövning eller vidare handläggning. Just nu handlägger vi många återförvisade ärenden.

En återförvisning innebär att Tillväxtverket ska göra en ny bedömning av ärendet. För att en ny bedömning ska kunna göras behövs det ibland kompletterande information från företaget. Vi kommer då att kontakta det aktuella företaget. I några fall har förvaltningsrätten pekat på något specifikt som bör tas med i den nya bedömningen.

Tillväxtverket kan vid något tillfälle överklaga förvaltningsrättens besked. Det ska i sådana fall göras inom tre veckor. Om Tillväxtverket inte överklagar beskedet görs en ny bedömning av ärendet utifrån förvaltningsrättens besked och övriga handlingar i ärendet.

Bra att veta efter besked från förvaltningsrätten

Det är viktigt att du läser igenom förvaltningsrättens avgörande noga för att förstå vad just din dom innebär.

  • Domstolen har inte alltid tagit ställning till om företaget har rätt till stöd vid korttidsarbete, utan kan även återförvisa ärendet på grund av att motiveringen i det överklagade beslutet inte varit tillräckligt tydlig. I dessa fall behöver Tillväxtverket pröva frågan om stöd på nytt och tydligare motivera vad som legat till grund för beslutet.
  • Om förvaltningsrätten bifaller överklagan och helt eller delvis upphäver Tillväxtverkets beslut innebär det att Tillväxtverket gör en ny prövning av ärendet. Det kan leda till att Tillväxtverket ändrar beslutet eller att myndigheten fattar ett nytt beslut om återkrav eller avslag. Det kan också betyda att ett beslut med samma innebörd som tidigare fattas igen.
  • Om förvaltningsrätten bifaller hela överklagan efter att ha prövat grunden till avslaget och/eller återkravet, kommer Tillväxtverket att hantera ärendet i enlighet med domen.

Observera att i vissa fall skriver förvaltningsrätten att de både bifaller överklagandet och upphäver Tillväxtverkets beslut – helt eller delvis. I sådana fall behöver Tillväxtverket göra en bedömning om domstolen har prövat ärendet i sak eller inte. Sådana domar kan leda både till att Tillväxtverket fattar ett nytt avslag/återkrav eller att Tillväxtverket fattar ett nytt beslut om stöd.

Här kan du läsa mer om hur överklagandeprocessen går till.