Tillväxtverket

136 837 ansökningar om stöd för korttidsarbete

Den 30 november stängde möjligheten att ansöka om stöd för den sista förlängningen av korttidsarbete. Därmed avslutades den enskilt största statliga stödinsatsen för svenska företag under coronapandemin. Totalt har det inkommit 136 837 ansökningar till Tillväxtverket.

Stödet för korttidsarbete presenterades av regeringen i mars 2020. Den 7 april öppnade ansökan och totalt har svenska företag ansökt om 40,3 miljarder kronor. De allra flesta ansökningar, närmare 80 000, inkom under stödets första del, april till juni 2020. Under 2021 har färre företag haft behov av att nyttja stödet, under året har det inkommit 46 254 ansökningar.

Då många ärenden fortfarande handläggs för 2021 är det för tidigt att redovisa hur stödet har nyttjats under denna period. En ny rapport från Tillväxtverket ger dock en summering av hur stödet nyttjades av svenska företag under 2020. Stödet vid korttidsarbete kommer att utvärderas av bland annat kommittén för Översyn av stödet vid korttidsarbete, Coronakommissionen och myndigheten Tillväxtanalys.

En femtedel av alla anställda i näringslivet permitterade vid någon tidpunkt under 2020

Under 2020 permitterades cirka 580 000 anställda vid någon tidpunkt. Det motsvarar nästan en femtedel av alla anställda i näringslivet. Flera myndigheter och organisationer, till exempel Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Svenskt Näringsliv har redan understrukit nyttan med korttidsstödet.

Drygt 90 000 ansökningar om stöd skickades in till Tillväxtverket mellan 6 april och sista december 2020. För att hantera mängden ansökningar har Tillväxtverket gått från cirka 500 anställda till över 1 300 på ett år.

Stödsystemet har fungerat väl för större företag med regelbunden produktion, låg personalomsättning och fasta anställningsvillkor. Samtidigt indikerar utfallsdata att mindre företag med få anställda, säsongsbetonade-, tidsbegränsade- eller behovsanställningar har haft svårare att använda stödet.

Tillverkningsindustrin nyttjade stödet mest

Under 2020 nyttjade tillverkningsindustrin stödet mest, med omkring 174 000 permitterade – fler än de två näst största branscherna tillsammans. Det är 33 procent av antalet anställda inom hela tillverkningsindustrin. Därefter nyttjade handeln stödet mest.

Störst andel anställda permitterade inom servicesektorn

Som andel av antal anställda var det branscher i servicesektorn som permitterade den största andelen anställda. Verksamheter inom kultur, nöje och fritid samt hotell- och restaurangverksamhet permitterade 45 respektive 39 procent av det totala antalet anställda i respektive bransch.

Fler män än kvinnor permitterade

De flesta permitterade är män. Statistik från november 2021 visar att cirka 367 000 män och cirka 213 000 kvinnor varit permitterade i 2020-stödet. En del av förklaringen är sannolikt att andel män och kvinnor som permitterats reflekterar könsfördelningen bland de anställda i respektive bransch. Män är överrepresenterade i branscher som permitterat mer frekvent, som till exempel tillverkningsindustrin.