Tillväxtverket

Information gällande Kammar­rättens domar kring värdeöver­­föring

För att klargöra rättsläget kring vinstutdelningar vid korttidsstöd under 2020 har Tillväxtverket överklagat domar från förvaltningsrätten i fall där domstolen uttalat att en vinstutdelning inte ensamt kan anses utgöra grund för återkrav.

Några av Kammarrättens domar har nu kommit och är i linje med Tillväxtverkets ställningstagande att värdeöverföringar är en stark indikation på att ett företag inte har allvarliga ekonomiska svårigheter. Ett stort antal mål om värdeöverföringar ligger fortfarande hos Kammarrätten för avgörande. Tillväxtverket välkomnar de förtydliganden som domarna hittills innebär, vad gäller bevisbörda och vilka omständigheter som är viktiga för bedömningen av värdeöverföringar och korttidsstöd.

Tillväxtverket har i varje enskilt fall gjort en bedömning om ett företag uppfyller kraven för rätten till stöd. Det som krävs för att få rätt till korttidsstöd är bland annat att ett företag har allvarliga ekonomiska svårigheter i lagens mening. Kammarrätten förtydligar i domarna vilka omständigheter som är viktiga för myndighetens bedömning av om ett företag har allvarliga ekonomiska svårigheter. Ett företag som gör en värdeöverföring under eller nära inpå stödperioden antas som utgångspunkt inte ha allvarliga ekonomiska svårigheter.

För stödsökande innebär Kammarrättens domar att det blir tydligare att företaget ska bevisa att de trots värdeöverföringen har haft allvarliga ekonomiska svårigheter. Om ett företag får allvarliga ekonomiska svårigheter efter att man genomfört en värdeöverföring ska företaget kunna visa hur situationen förändrats och att de ekonomiska svårigheterna inte beror på värdeöverföringen.

Även vissa bindande avtal kan ligga till grund för att ett företag trots att de gjort en värdeöverföring kan ha rätt till korttidsstöd.