Tillväxtverket

Samarbete mellan myndigheter framgångs­­­faktor i krisstöden

Stöd till korttidsarbete i samband med coronapandemin är det enskilt största krisstödet riktat till företag i svensk historia. Avgörande för att kunna leverera på uppdraget har varit det nära samarbete som Tillväxtverket haft med flera myndigheter, både för att förhindra fusk och för inlåning av kompetens.

Tillväxtverkets uppdrag innebär att myndigheten ska betala ut rätt stöd till rätt företag, på ett skyndsamt men ändå rättssäkert sätt. Samtidigt måste eventuellt fusk och försök till bedrägerier tas på största allvar och stoppas.

En avgörande faktor för att genomföra uppdraget är det nära samarbete som Tillväxtverket har haft med flera andra myndigheter från start. Samarbetet har möjliggjort inlåning av medarbetare med specialistkompetens och samarbete kring kontroller som krävs för att rätt stöd ska betalas ut och för att förhindra fusk.

- De allra flesta företagen vill verkligen göra rätt för sig och det är viktigt att komma ihåg. Det är skillnad på att göra ett misstag och att medvetet fuska till sig stöd man inte är berättigad till. Genom samarbetet med andra myndigheter kan vi i våra kontroller särskilja ärliga misstag från bedrägeriförsök, säger Francisca Ramsberg, överdirektör på Tillväxtverket.

Samarbetet med Skatteverket och Bolagsverket, som bland annat har inneburit inlåning av personal, haft stor betydelse för utveckling av kontrollsystemen för stödet och för att bygga upp en långsiktig organisation. Även inlånad personal från Polisen har stärkt upp kontrollorganisationen på myndigheten.

- Ett nära samarbete mellan myndigheter är helt avgörande i extraordinära situationer där vi måste agera snabbt och resolut. Samarbetet har dels inneburit ett värdefullt kunskapsutbyte vilket bidragit till en effektiv och rättssäker ärendehantering, dels en fördjupad samverkan för så långt lagrummet medger förhindra fusk och försök till bedrägerier, säger Francisca Ramsberg.

För att motverka att stöd betalas ut felaktigt och för att förhindra fusk och bedrägerier ingår Tillväxtverket i en myndighetsgemensam samverkan, där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Tillväxtverket, Ekobrottsmyndigheten, Polisen och Kronofogdemyndigheten även ingår. Samarbetet syftar till att så långt det är möjligt förebygga och förhindra att coronarelaterade stöd betalas ut till brottslig verksamhet. Genom ett kontinuerligt och fördjupat informationsutbyte kan myndigheterna säkerställa att statliga stödpengar hamnar hos berättigade stödmottagare. Genom samarbetet har Tillväxtverket utrett och polisanmält drygt 200 ärenden med misstanke om försök till bedrägeri. Tillväxtverket har också veckovisa avstämningar med Polisen, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.

- De kontroller som görs utgår från det lagrum som idag finns i stödet. Vi hoppas att de utvärderingar som görs av krisstöden kommer att ge värdefulla insikter kring hur lagstiftning och kontroller kan förbättras och förstärkas framöver, avslutar Francisca Ramsberg.