Tillväxtverket

Så jobbar Tillväxt­verket med att korta handläggnings­tiderna

Över 80 procent av alla ansökningar som kommit in under 2021 har handlagts. De som är kvar behöver utredas vidare eller kompletteras, vilket tyvärr ofta kan innebära längre handläggningstider. Att korta handläggningstiderna är vår högsta prioritet och vi fortsätter att vidta åtgärder, till exempel att anställa fler handläggare och utveckla den automatiserade delen av handläggningen.

Genomsnittlig handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar i stödet 2021 är sju veckor. Företagen kan vänta sig en relativt kort handläggningstid – 12 dagar – om ansökan är komplett och korrekt ifylld, vilket är den absolut viktigaste åtgärden för en snabb handläggning.

På tillvaxtverket.se och i Min ansökan finns information om hur ansökan ska fyllas i och företagen kan alltid vända sig till vår support för stöd.

De vanligaste orsakerna till långa handläggningstider

Den tillfälliga lagstiftningen för stödet 2021 ställer krav på fler kontroller vid ansökan jämfört med ansökan om stöd 2020, vilket försvårar möjligheten till en digitaliserad handläggningsprocess och innebär att Tillväxtverket oftare behöver arbeta med manuell handläggning vilket är mer tidskrävande.

En av anledningarna till att ansökningar granskas närmare är att kontrollerna visar på ökad omsättning hos det sökande företaget. Det kan indikera att företaget inte uppfyller kravet om tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som är en förutsättning för att få stöd. Företaget kan då behöva styrka att de har allvarliga ekonomiska svårigheter trots en ökad omsättning.

En annan anledning till långa handläggningstider är att vissa företag kan ha sökt stöd för personer som inte var anställda i jämförelsemånaden eller som företaget inte betalat någon regelmässig lön till. Det kan leda till att företaget behöver komplettera sin ansökan med underlag som intygar att dessa personer ska ingå i stödet.

Det därutöver finns en större andel företag som fått vänta länge på besked efter att de överklagat ett beslut som Tillväxtverket tagit. Förutom tidsåtgången hos förvaltningsrätt och ibland kammarrätt rör det sig ofta om komplexa ärenden som tar lång tid att handlägga.

Domslutet i juni från högsta förvaltningsdomstolen gällande jämförelsemånad innebar att berörda ärenden fick tre veckors betänketid att avgöra om de ville begära ny jämförelsemånad eller ej. En konsekvens av detta blev att de genomsnittliga handläggningstiderna ökade. Alla tidsfrister för att begära ändrad jämförelsemånad löpte ut i början av augusti och handläggningen är igång igen.

Tillväxtverket arbetar med att förbättra både kapacitet och kvalitet

För att möta det stora antalet ansökningar har Tillväxtverket ökat bemanningen från cirka 480 anställda i början av 2020 till cirka 1 350. Ytterligare 78 medarbetare anställs under september månad.

Tillväxtverket prioriterar ärenden där företag väntar på utbetalningar.

Myndighetens IT-system utvecklas kontinuerligt för att öka andelen automatiserade kontroller i handläggningen.
Vi arbetar systematiskt med att säkerställa att företag som väntat länge på besked får tydligare och mer frekvent återkoppling. Även bemanningen med nyckelkompetenser såsom jurister, produktionsplanering samt specialiserade handläggare har förstärkts.

Sammantaget ser vi att åtgärderna ger resultat för Tillväxtverkets handläggningstider. Vi fortsätter att utveckla vårt arbete för att korta handläggningstiderna och öka servicenivån.

Så går handläggningen till

Alla ärenden handläggs och kontrolleras både automatiskt och manuellt. Den manuella handläggningen görs av en handläggare och beslut fattas av en annan, för att säkerställa att korrekt beslut tas. Även vid avstämningen kontrolleras ärendet både automatiskt och av två handläggare. Ett ärende passerar med andra ord flera olika handläggare under ärendets gång.

Om ett ärende flaggas för fördjupad kontroll skickas det vidare till handläggare som har behörighet att göra dessa kontroller Detta för att säkerställa kvalitet i varje fördjupad kontroll, och för ett likvärdigt och rättssäkert arbetssätt.

Kompletta och korrekt ifyllda ansökningar och avstämningar kan handläggas snabbt, medan de som kräver djupare kontroller eller måste kompletteras, tar längre tid att handlägga.