Tillväxtverket

Omprövning av jämförelse­månad

Företag som har ärenden där slutligt beslut redan är fattat och det har vunnit laga kraft, kommer att kunna begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. Det spelar ingen roll om beslutet rör avslag på en ansökan eller om det gäller beslut om avstämning.

Under förutsättning att inga ytterligare förändringar av förutsättningar för stödet tillkommer, som gör att vi behöver ge andra uppgifter förtur, kommer du från oktober 2021 att kunna lämna in en begäran om att vi omprövar ditt ärende.

Information om vad omprövning innebär och hur du praktiskt går till väga för att begära att få ditt ärende omprövat kommer att publiceras på Tillväxtverkets webbplats under september. Läs mer om hur du går tillväga för att begära omprövning av jämförelsemånad.

Företag som tidigare överklagat Tillväxtverkets beslut i deras ärende behöver invänta dom från förvaltningsrätten och att ärendet skickas tillbaka till Tillväxtverket för ny prövning innan ett nytt beslut kan fattas.

Mer information om Högsta förvaltningsdomstolens dom gällande jämförelsemånad finns här.