Tillväxtverket

Dom om jämförelsemånad - information till dig som har stöd till korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Domstolens dom skiljer sig från Tillväxtverkets tolkning. Tillväxtverket kommer under vecka 26, via e-post kontakta de företag som inte har fått slutligt beslut i slutavstämning och som kan begära ändring av jämförelsemånad. Företag som har fått beslut om sin slutavstämning har möjlighet att överklaga eller begära omprövning.

Vid stöd till korttidsarbete tillämpar Tillväxtverket jämförelsemånad för att veta hur normalläget är hos ett företag som söker stöd. Det är den referensmånad som Tillväxtverket utgår från för att avgöra vilka arbetstagare som är aktuella för stöd.

Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att jämförelsemånaden är den kalendermånad som infaller tre månader innan Tillväxtverket fattade beslut om godkännande av stöd.

Det är enbart företag som i och med domen får en jämförelsemånad som skiljer sig från den månad Tillväxtverket har utgått ifrån som berörs av domen.

Företag kan både gynnas och missgynnas av ändrad jämförelsemånad

Tillväxtverkets analyser visar att för de flesta företag innebär en ändrad jämförelsemånad ingen förändring av rätten till stöd. Den stora merparten av företag har samma antal anställda som har rätt till stöd även om jämförelsemånaden skulle ändras i enlighet med domen. En mindre grupp företag kan gynnas av att byta jämförelsemånad. Det gäller företag som tidigare fått avslag på en eller flera anställda i sin ansökan. Konsekvensen av att byta jämförelsemånad kan för en del företag bli att de mister rätten till stöd för en eller flera anställda som de tidigare har fått stöd för. Det kan innebära ett lägre stödbelopp.

Företag bör därför noga överväga innan de begär ändring av jämförelsemånad.

Företag som kan gynnas av att byta jämförelsemånad

 • Företag som tidigare fått avslag för en eller flera anställda i sin ansökan kan gynnas av att ändra jämförelsemånad. En ny jämförelsemånad kan göra att företaget har rätt till stöd för de anställda som de tidigare fått avslag för (till exempel en nyanställning i den tidigare jämförelsemånaden med eftersläpande lön), under förutsättning att de anställda har korttidsarbetat och arbetsgivaren har haft avtal med dem.

Samtliga villkor för att ha rätt till stöd måste vara uppfyllda även i den nya jämförelsemånaden. Villkoren finns på våra sidor om 2020-stödet och 2021-stödet.

Företag behöver inte alltid ändra jämförelsemånad för att inkludera anställda

Tänk på att företag inte alltid behöver en ny jämförelsemånad för att inkludera anställda företaget inte har fått beviljat stöd för. Läs mer här om du har anställda som haft giltig frånvaro i jämförelsemånaden och här om du har nyanställda i jämförelsemånaden som har efterskottslön.

Företag som kan missgynnas av att ändra jämförelsemånad

 • Företag kan förlora stöd för anställda som de tidigare sökt och fått stöd för. Det gäller i de fall personerna inte varit anställda eller företaget inte betalat en lön och arbetsgivaravgifter för dem i den nya, ändrade jämförelsemånaden.
 • Arbetstagare som sagts upp efter jämförelsemånaden enligt den tidigare definitionen och som har fått stöd under uppsägningsperioden kan falla bort om den nya ändrade jämförelsemånaden ligger efter uppsägningsperioden. Rätten till stödet under uppsägningsperioden faller alltså bort i de fallen.

Företag som inte berörs av domen

 • Företag som inte har fått avslag för någon anställd i sin ansökan kommer att ha samma stödbelopp även med en ny jämförelsemånad.
 • Företag som har samma jämförelsemånad enligt domen och enligt Tillväxtverkets tidigare tolkning berörs inte.
 • Företag som bara har sökt stöd för 2021 (och inte haft stöd under 2020) berörs inte. För de företagen är jämförelsemånaden alltid september 2020.
 • Företag som bara avser att söka stöd för den annonserade förlängningen av stödet under juli-september 2021 berörs inte. För de företagen är jämförelsemånaden alltid april 2021.
 • Om ett byte av jämförelsemånaden skulle innebära att anställda återinförs i den nya jämförelsemånaden, men de anställda inte uppfyller kraven på korttidsarbete, berörs inte företaget. Anställda som inte har omfattats av avtal om korttidsarbete och haft en löne- och arbetstidsminskning under företagets stödmånader är alltså inte stödberättigade.

Viktigt att tänka på inför en eventuell begäran om ändring/omprövning av jämförelsemånad

 • Det är företaget som avgör om begäran att ändra eller ompröva tidigare beslut angående jämförelsemånad ska göras. Tillväxtverket kommer tyvärr inte att kunna ge råd om det lönar sig att byta jämförelsemånad eller inte. Företaget måste själv göra den bedömningen. Det är bara varje enskilt företag som har den information som är nödvändig för att ta det beslutet.
 • Ett byte av jämförelsemånad kan innebära ett lägre stöd. Alla företag gynnas inte av att byta jämförelsemånad.
 • Vid begäran om ändrad jämförelsemånad eller vid omprövning måste företaget styrka giltig frånvaro för personer som var frånvarande i den nya jämförelsemånaden.