Tillväxtverket

Begäran om ändrad jämförelse­månad

Med domen från Högsta förvaltningsdomstolen behöver företagen som har rätt att begära ny jämförelsemånad veta vilken månad de har som jämförelse idag och hur de räknar ut den nya. Det behövs för att kunna jämföra och ta beslut om en ändring blir till fördel för företaget eller inte. Tillväxtverket kommer att under vecka 26 via e-post kontakta de företag som berörs av domen och som har pågående ärenden där beslut i slutavstämning inte är fattat.

Ansökan om ändring

Det är företaget självt som avgör om en ansökan om ändring ska ske. Det kan göras i tre steg;

Steg 1:

Företag kan själva räkna ut både tidigare och ny jämförelsemånad med hjälp av de exempel vi visar nedan. Får ni samma månad i båda uträkningarna skulle en begäran om ändring inte innebära någon skillnad för ert företag. Skulle uträkningen visa på olika jämförelsemånader enligt Tillväxtverkets gamla bedömning och den nya domen och ni tidigare fått avslag för en eller flera anställda kan det påverka ert företag.

Steg 2:

Skulle ni ha olika månader kan ni ta fram en lista på anställda som fick lön i den tidigare jämförelsemånaden och jämföra hur många som var anställda och fick lön i den nya jämförelsemånaden. Om ni vid en sådan jämförelse ser att det är fler av de anställda som ni sökte stöd för i ansökan om korttidsarbete som finns med i den nya jämförelsemånaden kan ni gynnas av ett byte.

Tänk på att om det finns skillnader som till exempel att en anställd fick lön i den tidigare jämförelsemånaden men inte i den nya, måste företaget visa varför ingen lön har betalats ut och vilken ordinarie lön som stödet ska beräknas på.

Läs gärna mer i artikeln med information till stödmottagare gällande dom, under rubriken Företag som kan missgynnas av att ändra jämförelsemånad.

Steg 3:

Företag kan ansöka om ändring om jämförelsemånad på olika sätt. Det beskrivs längre ned i den här artikeln.

Tänk på att samtliga villkor för att ha rätt till stöd måste vara uppfyllda även i den nya jämförelsemånaden. Villkoren finns på våra sidor om 2020-stödet och 2021-stödet.

Räkna ut tidigare jämförelsemånad

Tillväxtverket har fram till nu definierat jämförelsemånaden som den kalendermånad som infaller tidigast av två alternativ: tre månader innan ansökningsmånaden eller tre månader innan första stödmånaden.

Den här definitionen gäller de företag som sökt stöd under 2020. För dem gäller samma jämförelsemånad i stödet 2020 och 2021. För de som bara sökt stöd 2021 är jämförelsemånaden september och de berörs inte av domen.

Börja med att ta fram den ursprungliga ansökan om stöd för 2020 i Min ansökan.

Kontrollera:

a) vilken månad ansökan skickades in
b) vilken månad som var den första månad stödet söktes för

Avgör vilken som kom först, antingen

a) månaden ansökan skickades in eller
b) första månaden stödet söktes för

Då kan det se ut så här:

Exempel 1: Ett företag sökte retroaktivt stöd i april 2020 från mars 2020.
Ansökan kom in i april (a) och första stödmånaden var mars (b). Då är första månaden stödet söktes för (b) tidigare än ansökan kom in (a). Jämförelsemånaden räknas därför tre månader före mars, det vill säga december.

Exempel 2: Ett företag skickade in sin ansökan i juni 2020 för att få stöd från juli 2020.
Ansökan kom in i juni (a) och första stödmånaden var juli (b). Då är a) före b) och jämförelsemånaden blir då tre månader före juni, det vill säga mars.

Exempel 3: Ett företag söker stöd från april månad 2020 i april 2020.
Ansökan kom in i april (a) och första stödmånaden var april (b). a) och b) är alltså samma månad och jämförelsemånaden blir då januari.

Räkna ut din nya jämförelsemånad

Enligt domen ska jämförelsemånaden vara den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattar beslut om godkännande av stöd.

För att ta reda på den nya jämförelsemånaden behöver du datumet för det första beslutet i ärendet som Tillväxtverket har skickat ut. Jämförelsemånaden blir då tre månader innan det beslutet fattades. Läs här för mer information.

Börja med att ta fram din ansökan och ditt första beslut om godkännande och stöd som kom från Tillväxtverket för din ansökan.

Kontrollera beslutsdatum och vilken månad som beslutet är daterat. Så här kan det se ut där du hittar beslutsdatumet:

Bild från Min ansökan med texten Din ansökan är godkänd - ditt företag beviljas stöd. Beslutsdatum 2020-04-09 är inringat i rött.

Din jämförelsemånad är tre månader innan det markerade datumet. I det här fallet blir januari jämförelsemånad för beslutet i april.

Exempel 1: Ett företag sökte retroaktivt stöd i april 2020 från mars 2020 och framåt.
Företaget har sedan tidigare haft december 2019 som jämförelsemånad. Enligt domen från Högsta förvaltningsdomstolen ska den nya jämförelsemånaden utgå från Tillväxtverkets beslutsdatum som i det här fallet var april 2020. Den nya jämförelsemånaden blir då januari 2020.

Exempel 2: Ett företag skickade in sin ansökan i juni 2020 för att få stöd från juli 2020. Godkännandet är daterat i juli och april blir därmed den nya jämförelsemånaden. Tidigare var jämförelsemånaden mars.

Exempel 3: Ett företag söker stöd från april månad 2020 i april 2020.
Om godkännandet beslutades i maj är jämförelsemånaden tre månader innan maj, det vill säga februari, istället för januari som var den tidigare jämförelsemånaden.

Ändring av jämförelsemånad

Företag kan få till stånd en ändring av jämförelsemånad på tre olika sätt:

  • Genom begäran av ändring av jämförelsemånad om företaget har ett pågående ärende där beslut i slutavstämning inte är fattat
  • Genom överklagan om företaget har fått beslut i slutavstämning och beslutet ännu inte har vunnit laga kraft
  • Genom begäran av omprövning om företaget har fått beslut i slutavstämning som har vunnit laga kraft

Begäran av ändring om företaget har ett pågående ärende där beslut i slutavstämning inte är fattat

Företag som inte har fått slutligt beslut i slutavstämningen för stödet 2020 och/eller 2021 kan begära ändring av jämförelsemånad. Företag som berörs av det här alternativet kommer att bli kontaktade av Tillväxtverket via e-post. De företag som har samma jämförelsemånad oavsett tolkning kan inte ändra jämförelsemånad och kommer inte att få utskick från Tillväxtverket.

Observera att det är företaget själv som avgör om det vill använda möjligheten att begära ändrad jämförelsemånad. Alla företag gynnas inte av att byta jämförelsemånad, vilket innebär att en ändring av jämförelsemånad kan innebära ett lägre stöd. Alla företag bör därför noga överväga alternativen innan de begär ändring.

Begäran om ändrad jämförelsemånad görs genom en komplettering i Min ansökan, via kompletteringsformuläret “Jag vill ändra min ansökan/avstämning”. Kompletteringen märks med byte av jämförelsemånad. Eventuella underlag för giltig frånvaro ska bifogas kompletteringen.

Observera att det här bara gäller de företag som Tillväxtverket kontaktat.

De företagen har möjlighet att inom tre veckor från det att utskicket går ut skicka in en komplettering med begäran om ändring. Gör företaget ingenting kommer jämförelsemånaden att vara oförändrad.

Om företaget vill meddela att det inte kommer att begära en ändring av jämförelsemånad kan de komma in med en komplettering, men ange att det inte vill byta jämförelsemånad.

Om företaget har fått stöd både under 2020 och 2021 och vill ändra i bägge behöver två kompletteringar skickas in, en för varje stöd.

Om jämförelsemånad för stödet under 2020 ändras så ändras ändå i de flesta fall inte jämförelsemånaden för 2021 automatiskt. Undantag är om företaget har ansökt om stöd för 2021, men ännu inte har fått beslut. När Tillväxtverket senare fattar beslut om 2021-ärendet så ändras jämförelsemånad automatiskt till samma som i 2020-ärendet.

Om du inte hinner skicka in din begäran om ändrad jämförelsemånad i tid

De företag som Tillväxtverket har kontaktat med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom och som har möjlighet att begära att få sin jämförelsemånad ändrad, ska lämna in en sådan begäran senast tre veckor efter det att företaget kontaktats av Tillväxtverket. Det betyder inte att du som företagare har förlorat möjligheten till att se över om det just i ditt fall skulle vara gynnande att göra en förändring.

När tidsgränsen för att skicka in en begäran gått ut fortsätter Tillväxtverket handlägga de ärenden som berörs av erbjudandet och som inte tidigare tackat ja eller nej till en ändring. Om du inte kommit in med en begäran om ändring behåller du den jämförelsemånad som gällt fram tills nu.

Om vi hinner fatta beslut i ditt pågående ärende innan din begäran kommit in har du alltid möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor efter att du fått beslutet och kan då begära ändrad jämförelsemånad. Det ger dig ytterligare tre veckor att avgöra om en förändrad jämförelsemånad skulle vara gynnande för ditt företag.

Överklagan när företaget har fått beslut i slutavstämning och beslutet ännu inte har vunnit laga kraft

Företag som fått beslut om slutavstämning, men beslutet ännu inte har vunnit laga kraft, kan överklaga sitt ärende inom tre veckor från att beslutet fattades. Ett beslut vinner laga kraft när överklagandetidsfristen om tre veckor har löpt ut.

Här kan du läsa mer om hur en överklagan går till.

Begäran av omprövning om företaget har fått beslut i slutavstämning som har vunnit laga kraft

Företag där slutligt beslut redan är fattat och beslutet har vunnit laga kraft kommer att kunna begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. Slutligt beslut innefattar både avslag på ansökan om stöd och beslut om slutavstämning.

Information om hur företag begär omprövning finns nu på Tillväxtverkets webbplats.

Företag som sedan tidigare har överklagat Tillväxtverkets beslut behöver vänta in domen för sitt eget ärende och att ärendet skickas tillbaka till Tillväxtverket för ny prövning. De företagen ska alltså inte kontakta Tillväxtverket för att begära ny jämförelsemånad.