Tillväxtverket

Hur fungerar processen för överklagan?

Företag har tre veckor på sig att överklaga beslut från Tillväxtverket. När en överklagan kommit in prövar Tillväxtverket först om beslutet är uppenbart felaktigt och kan ändras.

Både vid fall när Tillväxtverket står fast vid sitt beslut och när beslutet bedömts vara felaktigt och kan ändras överlämnas överklagandet, tillsammans med eventuella ändringsbeslut, till förvaltningsrätten. Från det datum Tillväxtverket tar emot överklagan överlämnas ärendet till förvaltningsrätten inom en vecka.

Om överklagan kommer in för sent, alltså mer än tre veckor efter att den sökande tagit del av Tillväxtverkets beslut, så avvisas överklagan. Fattat beslut står då fast och ärendet går inte vidare till förvaltningsrätten.

Om ärendet endast överklagas i vissa delar, kommer del/delar som inte omfattas av överklagan att fortsätta handläggas av Tillväxtverket.

Därefter prövar förvaltningsrätten om Tillväxtverkets beslut är riktigt. Domen skickas både till Tillväxtverket och till företaget.

  • Vid avslag av överklagandet har företaget möjlighet att överklaga domen inom tre veckor.
  • Vid bifall eller återförvisning av överklagandet kan Tillväxtverket överklaga domen inom tre veckor.

Om domen inte överklagas vinner den laga kraft när överklagandetiden har passerat.

Om domen överklagas till högre instans – kammarrätten – krävs det prövningstillstånd.

Ett bifallet eller återförvisat ärende fördelas till handläggare för vidare hantering.

  • Bifallna överklaganden betalas ut direkt, eller prövas på nytt beroende på hur förvaltningsrättens avgörande lyder.
  • Återförvisade ärenden måste prövas på nytt, utifrån domstolens dom och alla övriga handlingar i ärendet.