Tillväxtverket

Utveckling och förbättring i hanteringen av korttidsstödet

Sedan korttidsstödet öppnade i april 2020 har över 100 000 ansökningar om korttidsstöd skickats till Tillväxtverket. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra system, förbättra våra handläggningsprocesser och vår kommunikation med stödmottagarna. Det gör vi bland annat genom att ta in synpunkter från företag och branschorganisationer.

Förbättringsarbete för att effektivisera handläggningen

Tillväxtverket har under året satt in flera åtgärder för att stärka organisationen och effektivisera arbetet med att hantera stödet. Vi har ökat bemanningen från cirka 560 anställda i början av 2020 till cirka 1 250 våren 2021. Ytterligare ett sjuttiotal medarbetare kommer anställas under kommande månader. Myndighetens IT-system utvecklas kontinuerligt för att öka andelen automatiserad handläggning.

En särskild grupp har tillsatts med ansvar för att säkerställa att företag som väntat länge på besked får en tydligare och mer frekvent återkoppling. Även bemanningen med nyckelkompetenser såsom jurister, produktionsplanering samt utvecklingsspecialiserade handläggare har stärkts.

Sammantaget ser vi att åtgärderna ger effekt på Tillväxtverkets handläggningstider. Vi kommer fortsätta att arbeta med de här åtgärderna för att korta handläggningstiderna och öka servicenivån ytterligare.

Dialog med bransch- och intresseorganisationer

Tillväxtverket har en löpande dialog med branschförbund, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och intresseorganisationer. Branschförbunden är en viktig länk för att nå längre i vår kommunikation och nå fram till företagen.

Överklaganden

Som privatperson eller företagare kan du alltid överklaga ett beslut som en myndighet har fattat i ditt ärende, som du inte tycker är riktigt. Det kan röra hela eller delar av ditt ärende. Ett överklagat beslut skickas till förvaltningsrätten av den berörda myndigheten.

Då varje enskilt ärende inom stöd till korttidsarbete omfattar flertalet beslut har antalet överklaganden som Tillväxtverket fått varit större än vi förutsett. Hanteringen har under en period inte säkerställt att ärenden skyndsamt överlämnats till förvaltningsrätten. Detta har nu åtgärdats, alla företag vars ärende inte blivit överlämnat har blivit kontaktade och vi samarbetar med förvaltningsrätten för att underlätta en skyndsam hantering. Vi beklagar den uppkomna situationen och har sett över våra rutiner för att detta inte ska inträffa igen. Ingen ränta kommer att tas ut av företag som väntar på beslut i överklagan om återkrav. Företag som överklagat ett beslut i stödet för 2020 och har ett ärendet som inte är avslutat hindras inte från att söka stöd för 2021.