Tillväxtverket

Så tillämpar Tillväxtverket jämförelsemånad

Jämförelsemånaden fungerar som en kontrollmånad för att avgöra vilka anställda på ett företag som arbetsgivaren har rätt att söka stöd för.

Det går endast att få stöd för arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren under jämförelsemånaden och som arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgifter för. Arbetstagare som anställts efter jämförelsemånaden eller som arbetsgivaren inte betalat arbetsgivaravgifter för under jämförelsemånaden, kan inte omfattas av stödet.

För att Tillväxtverket ska kunna fastställa en ordinarie lön för stödmånaden krävs det att företaget har betalat en regelmässigt utgående lön. Kontrollen av den regelmässigt utgående lönen görs då genom att kontrollera arbetsgivaravgifterna under jämförelsemånaden.

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Högsta förvaltningsdomstolens dom skiljer sig från Tillväxtverkets tidigare tolkning. Du kan läsa mer om vad det innebär här:

Dom om jämförelsemånad - information till dig som har stöd till korttidsarbete

Begäran om ändrad jämförelsemånad

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen om jämförelsemånad

Vilken jämförelsemånad gäller för stödet 2021?*

  • Om du har fått stöd under 2020 gäller samma jämförelsemånad för korttidsarbete 2021 som under 2020.
  • Om du inte har fått stöd under 2020 kommer din jämförelsemånad för korttidsarbete 2021 att vara september 2020.

* I enlighet med 3§ Lagen om korttidsarbete i vissa fall

Hur har Tillväxtverket tillämpat jämförelsemånad för stödet 2020?

Lagen om korttidsarbete är ny och det har därmed saknats praxis. Tillväxtverket har tillämpat jämförelsemånad efter bedömningar utifrån gällande lag, lagens förarbeten samt lagens syfte, att säkerställa att stöd inte lämnas för arbetstagare som anställs under stödperioden. Därefter har rättstillämpningen prövats efter hand.

Tillväxtverket har utifrån lagen definierat jämförelsemånaden på två sätt, beroende på vilken av dessa som infaller tidigast.

  1. Tre månader innan ansökan inkom, om stödet söks framåt i tiden.
  2. Tre månader innan stödperioden inleddes, om stödet söks retroaktivt.

Med Tillväxtverkets tolkning har företaget kunnat förutse vilken jämförelsemånad företaget får.

Förvaltningsrätten har gjort en annan bedömning än Tillväxtverket i ett antal domar som rör överklaganden i korttidsstödet. Förvaltningsrättens definition innebär att jämförelsemånaden kan infalla under själva stödperioden, och att personer som anställs under stödperioden då även skulle kunna omfattas av stödet. Jämförelsemånaden blir svår att förutse, då Tillväxtverkets handläggningstider kan variera. Tillväxtverket har överklagat de här domarna, då vi anser att frågan behöver prövas i högre instans.