Tillväxtverket

Krav på revisorsyttrande för vissa företag

Arbetsgivare som har en lönesumma på minst 400 000 kr i jämförelsemånaden ska i ansökan om stöd till korttidsarbete bifoga ett revisorsyttrande. Yttrandet ska vara skriftligt undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Tänk på att revisorsyttrandet ska skickas in samtidigt som ansökan. Handläggningstiden riskerar att fördröjas avsevärt om revisorsyttrandet saknas.

Här nedan beskriver vi kort vad ett yttrande från revisorn ska innehålla. Tillväxtverket har också tillsammans med FAR tagit fram en mall för revisorsyttrandet.

Revisorn ska yttra sig om följande uppgifter i företagets ansökan:

  • om företaget har drabbats av ekonomiska svårigheter
  • hur de ekonomiska svårigheterna i så fall har visat sig
  • när de ekonomiska svårigheterna startade
  • om det finns ett tydligt negativt trendbrott i företagets ekonomi
  • orsaken till de ekonomiska svårigheterna
  • om orsaken till de ekonomiska svårigheterna ligger utanför företagets kontroll, eller om de beror på en omständighet som företaget kunnat styra över
  • om företagets ekonomiska svårigheter kan bedömas vara övergående
  • om företagets kostnader för personal ökat, minskat eller förblivit oförändrade i samband med de ekonomiska svårigheterna (utöver löneökningar i kollektivavtalsnivå)
  • om företagets kostnader för konsulter, inhyrd personal eller annan tillfällig personal ökat, minskat eller förblivit oförändrat i samband med de ekonomiska svårigheterna
  • om företaget eller något av företagets moderföretag som ingår i samma koncern har genomfört eller beslutat om någon värdeöverföring.

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser. Att revisorn ska "granska och rapportera sina iakttagelser" är ett uttryck för att revisorns granskning ska följa standarden SNT 4400, uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information.

Yttrandet ska lämnas in samtidigt som företaget ansöker om stöd till korttidsarbete och skickas in som en bifogad fil.

Mall revisorsyttrande

Tillväxtverket har tillsammans med FAR tagit fram en mall och excelbilagor som arbetsgivare och revisorer kan använda sig av. Mallen Rapport över faktiska iakttagelser ansökan om stöd vid korttidsarbete hittar du på FAR:s webbplats.

Mall revisorsyttrande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd för kostnader

Arbetsgivare som ska lämna ett revisorsyttrande får stöd även för den administrativa kostnad som uppkommit i och med ansökan. Du kan få stöd med högst 10 000 kr.