Tillväxtverket

Förutsättningar för avtal i stödet 2021

Om du som arbetsgivare vill införa korttidsarbete och söka stöd för någon del av perioden 1 december 2020 och 30 juni 2021 behöver du skriva nya avtal med dina anställda. Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför är bra att tänka på när du tecknar avtal.

Ändrad andel stöd som staten står för

Det nya stödet skiljer sig från det tidigare stödet bland annat avseende hur stor del av kostnaden för arbetstidsminskningen som staten står för.

Från december 2020 till och med april 2021 står staten fortsatt för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Från maj till och med juni 2021 står staten för 50 procent av kostnaden. Lönetaket om 44 000 kronor i månaden kvarstår.

Ändringar gällande avtalsperioder och hur arbetstiden får förläggas

Under det nya stödet är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod på individnivå. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan alltså inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete för en och samma anställd.

En avtalsperiod kan inte heller sträcka sig över månadsskiftet 30 april – 1 maj 2021. Detta eftersom staten från december 2020 till och med april 2021 står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen och från maj till och med juni 2021 för 50 procent av kostnaden.

Det kommer alltså inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan de två perioderna december 2020 – april 2021 och maj – juni 2021 och inte heller mellan olika avtalsperioder.

Avtal avseende nivåerna 20, 40 och 60 procent (avseende stödet enligt den nya lagen) kan skrivas retroaktivt under perioden den 1 december 2020 till dess att ansökan öppnar 29 mars 2021. Avtal avseende nivån 80 procent kan skrivas retroaktivt under perioden den 12 januari 2021 (då den presenterades) till dess att ansökan öppnar den 29 mars. 

Exempel:

Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska införas på 60 procent mellan december 2020 – januari 2021 är detta en avtalsperiod. Tecknas sedan ett avtal om att korttidsarbete ska införas på 40 procent mellan februari – april 2021 är detta en annan avtalsperiod. De två avtalsperioderna kan ingå i ett och samma avtal så länge det tydligt framgår vilken nivå av arbetstidsminskning som tillämpas under vilken period.

Företaget kan sedan teckna ett avtal om exempelvis 40 procent mellan maj – juni 2021, detta är då en egen avtalsperiod. En avtalsperiod kan inte, som det framgår ovan, löpa över skiftet mellan april och maj 2021.

Arbetstiden kan förläggas fritt under respektive avtalsperiod. En avtalsperiod kan inte (till skillnad från under 2020) innehålla flera nivåer av arbetstidsminskning på individnivå. En avtalsperiod kan inte heller sträcka sig över skiftet mellan april och maj 2021.

Observera att det under januari till och med april går att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent.

Vad är en avtalsperiod?

Med avtalsperiod menas under korttidsstödet 2021 den period då avtalet säger att en stödnivå ska löpa. Ett avtal kan omfatta en eller flera avtalsperioder, det viktiga är att det tydligt framgår vilken nivå av arbetstidsminskning som tillämpas under vilken period. De flesta företag kommer att ha flera avtalsperioder och alla företag som ansöker om stöd längre än till den 30 april måste ha minst två avtalsperioder, eftersom en avtalsperiod inte kan löpa över skiftet mellan april och maj 2021.

Om du har kollektivavtal

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. Du kan informera facket och kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidsarbete, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer info kring detta.

Informationen ovan gäller även dig som har kollektivavtal. En arbetsgivare som har kollektivavtal kan liksom under 2020 ha olika nivåer av arbetstidsminskning för olika grupper av anställda, men endast en nivå per anställd under en och samma avtalsperiod.

Om du inte har kollektivavtal

Utöver informationen ovan gäller liksom under 2020 att minst 70 procent av arbetstagarna inom driftsenheten som var anställda hos arbetsgivaren under hela eller en del av jämförelsemånaden och för vilka arbetsgivaren för stödmånaden var skyldig att betala arbetsgivaravgifter ska godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Läs mer information om vilka villkor och förutsättningar som gäller för rätten till korttidsstöd.

Nya avtalsmallar

Här hittar du avtalsmallar för korttidsarbete 2021 och kompetensinsatser.

Du skickar in avtalet till Tillväxtverket i samband med ansökan om korttidsstöd. Ansökan öppar 29 mars 2021.