Tillväxtverket

Ersättning för kompetensinsatser av permitterad personal

Regeringen har föreslagit att 80 miljoner kronor avsätts 2021 för att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Tiden som frigörs under korttidsarbete ska kunna användas för att höja kompetensnivån hos individen och företaget.

Kompetensinsatser under korttidsarbete

Under korttidsarbete frigörs tid för arbetstagaren. Om denna används för kompetensinsatser, kan kompetensnivån hos arbetstagare och i företaget höjas. Korttidsarbetet blir då en möjlighet för företaget att inte bara överleva de allvarliga ekonomiska svårigheter det nu är i, utan att också investera i kompetens som kan stärka företaget på kort och lång sikt.

För individen innebär det en möjlighet att stärka sin ställning både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden som helhet.

Vad är kompetensinsatser?

Med kompetensinsatser avses i detta sammanhang insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare och som arbetsgivaren har kostnader för. Att validera kompetens innebär att strukturerat bedöma, värdera, dokumentera och erkänna kunskaper och kompetens som en person besitter.

Hur är ersättning för kompetensinsatser tänkt att fungera?

Ersättning ska kunna sökas retroaktivt från 1 januari 2021, även om ansökan öppnar först i april (se tidplan nedan). Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska ha möjlighet att söka ersättning för 60 procent av ersättningsgrundande kostnader upp till ett högsta belopp per arbetstagare, för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid. Det är ännu inte klart vilka kostnader som kommer att vara ersättningsgrundande.

För att få ersättning ska det krävas att de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna regleras i ett lokalt kollektivavtal eller ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Tidplan för när du kommer att kunna söka ersättning för kompetensinsatser

Det går ännu inte att ansöka om ersättning för kompetensinsatser. Den exakta utformningen av ersättningen kommer att klargöras under de kommande månaderna enligt ungefärlig tidslinje nedan. Mer exakta datum kommer att kommuniceras när de är fastställda.

  • December: Riksdagen beslutar om budgetproposition för 2021, där bland annat medel till kompetensinsatser ingår. Regeringen förväntas besluta om förordning om ersättning för kompetensinsatser. Först när dessa beslut har fattats har de grundläggande förutsättningarna för stödet till kompetensinsatser fastställts.
  • Februari: Tillväxtverket tydliggör vad man kommer att kunna söka ersättning för, hur man gör för att söka samt vilka underlag som behövs.
  • April: Tillväxtverket kan tidigast öppna ansökan om ersättning för kompetensinsatser i april. Tidpunkten är beroende av vilka lagändringar som kommer göras med anledning av satsningen på kompetensinsatser och vi saknar ännu hela bilden. Det kommer emellertid finnas möjlighet att söka ersättningen retroaktivt från 1 januari 2021.

Information om kompetensinsatser kommer att publiceras och uppdateras löpande på Tillväxtverkets webbplats.