Tillväxtverket

Regler kring fördelning av arbetstid

Tillväxtverket får just nu många frågor kring hur arbetstiden och den arbetsbefriade tiden får fördelas under stödperioden. Av den anledningen belyser vi här vad som gäller.

Hur får jag förlägga arbetstid och arbetstidsminskning under stödperioden?

Enligt lagen om korttidsstöd får arbetstidsminskningen förläggas fritt under varje avtalsperiod så länge korttidsarbetet under hela avtalsperioden motsvarar den avtalade nivån.

Med avtalsperiod menas den period under vilken ett specifikt avtal om korttidsarbete löper. Det behöver inte nödvändigtvis vara under samma tidsram som hela stödperioden.

Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska löpa om 60% mellan mars-april är detta en avtalsperiod. Tecknas sedan ett avtal om att korttidsarbete ska löpa om 80% i maj är detta en annan avtalsperiod. Ett avtal kan också omfatta flera stödnivåer. Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska löpa med 60% mars-april, 80 % i maj-juni och 60 % i juli utgör perioden mars-juli en avtalsperiod. Arbetstiden kan förläggas fritt under hela avtalsperioden, även om den omfattar olika stödnivåer.

Jag trodde avtalsperiod och stödperiod var samma sak och har förlagt arbetstidsminskningen utifrån det. Vad ska jag göra nu?

Avtal om korttidsarbete kan skrivas retroaktivt fram tills tidpunkten för slutavstämning, det vill säga det datum då din sista avstämning av stödet öppnar. Det innebär att du retroaktivt kan ersätta flera avtal och avtalsperioder med ett nytt avtal som omfattar hela stödperioden. Ett retroaktivt avtal betyder att det som avtalats gäller från ett preciserat datum som inträffat före det att avtalet signerats.

Följande är viktigt att veta om du skriver ett retroaktivt avtal

Om en arbetstagares arbetstids- och löneminskningsnivåer inte stämmer med de nivåer lagen tillåter eller inte har stöd i avtal, kan du bli skyldig att återbetala det preliminära stöd som har betalats ut för den arbetstagaren under avtalsperioden. Om du förlänger avtalsperioden påverkar det alltså hur mycket stöd du eventuellt behöver betala tillbaka om arbetstids- och löneminskningsnivåerna inte stämmer med lagen eller om avtal saknas.