Tillväxtverket

Vad gäller vid utbetalning av bonus vid stöd för korttidsarbete?

Vi får många frågor om hur bonusutbetalningar ska hanteras i förhållande till stöd för korttidsarbete. Förutsättningarna skiljer sig åt beroende om arbetstagaren har ovillkorlig rätt till bonusen, eller om arbetsgivaren har en ensidig rätt att besluta om att betala ut bonusen eller inte.

En grundförutsättning för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd är att arbetsgivaren lider tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Bonus är ett belopp arbetsgivaren vid ett enstaka eller fåtal tillfällen betalar ut till arbetstagaren och är ofta är baserad på ett visst resultat hos arbetsgivaren, eller en prestation hos arbetstagaren. Villkoren för bonus regleras vanligtvis genom avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Vanligtvis har den anställde antingen en

  1. ovillkorlig rätt till bonus på vissa i avtalet förbestämda villkor, eller
  2. en möjlighet till bonus där arbetsgivaren har en ensidig rätt att besluta om att betala ut bonusen eller inte.

I det fall arbetstagaren har en ovillkorlig rätt till bonus enligt avtalet har arbetsgivaren en avtalsrättslig skyldighet att betala ut bonus till den anställda, och bonusen kan därför inte anses vara en tillgänglig åtgärd för att minska kostnaden för arbetskraft. Utbetalning av bonus kan i dessa fall göras även under det räkenskapsår arbetsgivaren erhåller stödet.

I det fall arbetsgivaren däremot har en enligt avtalet ensidig rätt att besluta om ifall utbetalning av bonus ska ske eller inte ska arbetsgivaren att beakta dess skyldighet att vidta tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Tillväxtverkets principiella bedömning är att utbetalning av sådan ensidigt beslutad bonus som sker under det räkenskapsår arbetsgivaren erhåller stödet (med undantag för beslut och utbetalningar före den 16 mars 2020) kan påverka arbetsgivarens rätt till stöd vid korttidsarbete.

En bedömning om arbetsgivaren vidtagit tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna för arbetskraft måste dock göras i varje enskilt fall.

En utbetalning av sådan bonus som skett vid ett enstaka eller fåtal tillfällen under ett år är inte stödgrundande och ska inte läggas till den anställdes ordinarie lön vid avstämning.