Tillväxtverket

Information till företag med flera ansökningar

Du som har flera beviljade ärenden ska göra separata avstämningar för varje enskilt ärende eller stämma av utfallet för de beviljade ärendena i en avstämning. I avstämningen stämmer du av utfallet för de anställda och den period som det beviljade ärendet omfattar.

Tillväxtverket arbetar mot att alla sökande ska ha max en beviljad ansökan per driftenhet. Du som har flera beviljade ärenden ska göra separata avstämningar för varje enskilt ärende eller stämma av utfallet (hur mycket det faktiska korttidsarbetet var) för de beviljade ärendena i en avstämning. En anställd kan förekomma i mer än ett avstämningsärende om du har sökt stöd för samma anställd i fler än en beviljad ansökan men för olika perioder.

När du stämmer av utfallet för de första tre månaderna samt om du ansöker om ytterligare stöd och förlängning i fler än ett ärende så måste du säkerställa att en period för en anställd inte överlappas av samma period för samma anställd i ett annat ärende. Varje enskilt ärende har ett unikt ärende-id.

Stöd kan beviljas för högst sex månader i följd med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader. Säkerställ därför också att de separata avstämningarna tillsammans inte överskrider den tillåtna perioden.

Exempel på hur du ska göra avstämning:

Du sökte stöd för Johan i mars i den första beviljade ansökan.

  • I ansökan sökte du stöd för Johan från 16 mars till 31 mars.
  • Avstämningsperioden är då 16 mars till 31 mars för Johan.

Du sökte även stöd för Johan i april i den andra beviljade ansökan.

  • I ansökan sökte du stöd för Johan från 1 april till 30 april.
  • Avstämningsperioden är då 1 april till 30 april för Johan.

För att kunna söka ytterligare stöd för Johan måste du följa antingen alternativ 1 eller 2.

Alternativ 1

Tillväxtverket vill att du stämmer av det faktiska utfallet för Johan i mars och ansöker om ytterligare stöd för Johan i samma ärende. Det innebär att du inte behöver stämma av ditt andra ärende. Det redan utbetalade stödet för Johan i det andra ärendet kommer att räknas bort från eventuellt ytterligare beviljat stöd i det första ärendet.

Alternativ 2

Stäm av utfallet för Johan i mars och april separat men ansök endast om ytterligare stöd för Johan i den första avstämningen, dock inte för april om du stämt av denna period i det andra ärendet (mars - augusti = 6 månader).