Tillväxtverket

Information till företag med flera ansökningar

Du som har flera beviljade ärenden ska göra separata avstämningar för varje enskilt ärende. I avstämningen stämmer du av utfallet för de anställda och den period som det beviljade ärendet omfattar.

Tillväxtverket arbetar mot att alla sökande ska ha max en beviljad ansökan per driftenhet. Du som har flera beviljade ärenden ska göra separata avstämningar för varje enskilt ärende. En anställd kan förekomma i mer än ett avstämningsärende om du har sökt stöd för samma anställd i fler än en beviljad ansökan men för olika perioder.

När du stämmer av utfallet för de första tre månaderna samt om du ansöker om ytterligare stöd och förlängning i fler än ett ärende så måste du säkerställa att en period för en anställd inte överlappas av samma period för samma anställd i ett annat ärende. Varje enskilt ärende har ett unikt ärende-id.

Stöd kan beviljas för högst sex månader i följd med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader. Säkerställ därför också att de separata avstämningarna tillsammans inte överskrider den tillåtna perioden.

Exempel på hur du ska göra avstämning:

Du sökte stöd för Johan i mars i den första beviljade ansökan.

  • I ärende 1 sökte du stöd för Johan från 16 mars till 31 mars.
  • Avstämningsperioden är då 16 mars till 31 mars för Johan.

Du sökte även stöd för Johan i april i det andra beviljade ärendet.

  • I ärende 2 sökte du stöd för Johan från 1 april till 30 april.
  • Avstämningsperioden är då 1 april till 30 april för Johan.

Stäm av utfallet för mars månad för Johan i ärende 1 och utfallet för Johan för april månad i ärende 2. Men ansök endast om ytterligare stöd för Johan i ett av ärendena, dock inte för den månad du stämt av i det andra ärendet.