Tillväxtverket

Aktuellt om korttids­arbete

Här hittar du aktuella artiklar om korttidsarbete.

 • Just nu hanterar vi många återförvisade ärenden

  När ett företag överklagar ett av våra beslut om korttidsstöd skickas det till förvaltningsrätten. Ibland återförvisar förvaltningsrätten ärendet till Tillväxtverket för ny prövning eller vidare handläggning. Just nu handlägger vi många återförvisade...
 • Förtydligande gällande ny avstämning

  Vi får många frågor till vår support gällande anmälan till ny avstämning. Här har vi försökt förtydliga vad som gäller.
 • Nu är det dags att göra steg två i ny avstämning

  Du som tidigare har skickat in en anmälan om ny avstämning och fått den godkänd ska nu skicka in underlag för avstämning.
 • Sista chansen till ny avstämning

  Har du fått ett beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning? Då har du nu möjlighet att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Du skulle därmed helt eller delvis kunna få tillbaka det återkrävda och avs...
 • Riksdagen har beslutat att Skatte­verket blir ansvarig myndighet för det ordinarie stödet till korttids­arbete

  Riksdagen fattade den 23 februari beslut om att Skatteverket från och med den 1 april 2022 tar över hanteringen av framtida ansökningar av stöd till korttidsarbete. Beslutet innebär att riksdagen godkänner den proposition som regeringen la fram i dec...
 • Ändrade öppettider för telefonsupport

  Från och med 28 februari kommer telefonsupporten ha kortare öppettider. Supporten kommer vara öppen klockan 9.00–12.00 måndag till fredag.
 • Steg två för ny anmälan om avstämning öppnar i april

  Mellan 1 januari och 2 maj kan företag som skickat in sin avstämning för sent eller inte alls lämna in anmälan om att göra en ny avstämning. I mitten av april öppnar steg två för ny anmälan om avstämning, då kan företag som fått ja till ny avstämning...
 • Det här gäller för ordinarie stöd till korttidsarbete

  Sedan 1 oktober 2021 kan vissa* företag söka ordinarie stöd till korttidsarbete. Förutsättningarna för det ordinarie stödet skiljer sig från tidigare korttidsstöd som gällt under coronapandemin. Här förklarar vi vad som gäller för det ordinarie stöde...
 • Kundpers­pe­ktivet ett ständigt förbättrings­­område

  Att utveckla och förbättra förståelsen för kundbeteende och kundens förväntningar på Tillväxtverket har under hanteringen av stödet för korttidsarbete varit en central fråga för myndigheten.
 • Förslag om slopad karens i ordinarie stöd till korttidsarbete - ansökningar hanteras av Skatteverket

  Regeringen meddelade i ett pressmeddelande den 21 december att finansdepartementet inom kort kommer att skicka en promemoria på remiss med förslag om att karenstiden i lagen om stöd till korttidsarbete tillfälligt tas bort. Karensen gäller idag i 24 ...
 • 136 837 ansökningar om stöd för korttidsarbete

  Den 30 november stängde möjligheten att ansöka om stöd för den sista förlängningen av korttidsarbete. Därmed avslutades den enskilt största statliga stödinsatsen för svenska företag under coronapandemin. Totalt har det inkommit 136 837 ansökningar ti...
 • Möjlighet till ny anmälan om avstämning öppnar efter årsskiftet

  Från och med 1 januari 2022 får företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning. Avstämningen kommer då att hanteras som att den skickats in i tid, vilket kan leda till att före...
 • Kammarrätten förtydligar ytterligare vad som gäller vid värdeöver­föring

  Torsdag 9 december kom flera domar från Kammarrätten som ytterligare förtydligar vad som gäller vid värdeöverföringar i samband med att ett företag erhåller korttidsstöd.
 • Information gällande Kammar­rättens domar kring värdeöver­­föring

  För att klargöra rättsläget kring vinstutdelningar vid korttidsstöd under 2020 har Tillväxtverket överklagat domar från förvaltningsrätten i fall där domstolen uttalat att en vinstutdelning inte ensamt kan anses utgöra grund för återkrav.
 • Då börjar stöd för perioden juli–september betalas ut

  Sista dag att skicka in ansökan om stöd för perioden juli–september är 30 november. Tillväxtverket kommer under vecka 48 påbörja utbetalningar av stöd för perioden.
 • 30 november är sista dag att ansöka om stöd för perioden juli–september

  Det går bara att söka stöd för perioden juli–september till och med 30 november. Detta gäller oavsett om du söker för första gången eller har fått korttidsstöd tidigare.
 • Ansökan för perioden juli–september är öppen

  Från och med idag 3 november går det att ansöka om korttidsstöd för perioden juli-september. Sista dag att lämna in ansökan är 30 november.
 • Ny hantering vid sen avstämning

  Från och med den 1 november kommer företag som är sena med sin avstämning att få ett föreläggande från Tillväxtverket.
 • Samarbete mellan myndigheter framgångs­­­faktor i krisstöden

  Stöd till korttidsarbete i samband med coronapandemin är det enskilt största krisstödet riktat till företag i svensk historia. Avgörande för att kunna leverera på uppdraget har varit det nära samarbete som Tillväxtverket haft med flera myndigheter, b...
 • Bra att veta inför ansökan för stödperioden juli–september

  3 november öppnar ansökan för stöd till korttidsarbete för perioden juli–september. Vi listar här några bra saker att veta inför ansökan.
 • Ta del av beslutade ärenden om korttidsstöd

  Från och med 21 okt 2021 är alla beslut för korttidsstöd offentliga.
 • Ny chans för dig som missat eller lämnat in din avstämning för sent

  Regeringen har, på Tillväxtverkets och branschorganisationernas inrådan lagt en proposition med ett förslag som ger företag som missat, eller skickat in en avstämning för sent en möjlighet att skicka in en ny avstämning. Om lagen antas kommer detta a...
 • Ordinarie stöd för korttidsarbete

  Från och med 1 oktober gäller den permanenta lagstiftningen (2013:948) för stöd till korttidsarbete. Stödet kommer framöver att kallas för det ordinarie stödet för att särskilja det från det krisstöd som funnits under pandemin.
 • Ansökan för juli-september öppnar 3 november

  Mellan 3 och 30 november är det möjligt att ansöka om korttidsstöd för perioden juli–september.
 • Så jobbar Tillväxt­verket med att korta handläggnings­tiderna

  Över 80 procent av alla ansökningar som kommit in under 2021 har handlagts. De som är kvar behöver utredas vidare eller kompletteras, vilket tyvärr ofta kan innebära längre handläggningstider. Att korta handläggningstiderna är vår högsta prioritet oc...
 • Den permanenta lagen för stöd vid korttidsarbete

  Den tillfälliga förlängningen av krisstödet vid korttidsarbete som har gällt under 2021 upphör att gälla 30 september.
 • I oktober kan du begära omprövning av jämförelse­månad

  De företag som fått ett slutligt, lagakraftvunnet beslut kan från och med oktober begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. När ett företag skickar in en begäran om omprövning prövar Tillväxtverket om kraven för att ändra jäm...
 • Stöd för korttidsarbete samlas hos Skatteverket från den 1 april 2022

  Från och med den 1 april 2022 ska Skatteverket ansvara för all hantering av stöd för korttidsarbete. Det krisstöd som är kopplat till den pågående Covid-19 pandemin kommer att hanteras av Tillväxtverket tills dess att alla ärenden är avslutade. Alla ...
 • Handläggning av ärenden som begärt ändrad jämförelse­månad

  Handläggning av ärenden gällande korttidsstödet 2020 kommer att påbörjas vecka 36 och för ärenden som rör korttidsstödet 2021 planeras handläggning att starta från vecka 38.
 • Det här händer när dom har beslutats hos förvaltnings­rätten

  När ett företag överklagar ett av våra beslut om korttidsstöd skickas det till förvaltningsrätten. Svaret från förvaltningsrätten är oftast ett av tre möjliga alternativ. Antingen får företaget rätt i sin överklagan, återförvisning sker eller så har ...
 • Sista dag att skriva retroaktiva avtal för förlängt korttids­arbete 2021 är 17 september

  För den förlängda stödperioden 1 juli – 30 september 2021, kan du som arbetsgivare teckna retroaktiva avtal om korttidsarbete fram till den 17 september 2021. Arbetsgivare som inte skrivit retroaktiva avtal senast den 17 september kan enbart skriva a...
 • Beslut inom korttidsstöd offentliga från 1 augusti

  Från och med den 1 augusti är information om företag och organisationer som fått beslut om korttidsstöd offentlig. Tillgången till information gäller företag som sökt stöd den 22 oktober 2020 eller senare.
 • Omprövning av jämförelse­månad

  Företag som har ärenden där slutligt beslut redan är fattat och det har vunnit laga kraft, kommer att kunna begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. Det spelar ingen roll om beslutet rör avslag på en ansökan eller om det gäl...
 • Sista dag att skriva retroaktiva avtal för korttidsarbete 2021 är 31 juli

  Företag som har giltiga avtal avseende korttidsarbete 2021 (perioden december 2020-juni 2021) kan justera dessa, exempelvis byta stödnivå eller avtalsperiod, fram till tidpunkten för avstämning. Justeringen ska göras senast 31 juli 2021. Justering gö...
 • Besluten inom korttidsstödet blir offentliga

  1 augusti blir det offentligt vilka företag och organisationer som har fått korttidsstöd eller som har fått avslag. Lagändringen gäller företag och organisationer som har ansökt om stöd den 22 oktober 2020 eller senare.
 • Avstämningen öppnar 1 juli

  Avstämningen för korttidsstödet 2021 skiljer sig från det tidigare stödet i 2020. I stödet 2021 gör du en avstämning för hela perioden 1 december till 30 juni. I praktiken innebär detta att du kan ansöka om stöd för en ny period och stämma av den sam...
 • Lagen om stöd vid korttidsarbete förlängs

  Riksdagen fattade den 23 juni beslut om att godkänna regeringens förslag om att förlänga stöd för korttidsarbete till att omfatta även juli, augusti och september 2021.
 • Dom om jämförelsemånad - information till dig som har stöd till korttidsarbete

  Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Domstolens dom skiljer sig från Tillväxtverkets tolkning. Tillväxtverket kommer under vecka 26, via e-post kon...
 • Begäran om ändrad jämförelse­månad

  Med domen från Högsta förvaltningsdomstolen behöver företagen som har rätt att begära ny jämförelsemånad veta vilken månad de har som jämförelse idag och hur de räknar ut den nya. Det behövs för att kunna jämföra och ta beslut om en ändring blir till...
 • Bra att veta inför avstämningen av korttidsstödet 2021

  Avstämning för korttidsstöd öppnar 1 juli. Här listar vi saker som är bra att veta och tänka på inför avstämningen.
 • Dom från Högsta förvaltningsdomstolen om jämförelsemånad

  Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att kammarrättens dom om jämförelsemånad ligger fast. Tillväxtverket...
 • Förlängningen av korttidsstöd 2021 – det här behöver du veta

  Regeringens förslag om förlängning av korttidsstödet trädde i kraft 29 juni, vilket innebär att företag kan söka stöd för korttidsarbete även för juli, augusti och september 2021. Här har vi samlat den viktigaste informationen du som företagare behöv...
 • Därför kan beslut om korttidsstöd dröja

  Drygt 30 000 ansökningar till korttidsarbete 2021 har kommit in till Tillväxtverket hittills. Drygt 40 procent av dessa ärenden kan handläggas relativt snabbt. Övriga ärenden behöver ofta kompletteras, därför tar de längre tid att handlägga.  
 • Avstämning föreslås möjlig även under augusti

  Regeringen föreslår att datum för att söka mer stöd samt göra avstämning skjuts upp med en månad för att ta hänsyn till semesterperioden. Ändringen syftar till att underlätta för företagen.
 • Tillväxtverkets arbete mot fel och bedrägerier

  Korttidsstödet har hjälpt tiotusentals företag och den stora majoriteten har fått stöd utan komplikationer. Ibland upptäcker vi fel som den sökande får komplettera, men tyvärr finns också en liten del företag som försöker ta del av korttidsstödet äve...
 • Remissvar om förlängning av korttidsstöd

  Tillväxtverket har lämnat ett remissvar om regeringens förslag om ytterligare förlängning av det förstärka stödet vid korttidsarbete (Fi2021/01904).
 • Hemställan om lagändring i korttid

  Tillväxtverket har överlämnat en hemställan till regeringen om ändring i lagen för korttidsarbete. Begäran syftar till att företag som inkommit för sent med sin avstämning, men som har godtagbara skäl för det, inte ska återkrävas på hela stödbeloppet...
 • Hur fungerar processen för överklagan?

  Företag har tre veckor på sig att överklaga beslut från Tillväxtverket. När en överklagan kommit in prövar Tillväxtverket först om beslutet är uppenbart felaktigt och kan ändras.
 • ​Förslag om förlängning av stöd till korttidsarbete

  Regeringen och samarbetspartierna har lagt fram ett förslag om att förlänga stödet för korttidspermitteringar i ytterligare tre månader: juli, augusti och september. I en promemoria som nu sänts på remiss föreslås att den möjlighet till stöd vid kort...
 • ​Högsta förvaltningsdomstolen prövar jämförelsemånad

  Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att Tillväxtverket får prövningstillstånd i ett mål som rör jämförelsemånad under stöd till korttidsarbete.
 • Vanligaste frågorna till supporten om stöd till korttids­arbete 2021

  Ansökan om stöd till korttidsarbete för 2021 öppnade 29 mars. Du som har frågor om stödet kan kontakta vår support via telefon, chatt eller via vår digitala kundtjänst Frågor och svar. Här har vi också listat de vanligaste frågorna till supporten, oc...
 • Utveckling och förbättring i hanteringen av korttidsstödet

  Sedan korttidsstödet öppnade i april 2020 har över 100 000 ansökningar om korttidsstöd skickats till Tillväxtverket. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra system, förbättra våra handläggningsprocesser och vår kommunikation med stödmottagarna...
 • Vad gäller om jag har korttidsstöd både 2020 och 2021?

  Möjligheten att söka korttidsstöd 2021 öppnade 29 mars. Handläggningen av de inkomna ärendena påbörjades under vecka 14 och utbetalningar av stödet fortgår. Samtidigt pågår sluthantering av korttidsstödet för 2020. Det är möjligt att söka stöd för 20...
 • Revisors­yttrandet ska lämnas in tillsammans med ansökan

  Om ditt företag ansöker om korttidsstöd 2021 och har en lönesumma på minst 400 000 kronor under jämförelsemånaden, ska du i ansökan bifoga ett yttrande från en revisor. Tänk på att revisorsyttrandet ska skickas in samtidigt som ansökan.
 • 30 april är sista dag att söka stöd för december 2020

  Tänk på att du endast kan söka stöd fyra månader tillbaka. Om du vill söka stöd för korttidsarbete i december 2020 enligt 2021 års regler måste ansökan lämnas in senast den 30 april 2021.
 • Så tillämpar Tillväxtverket jämförelsemånad

  Jämförelsemånaden fungerar som en kontrollmånad för att avgöra vilka anställda på ett företag som arbetsgivaren har rätt att söka stöd för.
 • Ersättning för kompetens­insatser

  I år är det möjligt att få ersättning för kompetensinsatser, ett nytt inslag i korttidsarbete. Anställda har möjlighet att delta i kompetensinsatser under den tid som de deltar i korttidsarbete, förutsatt att det är reglerat i avtal. Att kompetensutv...
 • Min ansökan är stängd 28 mars

  Tjänsten uppdateras och det gör att du kan inte använda den under söndagen den 28 mars. Du som ska skicka in en avstämning för korttidsarbete senast 28 mars får automatiskt ditt slutdatum förlängt till 4 april.
 • 29 mars är sista dagen att skriva retroaktiva avtal

  Den 29 mars 2021 är sista dagen som företag kan skriva giltiga retroaktiva avtal om korttidsarbete. 
 • Krav på revisorsyttrande för vissa företag

  Arbetsgivare som har en lönesumma på minst 400 000 kr i jämförelsemånaden ska i ansökan om stöd till korttidsarbete bifoga ett revisorsyttrande. Yttrandet ska vara skriftligt undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat...
 • Komplettering av löne- eller arbetstidsminskning efter sista avstämning

  När du gjort din sista avstämning, en så kallad slutavstämning, för korttidsstödet 2020 kommer Tillväxtverket gå igenom hela din stödperiod för att se att du har fått det stöd du har rätt till. Om vi saknar uppgifter från dig om löne- eller arbetstid...
 • Förtydligande om giltiga frånvaroskäl i jämförelsemånaden

  Tillväxtverket förtydligar vilka arbetstagare som varit frånvarande i jämförelsemånaden som kan omfattas av korttidsstöd.
 • Förutsättningar för avtal i stödet 2021

  Om du som arbetsgivare vill införa korttidsarbete och söka stöd för någon del av perioden 1 december 2020 och 30 juni 2021 behöver du skriva nya avtal med dina anställda. Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför ...
 • Vi får många frågor om vinstutdelningar

  Många företag förbereder för vinstutdelningar eller andra värdeöverföringar just nu. Det leder till att vi får många frågor om vad som gäller för företag som haft stöd för korttidsarbete under 2020 och nu planerar för utdelningar. Vi påminner därför ...
 • Vissa löneökningar möjliga i korttidsstödet 2021

  Då stödet för korttidsarbete förlängts och därmed sträcker sig över en period då kollektivavtalade löneökningar är aktuella gör Tillväxtverket nu bedömningen att det under det förlängda stödet är möjligt att genomföra dessa avtalade löneökningar. I s...
 • Förtydligande gällande lärlingar och praktikanter under korttidsstödet 1 december 2020 – 30 juni 2021

  Under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021 kan det vara möjligt att ha anställda praktikanter och lärlingar och samtidigt ha stöd för korttidsarbete.
 • Politiska beslut om kompetensinsatser

  Kompetensinsatser under korttidsarbete införs 2021. Tillväxtverket kommer ta fram beskrivningar på vilka kostnader för kompetensinsatser som företag kan få ersättning för. Intresserade företag kan påbörja dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare, ...
 • Rättssäker handläggning – så går det till

  De allra flesta arbetsgivare gör sitt bästa för att följa reglerna, men ibland kan det ändå hända att något blir fel. En viktig del av handläggningen av ärenden inom korttidsstödet är att göra systematiska kontroller.
 • Ersättning för kompetensinsatser av permitterad personal

  Regeringen har föreslagit att 80 miljoner kronor avsätts 2021 för att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Tiden som frigörs under korttidsarbete ska kunna användas för att hö...
 • Förutsättningar för korttidsarbete 2021

  Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till som längst juni 2021. Syftet med förlängningen är att behålla jobb genom att stötta företag med lönekostnader. Förlängningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, ...
 • Förtydligande om värdeöverföringar

  Regeringens förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete träder i kraft den 15 februari 2021 och gäller retroaktivt från 1 december.Mot bakgrund av det nya lagförslaget, som också innehåller förslag till lagreglering gällande vinstutdelning oc...
 • Ändringar i stöd vid korttidsarbete

  Regeringen har aviserat ett antal förändringar i stödet vid korttidsarbete samt en förlängning fram till som längst 30 juni 2021. Det går inte att ansöka om stöd för perioden förlängningen omfattar ännu. Vi återkommer inom kort om när ansökan för 202...
 • Viktigt att tänka på för att minimera handläggningstiden

  I handläggning av ärenden om stöd för korttidsarbete har vi noterat några vanligt förekommande saker som kan resultera i att ärendet kan ta längre tid eller att företaget inte får stöd. Detta är det viktigt att vara uppmärksam på.
 • Korttidsstödet förlängs

  Regeringen har den 9 november beslutat att stödet för korttidsarbete förlängs till juni 2021. Tillväxtverket kommer även fortsatt att hantera stödet.
 • Så har Tillväxtverket arbetat med stöd till korttidsarbete

  Det har nu gått sex månader sedan Tillväxtverket fick uppdraget att hjälpa företag som drabbats hårt ekonomiskt till följd av pandemin. Vi får många frågor om hur det går för de som tar del av stödet för korttidsarbete och hur vi har arbetat med uppd...
 • Regler kring fördelning av arbetstid

  Tillväxtverket får just nu många frågor kring hur arbetstiden och den arbetsbefriade tiden får fördelas under stödperioden. Av den anledningen belyser vi här vad som gäller.
 • Avstämning två öppnar onsdag 16 september

  Du som sökt stöd med start i mars ska göra din andra avstämning mellan 16 september och 14 oktober. Avstämning två öppnar klockan 9.00 i morgon.
 • Andra avstämningen öppnar 16 september

  Du som beviljats stöd med första stödmånad i mars ska enligt lagen om korttidsarbete göra andra avstämningen i september. Andra avstämningen öppnar 16 september.
 • Varför dröjer besked om avstämningen?

  Alla som sökt och beviljats stöd för korttidsarbete ska göra en avstämning tre månader efter första stödmånaden påbörjats. Avstämningen är viktig både för stödmottagaren och för Tillväxtverket då den ger en indikation på om företaget har fått för myc...
 • Förlängd tid att göra avstämning

  Riksdagen har tagit beslut om tiden för arbetsgivare att komma in med avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två veckor till fyra veckor. Lagändringen börjar gälla den 6 juli 2020.