Tillväxtverket

Frågor och svar om korttids­arbete­­

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Stödet kan sökas från och med 7 april, men tillämpas redan från 16 mars.

Avstämning öppnar 16 juni

Tillväxtverket senarelägger avstämningsperioden för de företag som har fått stöd för korttidsarbete med start i mars och ska göra sin avstämning i juni. Istället för att ske mellan 1-15 juni sker den nu mellan 16-30 juni.

Anledningen är att vi behöver mer tid för att få klart systemet för avstämning som möjliggör kontroller som säkrar att skattemedel används på rätt sätt och som samtidigt underlättar för företagen att göra rätt.

Nu är sista chansen att söka korttidsstöd för mars – ansök senast 31 maj

Vill du som arbetsgivare söka stöd till korttidsarbete för mars månad? I så fall behöver du göra det nu direkt. Möjligheten att söka stödet för mars månad stängs efter den 31 maj. Ansökan görs via e-tjänsten Min ansökan.

Du kan fortsatt söka stöd för april månad fram till och med 30 juni.

Du kan fortsatt söka stöd för maj månad fram till och med 31 juli.

Du som arbetsgivare måste ansöka om stöd inom två månader från sista datumet i den första månad som du vill söka stöd för.

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid
(Lönetaket är 44 000 kronor i månaden)

Nivå

Minskad
arbets-
tid

Minskad
lön

Arbets-
givare

Stat

Minskad
kostnad
arbets-
givare

1

20 %

4 %

1 %

15 %

-19 %

2

40 %

6 %

4 %

30 %

-36 %

3

60 %

7,5 %

7,5 %

45 %

-53 %

4*

80 %

12 %

8 %

60 %

-72 %

*Nivå 4, 80 procent arbetstidsminskning, kan endast sökas för maj, juni och juli 2020. Nivån justeras vid avstämningen. Se mer i informationsrutan högre upp på sidan.

Klicka här för bild som visar kostnadsfördelningen.öppnas i nytt fönster

Klicka här för bild som visar procentuell fördelningöppnas i nytt fönster.

Se beräkningsexempel under rubriken "Hur fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid under 2020?"

Frågor och svar om korttidsarbete

Vi uppdaterar frågor och svar löpande i takt med att vi har ny information.

Om korttidsarbete

Vad är korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering)?

Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett kollektivavtal (eller - om kollektivavtal saknas - med stöd av avtal med berörda medarbetare under vissa förutsättningar) under en begränsad period. Lönen är därför något lägre än den ordinarie lönen.

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaden under 2020 innebär att systemet blir mer förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare.

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen (2013:948)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om stöd vid korttidsarbete. Initialt kallades stödet för stöd vid korttidspermittering. Med anledning av den rådande corona-pandemin antogs ändring i lagen (förordning 2020:208)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2 april 2020.

Varför införs korttidsarbete nu?

Syftet är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris som covid-19 ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Regeringen om korttidsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan era medel till stöd för korttidsarbete ta slut så att vårt företag inte hinner ta del av dem?

Nej, stödmedlen kan inte ta slut. Stödet för korttidsarbete är ett rättighetsstöd för de företag som uppfyller kriterierna i regelverket och medel kommer att finnas för att finansiera alla bifallsbeslut.

Vilka kan ansöka?

Vem kan söka ersättning för korttidsarbete?

Företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.

Vad innebär det att arbetsgivaren inte får vara på obestånd för att få stöd?

Ett grundkrav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att arbetsgivare vid datumet för ansökan inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. Med obestånd avses att företaget saknar förmåga att betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Vilka arbetsgivare kan ta del av stödet?

Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet. 

Stödet gäller dock inte 

 1. Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund
 2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet

Omfattas ensamföretagare av stödet?

Stöd för korttidsarbete kan lämnas till företag med anställda. Därför kan vi inte lämna stöd till ensamföretagare som bedriver sin verksamhet i företagsformen enskild firma.

Se mer under rubriken Vilka anställda omfattas av stödet?

Kan bemanningsföretag ta del av stödet?

Bemanningsföretag omfattas av möjligheten att söka stöd under perioden 16 mars till och med den 31 december 2020.

Kan företag som gör eller har gjort vinstutdelningar bli aktuella för stödet?

Tillväxtverket har gjort en juridisk analys av hur lagstiftningen som reglerar stödet för korttidsarbete ska tillämpas gällande aktieutdelningar. Resultatet av analysen visar att aktieutdelningar inte är förenligt med lagen om stöd vid korttidsarbete. Analysen ger också Tillväxtverket stöd att kontrollera utdelningar och att återkräva stödet om så skett. Bedömningen gäller för samtliga företag oavsett storlek och bör utgå från stödperioden, men samtidigt kunna ta i beaktande hela räkenskapsåret. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare (stödmottagare). Det innebär att även bolag som ingår i en koncernstruktur bedöms var för sig.

Företag som söker stöd hos Tillväxtverket har i sin ansökan intygat att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av den rådande coronapandemin. Det är också det underlaget som ligger till grund när det preliminära beslutet om stöd fattas. Ser vi att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att de inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, till exempel genom att göra aktieutdelningar, kan vi komma att reglera stödet och kräva återbetalning.

Läs mer i pressmeddelande om aktieutdelninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är det bara svenska arbetsgivare som kan få stöd?

Stöd kan enbart utgå till arbetsgivare registrerade i Sverige och för anställda som organisationen betalar arbetsgivaravgift för i Sverige.

Införa korttidsarbete

Vad finns det för krav kopplat till korttidsarbete?

 • Det ska finnas stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal.
 • Har man inte kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.
 • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader. Sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, t.ex. konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal. I bedömningen ska alltså arbetsgivaren ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten. Även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska och det finns inget generellt krav på att säga upp konsulter och inhyrd personal. Bedömningen får göras i varje enskilt fall utifrån förhållandena hos den aktuella arbetsgivaren.
 • Företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen. Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för korttidsarbetet gäller. Du hittar en tabell för fördelningen av kostnaden under rubriken Hur fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid?

Vem beslutar om införandet av korttidsarbete och vem beslutar när korttidsarbetet ska avslutas?

Arbetsgivaren tar beslut om både införande och avslut. Förutsättningarna ska vid detta tillfälle vara klargjorda i lokalt kollektivavtal, alternativt avtal med 70 procent av medarbetarna i de fall då kollektivavtal saknas.

Är deltagande frivilligt för medarbetarna?

Delvis. Är det reglerat i kollektivavtal så gäller det. Annars krävs godkännande i avtal med respektive medarbetare.

Hur tar jag fram ett avtal?

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. Redan nu kan du informera facket och kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidsarbete, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer info kring detta!

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer).

Avtalen kan ingås för att gälla retroaktivt.

Förslag till avtalsmallPDF. För att fylla i formuläret, ladda ner det till din dator. Öppna det sedan i Adobe Acrobat för att fylla i uppgifterna. Du kan installera Adobe Reader gratis härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även ladda ner Adobe Reader-appen från Play Butik eller App Store.

Vad betyder det att man kan skriva avtal om korttidsarbete retroaktivt?

Det betyder att det som avtalats gäller från ett preciserat datum som inträffat före det att avtalet signeras.

Kan varslad och uppsagd personal inkluderas i avtal om korttidsarbete?

Under undantagsperioden 2020 kan man få stöd för både varslad och uppsagd personal. Under ordinarie lagstiftning kan man dock endast få stöd för varslad personal.

Om du söker stöd för både varslad och uppsagd personal ska de inkluderas i avtalet på samma villkor som andra anställda.

Måste man ha olika avtal om inte alla anställda lyder under ett centralt kollektivavtal? 

Nej, kollektivavtalet gäller i praktiken för samtliga anställda. Det spelar ingen roll om några inte är fackligt organiserade eller om de tillhör en annan fackförening som du inte har kollektivavtal med.

Ska ägare av aktiebolag skriva avtal med sig själv?

Det som är reglerat i lagen är att det ska finnas ett avtal med minst 70 procent av de anställda om det inte finns kollektivavtal. Reglerna har dock inte preciserats kring företag där ägaren utgör en del eller hela personalen men alla företag ska kunna visa på att det finns en överenskommelse med de anställda och inga undantag finns hittills. Så ja, det är nog bra att ha ett avtal även i detta fall.

Kan man ha olika procentnivåer av korttidsarbete för olika medarbetare? 

Reglerna är olika beroende på om man har ett kollektivavtal eller inte.

Har man ett centralt kollektivavtal så regleras tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas regleras i detta lokala avtal. Det kan alltså vara olika mellan olika grupper.

Har man inte ett kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna inom driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Är det möjligt att byta omfattning efter en tid, eller till och med återgå till normal arbetstid?  

Ja, man kan ändra korttidsarbetets omfattning. Detta ska regleras i ett nytt lokalt kollektivavtal (eller ett avtal med de deltagande 70 procent av medarbetarna, i de fall kollektivavtal saknas). Man kan på samma sätt återgå till ordinarie arbetstid. Detta kommer att påverka ersättningsgraden. 

Hur länge kan ett företag få stöd?

En arbetsgivare kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader. Det finns efter denna period en karenstid på 24 kalendermånader från tidpunkten från Tillväxtverkets godkännande av stöd. Dessutom kan den sammanlagda tiden för stöd inte överstiga 24 kalendermånader under en period om 36 kalendermånader.

Vem betalar ut lönen till de som har korttidsarbete?

Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet från Tillväxtverket utgår till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren.

Kan arbetstagarna göra vad de vill med den arbetsbefriade tiden? 

Under permitteringen är arbetstagarna skyldiga att infinna sig på arbetsplatsen när arbetsgivaren beordrar detta. I övrigt förfogar de fritt över ej arbetad tid, såvida inget annat är bestämt i lokala avtal t.ex avseende kompetensutvecklande insatser eller bisysslor.  

Kan arbetsgivaren kräva att jag ska arbeta mer än vad vi kommit överens om i avtalet om korttidsarbete?

Arbetsgivaren får i normalt inte kräva att arbetstagaren arbetar mer än den avtalade tiden. Bidraget avser stöd för kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden. Om arbetsgivaren utnyttjar systemet och låter arbetstagare arbeta mer tid än vad som avtalats kan det strida mot regelverket och arbetsgivaren blir då återbetalningsskyldig. Om det inträffat något oförutsett som gör att det krävs extra insatser kan dock permitteringen avbrytas för de aktuella personerna tillfälligt, vilket kan rapporteras vid avstämningen.

Hur fördelar man den kvarvarande arbetstiden?

Arbetsgivare leder och fördelar arbetet under arbetstiden. Arbetsgivare och arbetstagare kan avtala om korttidsarbete enligt en av de tre fasta nivåerna för arbetstidsminskning. De avtalade nivåerna behöver inte följas varje månad. Arbetstidsminskningen får förläggas fritt under avtalsperioden så länge korttidsarbetet under hela avtalsperioden motsvarar avtalad nivå. Genom kollektivavtal kan man också avtala om hur arbetstidsminskningen ska förläggas.

Arbetstidslagens (1982:673) bestämmelser om att arbetsgivaren ska lämna arbetstagaren besked om förändringar i arbetstidens ordinarie förläggning gäller, om inte något av lagens undantag är tillämpliga eller annat överenskommits i kollektivavtal.

Hur ser möjligheterna ut att anordna kompetensutveckling under arbetsbefriad tid? 

Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt.

De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet, t.ex. interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. Att arbetstagarna under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser som överenskommits mellan de lokala parterna påverkar inte stödet.

Kan man införa korttidsarbete och sedan säga upp personalen? Eller tvärtom, kan man säga upp personal och införa korttidsarbete för dem?

Ja, enligt undantagsreglerna för 2020 är det är fullt möjligt att få stöd även under uppsägningstiden om personal man infört korttidsarbete för sägs upp. På samma sätt är det även möjligt att under 2020 införa korttidsarbete för redan uppsagd personal. Enligt de ordinarie reglerna kan dock stöd inte utgå under uppsägningstid.

Hur går jag tillväga för att införa 80 procent korttidsarbete?

Du kan söka korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli. Då lagändringen för nivån 80 procent träder i kraft först 1 juni kan man inte söka 80 procent korttidsarbete innan dess. Däremot kan företagen införa 80 procent korttidsarbete från 1 maj och justera stödet retroaktivt.

Om du söker stöd för korttidsarbete före 1 juni ska du söka på nuvarande nivåer, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. Från 1 maj kan du införa 80 procent korttidsarbete men justeringen av stödnivån görs sedan efter 1 juni.

De företag som redan har sökt och fått en förskottsbetalning som innefattar maj, juni och juli kommer att kunna justera stödet retroaktivt (efter att lagändringen träder ikraft) vid avstämningen med Tillväxtverket.

Man behöver alltså inte göra något för att justera nivån i dagsläget och all information om detta kommer tillhandahållas av Tillväxtverket.

Behöver jag ta fram ett nytt avtal för 80 procent korttidsarbete?

Ja, arbetsgivaren ska vid förändrad nivå för korttidsarbete alltid ta fram ett nytt lokalt avtal. Har man redan tagit fram ett avtal för 20, 40 eller 60 procent ska man upprätta ett nytt avtal för den period som avses (endast maj-juli för 80 procent). Detta avtal ska arbetsgivaren kunna visa på vid avstämningen.

Får arbetsgivare ta in extrapersonal och vikarier när ordinarie personal är permitterad?

Om företaget får förändrade förutsättningar som innebär ett större behov av arbetskraft än vid ansökan om stöd, ska arbetsgivaren i möjligaste mån bemanna med anställda som deltar i korttidsarbetet. Arbetsgivaren har möjlighet att planera arbetstidsminskningen fritt under avtalsperioden så länge korttidsarbetet under hela avtalsperioden motsvarar avtalad nivå. Läs mer under ”Hur fördelar man den kvarvarande arbetstiden?”.

Om det inträffat något oförutsett som gör att det krävs extra insatser kan permitteringen avbrytas för de aktuella personerna tillfälligt, vilket kan rapporteras vid avstämningen. Att ta in extrapersonal när efterfrågan ökar istället för att låta de anställda som deltar i korttidsarbetet återgå till arbetet kan leda till att arbetsgivaren blir återbetalningsskyldig. Arbetstagaren skall med kort varsel kunna återuppta arbetet, senast dagen efter men specifika regler kan regleras i kollektivavtal, se mer under ”Kan arbetstagarna göra vad de vill under den arbetsbefriade tiden”.

För vad och vilka får man ersättning?

Vilka anställda kan omfattas av stödet?

 • Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda tre månader före Tillväxtverkets godkännande. Endast anställda som då hade samma eller högre sysselsättningsgrad ska räknas med.
 • Stödet gäller för de arbetstagare som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
 • Tidigare var inte arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj stödberättigande. Familjemedlemsundantaget har dock slopats för stödmånader som infaller under perioden fr.o.m. den 16 mars 2020 t.o.m. den 31 december 2020. Därför kan stöd även sökas för familjemedlemmar som är anställda i arbetsgivarens företag.

Kan man få stöd för varslad eller uppsagd personal?

Ja. Man kan enligt ordinarie lagstiftning få stöd enbart för varslad personal, men under undantagsperioden 2020 även för uppsagd personal. 

Omfattas ägare som är anställd av det egna bolaget?

Stöd för korttidsarbete kan lämnas till företag med anställda som det betalar arbetsgivaravgifter för. Då ensamföretagare med enskild firma och delägare av handelsbolag eller kommanditbolag inte är anställda i sin verksamhet kan vi inte lämna stöd till dessa.

Om alla andra förutsättningar är uppfyllda kan ditt företag få stöd för dig som ägare, om du är anställd. Stödet kräver alltså en organisationsform där du som ägare kan vara anställd.

Kan man säga upp personal som är tillsvidareanställd, samtidigt som andra delar av arbetskraften omfattas av korttidsarbete?

Ja, det är fullt möjligt. Ordinarie turordningsregler ska följas.

Hur fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid under 2020?

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid

Nivå

Minskad
arbets-
tid

Minskad
lön

Arbets-
givare

Stat

Minskad
kostnad
arbets-
givare

1

20 %

4 %

1 %

15 %

-19 %

2

40 %

6 %

4 %

30 %

-36 %

3

60 %

7,5 %

7,5 %

45 %

-53 %

4

80 %

12 %

8 %

60 %

- 72 %

Klicka här för bild som visar kostnadsfördelningen.öppnas i nytt fönster

Klicka här för bild som visar procentuell fördelning.öppnas i nytt fönster

Stödet är tänkt att motsvara 75 procent av arbetsgivarens kostnader för arbetstidsminskningen. Beräkningsgrunden är ordinarie lön exklusive arbetsgivaravgifter, men för att ändå ta hänsyn till de lagstadgade arbetsgivaravgifterna på 31,42 procent kommer stödandelen att vara 98,6 procent, dvs 75 procent gånger 1,3142 = 98,565 procent

Räkneexempel stödnivå för medarbetare med en lön över 44 000

Stina har en anställningsgrad på 100 procent med en månadslön om 60 000 kr. I och med korttidsarbetet har parterna avtalat att Stina bara ska arbeta 40 procent, det vill säga en arbetstidsminskning om 60 procent. Hon har inte haft någon frånvaro i form av sjukdom eller föräldraledighet under stödmånaden.

Stina har en lön som överstiger takbeloppet. Arbetsgivaren får bara använda 44 000 kronor för att beräkna stödbeloppet. 

Stödberäkningen blir:

44 000 kronor x 60 % minskad arbetstid x 100 % närvaro av den förkortade arbetstiden x 98,6 % = 26 030 kronor ersättning för Stinas arbetstidsförkortning. 

 • Ordinarie månadslön: 60 000 kronor 
 • Anställningsgrad enligt anställningsbevis: 100 % 
 • Arbetstidsminskning: 60 %
 • Närvarokvot: 100 % av dagarna
 • Ersättningsnivå: 98,6 %
 • Beräkningsmodell: 44 000 x 0,6 x 1 x 0,986 = 26 030 kronor i stöd
 • 26 030 kr per månad är också det högsta möjliga stödbeloppet per anställd.

Stinas nedsatta lön baseras på takbeloppet på 44 000 kronor och ska – såvida inget annat avtalats mellan parterna – minskas med 7,5 % av 44 000, det vill säga 3 300 kr.

Finns det ett tak på maximala antalet medarbetare som en arbetsgivare kan få stöd för?

Nej, det finns inget tak.

Kan detta stöd kombineras med andra typer av stöd?

Generellt påverkar stödet för korttidsarbete inte möjligheter till andra typer av stöd.

Kommer det gå att kombinera korttidspermitteringen med sänkta arbetsgivaravgifter?

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna omfattar alla arbetsgivare. Det betyder att även företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder får del av nedsättningen. Detta innebär att företag i vissa fall kan komma att ta del av både den tillfälliga nedsättningen och statliga stöd samtidigt

Finns det något lönetak för korttidsarbete?

Stödet beräknas på arbetstagarens ordinarie lön upp till maximalt 44 000 kronor i månaden. Det gäller även för arbetstagare vars lön är högre än 44 000 kronor. Även när det gäller den procentuella löneminskningen så beräknas stödet på en lön på maximalt 44 000 kronor i månaden. Belopp därutöver regleras inte i lagstiftningen och får därför avtalas mellan arbetsmarknadens parter.

Gäller löneökning som trätt i kraft efter jämförelsemånad? 

Nej, ordinarie lön från jämförelsemånad gäller. Se mer under Vad innebär jämförelsemånad?

I situation där det finns ett centralt kollektivavtal som omfattar skyldighet att genomföra lönehöjningar efter jämförelsemånaden ska dessa utbetalningar av lönehöjningar inte påverka genomsnittlig löneminskning enligt 13 §. Den genomsnittliga löneminskningen baseras istället på den ordinarie lönen, dvs lönen innan lönehöjningen. Arbetsgivaren får dock endast använda ordinarie lön (dvs exklusive lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet.

Vilket är det högsta stödet man kan få per anställd och månad?

Det högsta stödet är 26 030 kr per person och månad. Detta om den ordinarie lönen är över 44 000 kr och arbetstidsminskningen är 60 procent.

Påverkas stödnivåerna på korttidsarbete av de aviserade sänkningarna av arbetsgivaravgifter?

Nej, stödnivåerna påverkas inte av dessa. Ej heller påverkas de av att vissa grupper har en lägre arbetsgivaravgift även med gällande regler.

Vad gäller för anställda som uppbär anställningsstöd från Arbetsförmedlingen?

Korttidsarbete påverkar inte anställningsstöd via Arbetsförmedlingen. Anställningsstöden är inte företagsstöd utan ett ekonomiskt stöd kopplat till en person.

Tillväxtverket är medvetna om att kombinationen av korttidsarbete och anställningsstöd kan innebära en negativ lönekostnad.

Hur beräknas ordinarie lön för de som till exempel har Ob-tillägg eller provisionsbaserad lön?

Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Med regelmässigt utgående lön avses sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden. Provision som regelmässigt utgår varje månad räknas med.

I de fall man i ett kollektivavtal gör en genomsnittlig beräkning av den kontanta lönen enligt 4.2 § ska för rörlig lön på samma sätt som jämförelsemånaden utgå ifrån tidpunkten för Tillväxtverkets beslut om godkännande (enligt 5 a §) som är en fast tidpunkt, t ex genomsnittet per arbetad timme av intjänad ob-ersättning och rörlig lön under den tremånadersperiod som föregått Tillväxtverkets godkännande om stöd.

När storleken av provision inte framgår av kollektivavtal beräknas den månatliga provisionen som den lägsta av erhållna provisioner för månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter jämförelsemånaden.

Hur beräknas ordinarie arbetstid för provisionsanställda?
Ordinarie arbetstid är den arbetstid som en arbetstagare skulle ha arbetat om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Vid beräkning av den ordinarie arbetstiden ska det bortses från frånvaro. Om arbetstid är angiven i anställningsavtal så utgör den ordinarie arbetstid. I de fall någon arbetstid inte framgår av avtal ska en väldokumenterad tidsredovisning finnas. Som ordinarie arbetstid ska ett genomsnitt av den tid som arbetstagaren arbetat under jämförelsemånaden, månaden innan och månaden efter jämförelsemånaden användas.

Finns inte arbetstiden reglerad och inte heller någon tidredovisning att tillgå kan inte heller stöd för korttidsarbete utgå.

Kan stöd utgå även för visstidsanställda?

Stödet kan gälla visstidsanställda om de varit anställda vid jämförelsemånaden och om arbetsgivaren bedöms uppfylla de grundkrav som finns för stödet i övrigt, exempelvis att ha vidtagit åtgärder för att minska personalkostnaden.

Påverkas den sjukpenninggrundande inkomsten av den sänkta lönen?

Nej, under tiden för korttidsarbete är den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) skyddad. Den anställdes bör dock upplysa Försäkringskassan om att den deltar i korttidsarbete när den ansöker om en socialförsäkringsförmån.

Påverkas pensionen av den sänkta lönen?

Ja, pensionen påverkas. Detta bedöms dock vara marginellt, då korttidsarbete är under en kort period av ett helt yrkesliv.

Får arbetsgivaren stödet under arbetstagarens sjukdom, föräldraledighet eller semester?

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro, eftersom semesterersättning är en del av ersättningen för utförd prestation.

Efter att regeringen aviserat ett förtydligande av reglerna, så att det tydligt ska framgå att frånvaro, oavsett skäl, icke är stödgrundande, har Tillväxtverket valt att justera verkets ursprungliga ståndpunkt. Syftet med justeringen är att harmonisera rättstillämpning med lagstiftarens intentioner. All semester ska följaktligen räknas som frånvaro vid beräkningen av det preliminära stödet.

Vid avstämning ska företagen redovisa all frånvaro, inklusive semester. Om det utbetalade preliminära stödet inte stämmer med den faktiskt arbetade tiden för stödperioden kommer överskottet att dras av från kommande stödperiod. Ingen återbetalning ska göras nu.

Hur beräknas korttidsarbete om en arbetstagare är föräldraledig eller sjukskriven på deltid, till exempel 25 procent?

Om arbetstagaren är tänkt att arbeta 75 procent (det vill säga är föräldraledig eller sjukskriven på 25 procent) under de månader när stödet ska utgå är det lönen efter avdrag för föräldraledighet eller sjukskrivning som anges i ansökan. Närvarokvoten är 100 procent (se räkneexemplet).

Exempel anställd som är föräldraledig på deltid
Stina har en tillsvidareanställning på 100 procent. Under de månader arbetsgivaren ansöker om stöd för korttidsarbete är det planerat att Stina ska vara föräldraledig 25 procent. Stina tjänar vanligtvis 40 000 kronor i månaden men under föräldraledigheten får hon ut en lön som motsvarar 75 procent, dvs 30 000 kronor i månaden.

Stöd för korttidsarbete utgår då ifrån lönen 30 000 kronor i månaden och en närvarokvot på 100 procent. Däremot beräknas arbetstiden utifrån 75 procent och om Stina permitteras på nivå 3 (60 procent arbetstidsminskning) ska hon arbeta totalt 30 procent.

Önskemål hos den anställde som är föräldraledig att gå upp till ordinarie sysselsättningsgrad inför permitteringen får avgöras i dialog med arbetsgivaren. Ersättningar för föräldraledighet eller sjukskrivning fungerar som vanligt.

Exemplet ovan gäller även för personer som är sjukskrivna på deltid när korttidspermitteringen påbörjas. Under korttidsarbetet bedömer Försäkringskassan då arbetsförmågans nedsättning i förhållande till arbetets omfattning före korttidspermitteringen och arbetsgivaren söker då korttid enligt ovanstående.

Tidigare angavs det felaktigt att närvarokvoten ska justeras. Eventuella fel det har genererat justeras vid avstämningen.

Exempel anställd som blir sjukskriven på deltid efter att arbetsgivaren har infört korttidsarbete
Om den anställde däremot blir sjuk under pågående korttidspermittering och ska arbeta deltid bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan utifrån den omfattning som hen skulle ha arbetat under korttidsarbetet. Stödet för korttidsarbete från Tillväxtverket fortgår då enligt ursprunglig plan och behöver inte justeras. Om arbetstiden förändras under en pågående deltidssjukskrivning är det viktigt att den anställde meddelar detta till Försäkringskassan.

Vid helsjukskrivning utgår inget stöd för korttidsarbete och stödet korrigeras vid avstämningen.

Kan arbetsgivaren få stöd för tex 60 procent av tiden men permittera 100 procent av tiden?

Det står arbetsgivaren fritt att permittera på heltid. Stödet utgår dock för maximalt 60 procent arbetstidsförkortning (80% för maj-juli 2020).

Kan jag anställa nya medarbetare när jag har infört korttidsarbete?

Arbetsgivare ska i möjligaste mån bemanna behov inom organisationen med anställda som deltar i korttidsarbetet. Finns det behov av viss typ av kompetens som ingen av de permitterade personerna har, t.ex pga att någon med verksamhetskritisk kompetens har sagt upp sig, kan det dock vara nödvändigt att nyanställa. Den nya medarbetaren omfattas emellertid inte av korttidsarbetet.

Gäller stöd för korttidsarbete även för dem som arbetar deltid?

Ja, minskningen av arbetstid och lön ska i sådana fall beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön. Det innebär att om en arbetstagare arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent ska hen alltså arbeta 20 procent av en heltid.

Räknas röda dagar (helgdagar) som frånvaro?

Närvarokvoten beräknas utifrån hur arbetstagaren vanligtvis skulle ha arbetat under månaden.

Om du har en anställning som förutsätter att du arbetar helgfria vardagar och har rätt att vara ledig röda dagar påverkar det inte närvarokvoten. T ex röda dagar under påsken påverkar inte närvarokvoten utan den anställde har fortsatt närvaro på 100 procent.

Har du en annan anställning som förutsätter att du arbetar röda dagar, så beräknas närvarokvoten utifrån den förväntande arbetstiden.

Hur påverkar stödet provanställda?

Arbetsgivaren kan få stöd även för provanställda så länge arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs på stödet i övrigt. Ett av grundkraven är att arbetsgivare måste ha gjort vad den kan för att minska kostnaden för arbetskraft.

Kan anställda som fått ändrad anställningsform efter jämförelsemånaden ingå i korttidsarbete?

Ett grundkrav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren gjort vad den kan för att minska kostnaden för arbetskraft. Är den anställde med ny anställningsform kvar efter dessa åtgärder, med uppvisad lägre eller samma sysselsättningsgrad jämfört med jämförelsemånaden, kan denne ingå i stödet.

Kan en arbetsgivare få stöd för en arbetstagare som inte varit anställd vid jämförelsemånaden, men som senare uppnår en anställningstid om mer än tre månader?

Nej, det går tyvärr inte då stödet beviljas utifrån anställningar vid jämförelsemånaden. Se beskrivning under rubriken ”Definition”.

En arbetsgivaren ska teckna ett avtal utifrån 70-procentsregeln, vem ingår i beräkningen?

För arbetsgivare som inte har ett kollektivavtal gäller att alla anställda som ska delta i korttidsarbete och som ska minska sin arbetstid måste signera ett avtal om detta. För att ni som arbetsgivare ska få stöd måste minst 70 procent av arbetstagarna inom en driftsenhet och som uppfyller grundkraven* ingå i korttidsarbetet.

Beräkningen av 70 procent av arbetstagarna ska göras utifrån samtliga arbetstagare som uppfyller grundkraven* och som därmed utgör de hundra procenten. Även arbetstagare som är eller har varit tillfälligt frånvarande ska räknas in i de hundra procenten i den mån de ska delta i korttidsarbetet. Frånvaron kan vara exempelvis på grund av sjukskrivning, föräldraledighet, vård av sjukt barn eller tjänstledighet.

*Grundkraven för arbetstagarna framgår av ”Vilka anställda omfattas av stödet?”.

Omfattas timanställda av stödet?

Timanställda kan omfattas av stödet för korttidsarbete om det i anställningsavtalet är formulerat en förväntad arbetstid. Tiden kan antingen vara angiven i antal timmar per tidsenhet (till exempel månad eller vecka), eller som en andel av en månads totala arbetstimmar.

Exempel timanställd med arbetstid enligt avtal 40 timmar per månad, korttidsarbete om 60 procent
I anställningsavtalet framgår att Stina ska arbeta 40 timmar per månad och att lönen är 200 kr per timme. 40 timmar motsvarar en ordinarie lön om 8000 kronor (200 kronor/timme x 40 timmar = 8000 kronor).
När Stina ingår korttidsarbete med 60 procent av de 40 timmar hon förväntas arbeta blir arbetstiden under korttidsarbetet per månad 16 tim. Stinas lön minskar med 7,5 procent av 8000 kronom, dvs 600 kronor. Lön under korttidsarbetet blir 7 400 kronor.

Det stöd som utgår för Stina är 8000 x 0,6 x 1 x 0,986 = 4 733kronor.

Vad gäller vid verksamhetsövergång före den 16 mars 2020 där personalen följer med till nytt bolag?

Enligt lagen måste ett bolag ha varit registrerat som arbetsgivare de senaste tre månaderna för att kunna ansöka om stöd.

Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, där också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången övergår på den nya arbetsgivaren, kan den nya och den tidigare arbetsgivaren ses som en arbetsgivare som kan ha rätt till stöd för korttidsarbete. Detta kan gälla till exempel när en franchisetagare tar över en verksamhet med ett nybildat bolag, inkråmsöverlåtelse eller liknande.

I ansökan ska en redogörelse för hur detta har gått till bifogas. Redogörelsen ska innehålla en förklaring om varför det ser ut som det gör så att Tillväxtverket kan göra en rimlig bedömning om arbetsgivaren är stödberättigad. Redogörelsen ska innehålla information om till exempel vilket företag som gått över till det andra, vilka anställda det gäller och avtal om överlåtelse. Verksamhetsövergången ska ha skett före 16 mars 2020.

Praktiska frågor

När kan jag söka stödet?

Ansökan öppnade den 7 april 2020. Tiden som stödet kan omfatta är dock från och med den 16 mars 2020. Stöd kan beviljas för högst sex månader i följd med möjlighet att – inom en lagstadgad frist - ansöka om tre ytterligare månader.

Du som arbetsgivare måste ansöka om stöd inom två månader från sista datumet i den första månad som du vill söka stöd för.

 • Du kan fortsatt söka stöd för april månad fram till och med 30 juni.
 • Du kan fortsatt söka stöd för maj månad fram till och med 31 juli.

Hur ansöker jag?

Ansökan öppnade den 7 april. Du hittar mer information om hur ansökan går till samt verktyg som kan hjälpa dig i dina ansökan här:

Ansök om stöd förkorttidsarbete

Observera att det inte går att ändra eller komplettera en inskickad ansökan. Om vi har frågor om din ansökan under handläggningen kommer vi att kontakta dig.

Ansökan görs via e-tjänsten Min ansökan. Processen består av flera steg, såsom godkännande och därefter beslut om preliminärt stöd. Den första stödmånaden i stödperioden får infalla senast 45 dagar efter godkännandet. I annat fall får stöd inte lämnas.

Preliminärt stöd kan utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt och beviljat ansökan. Ansökningarna kommer att handläggas skyndsamt.

Efter beviljat preliminärt stöd är arbetsgivaren skyldig att med jämna mellanrum (i enlighet med vad som anges i lagen om korttidsarbete) göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.

Hur snabbt kommer handläggningen att kunna ske?

Vi kommer göra vårt yttersta för en skyndsam handläggning. Vi har dock svårt att uppskatta söktrycket, dvs hur många ansökningar som kommer komma in. Exakt handläggningstid går därför inte att svara på.

Godkänner Tillväxtverket digitalt signerade avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare?

Ja. På Tillväxtverkets begäran behöver dock arbetsgivaren kunna verifiera den digitala signaturen, det vill säga att det är angiven person som har signerat aktuellt dokument.

Vilka steg ingår i ansökan?

Ansökan består av några enkla steg. Här beskrivs de kortfattat, du hittar mer information under Ansök om stöd till korttidsarbete.

Observera att det inte går att ändra eller komplettera en inskickad ansökan. Om vi har frågor om din ansökan under handläggningen kommer vi att kontakta dig.

Dina uppgifter:
Här fyller du i uppgifter om det företag du söker stöd för. Här ska du ange:

 • Organisationsnummer (ange organisationsnummer med 10 siffror).
 • Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan).
 • Bankuppgifter för utbetalning av stödet om du blir beviljad.
 • Kontaktuppgifter.
 • Belopp, period och antal anställda du söker stöd för. Det kommer att finnas ett räkneverktyg som hjälper dig att ta fram rätt belopp.
 • Om du har färre än 50 anställda behöver du bifoga uträkningen du fått fram via räkneverktyget. Har du fler än 50 anställda kan du bifoga eget räkneunderlag.

Bakgrundsfrågor
Du kommer att få svara på ett antal grundläggande frågor kring din verksamhet och den situation företaget befinner sig i. Frågorna är ja- och nej frågor.

Signera och skicka in
Du signerar din ansökan med bank-id. När du signerar din ansökan ska du också intyga att du har rätt att företräda sökanden, att uppgifterna i ansökan är fullständiga och uppriktiga, att du känner till att falska uppgifter medför återbetalningsskyldighet och är straffbart. Du får också information om att Tillväxtverket kontrollerar uppgifterna i ansökan mot register hos Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.

Hur kommer Tillväxtverket att hantera misstänkt bedrägeri?

Tillväxtverket ser synnerligen allvarligt på försök att utnyttja den pågående krisen. Därför kommer myndigheten att bedriva en aktiv antibedrägeriverksamhet. Får vi kännedom om att någon uppsåtligen försöker lura till sig skattemedel, som staten nu har avsatts för att hjälpa företag i allvarliga ekonomiska svårigheter, så kommer vi att vidta rättsliga åtgärder och polisanmäla misstänkta brott. Vi samarbetar även med andra myndigheter för att bekämpa berägerier. Notera att myndighetens antibedrägeriverksamhet gäller medvetna försök till brott. Omedvetna felaktigheter kommer naturligtvis gå att rätta till i efterhand.

Här kan du läsa mer om hur myndigheten hanterar misstanke om brott.

Det krävs två personer för att ingå avtal i organisationen men ansökningsformuläret kan bara signeras av en person via BankID. Hur går man till väga?

För att leva upp till kravet att teckna i förening behövs en fullmakt som ger den som ansöker via BankID rätt att teckna ansökan om korttidsarbete.

Hur betalas pengarna ut?

Pengarna kommer att betalas ut på angivet plus- eller bankgiro.

För att din ansökan ska kunna hanteras behöver det finnas ett bank- eller plusgiro angivet som kopplas till det sökande organisationsnummert.

Om bank- eller plusgirot inte går att kontrollera på bgc.se eller plusgirot.se kommer ansökan behöva kompletteras med ytterligare information, vilket ger en betydligt längre handläggningstid.

Vem har rätt att signera ansökan?

Du som signerar ansökan ska vara firmatecknare eller ha rätt att teckna avtal för den organisation du ansöker om stöd för. I vissa fall kan man sända vidare en behörighet genom delegationsordning eller fullmakt. Vem som har rätt att teckna avtal kan skilja sig mellan olika organisationer, kontrollera därför vad som gäller i din organisation innan du signerar ansökan.

Hur går jag tillväga om jag fyllde i fel i ansökan och nu har fått avslag?

Om företaget uppfyller kraven för stöd för korttidsarbete men har fyllt i fel uppgift i ansökan och fått avslag bör man skicka in en ny ansökan om stöd. Här hittar du mer information om avslag.

Definitioner

Om en koncern har flera olika bolag ska varje enhet ses som separat?

Ja. Man ska dessutom se olika driftsenheter inom ett bolag som separata.

Räknas korttidsarbete som statsstöd?

Nej, det är inte statsstöd eftersom åtgärden inte är selektiv.

Vad är en driftsenhet?

En driftsenhet är avgränsad till en geografisk plats. Det kan vara hela, eller en del, av ett företag som är beläget inom en och samma byggnad eller samma inhängande område. Det kan till exempel vara en fabrik, en butik eller en restaurang.

För att definiera om en arbetsplats är en egen driftsenhet behöver en bedömning göras av vilka samband olika arbetsplatser har till varandra. Det finns tre kriterier att utgå från:

 1. Är verksamheten organiserad på ett sammanhållet sätt?
 2. Bedrivs arbetet gemensamt?
 3. Är arbetsplatsen organisatoriskt självständig?

Det är inte arbetsplatsens storlek, eller ifall arbetsplatsen har utbyggd administration, som avgör om en arbetsplats är en driftsenhet: Om det inte finns någon anknytning till en annan driftsenhet kan en arbetstagare ses som en egen driftsenhet.

Tolkningen av vad som är en driftsenhet bygger på lagen om anställningsskydd 22 §.

Varje arbetsgivare bör göra en bedömning av vad som är en driftsenhet i den egna organisationen. Bedömningen bör dokumenteras.

Vad innebär jämförelsemånad?

 • Om du söker stöd från ett startdatum som är mellan 2020-03-16 och 2020-03-31, ska dina anställda både ha varit anställda i mars och tre månader innan, det vill säga i december. December blir i detta fall din jämförelsemånad.
 • Om du lämnar in en ansökan i april och söker från ett startdatum i april eller senare, ska dina anställda både varit anställda i april och tre månader innan, det vill säga i januari. Januari blir i detta fall din jämförelsemånad.

Om företaget har fått en godkänd ansökan om stöd för korttidsarbete gäller godkännandet i 6 månader. Förlängningar/nya ansökningar om stöd utgår då ifrån samma jämförelsemånad som ursprungsansökan.

Exempel
Företaget ABC har fått stöd för korttidsarbete från 16 mars till 30 april. Jämförelsemånaden blev då december 2019. Företaget vill nu söka förlängning/skicka in en ny ansökan för maj-juli. Då de redan har fått ett godkännande för stöd blir jämförelsemånaden densamma som tidigare, dvs december.

Företaget DEF har inte sökt stöd för korttidsarbete men tänker nu söka för maj-juli. Då de inte har ett godkännande för stöd sedan tidigare kommer jämförelsemånaden att vara februari.