Tillväxtverket

Nya utmaningar för turism och besöksnäringen

Turismen har sakta men säkert börjat återhämta sig efter två tuffa år med pandemirestriktioner. Men vad är det för verklighet som besöksnäringen nu möter på andra sidan pandemin? Och hur kan framtidens besöksnäring se ut?

Det råder ingen tvekan om att turism och besöksnäring var en av de sektorer som drabbades allra mest under coronapandemin. Restriktionerna slog hårt mot företagen vars verksamhet är helt beroende av att vi reser till nya platser och träffar andra människor. När restriktionerna började lättas upp kunde näringen så småningom öppna upp igen. Idag är besöksnäringen fortsatt märkt av pandemin, även om både den inhemska och den internationella turismen gick något bättre år 2021 än år 2020. Detta synliggörs också i rapporten Fakta om svensk turism 2021 där Tillväxtverket summerar hur det gick för svensk turism och besöksnäring under året.

Men de senaste två åren har förutsättningarna för turism och besöksnäring förändrats. Pandemin har påverkat våra resemönster och det ekonomiska läget är ett annat nu än år 2019. För att näringen ska bli mer hållbar och motståndskraftig framöver behöver den också anpassa sig till denna delvis nya verklighet. Detta är också temat (Rethinking tourism) för Världsturismdagen som firas idag tisdag 27 september. Turismen möter olika utmaningar i olika delar av världen, men för Sveriges del tror vi på Tillväxtverket att näringen kommer behöva arbeta med framför allt fyra frågor.

Pandemin påverkade vårt sätt att resa

Den första utmaningen för besöksnäringen är att pandemin påverkade när, var och hur vi reser. Det internationella resandet har minskat betydligt samtidigt som den inhemska turismen har gått bättre. Det innebär att de inhemska besökarna utgör en allt större del av det totala antalet besökare och därmed har den inhemska turismen också blivit allt viktigare för näringen. Aktörer som haft en hög andel utländska besökare har ibland tvingats ställa om och rikta in sig mot mer inhemsk turism.

Vi reser numera också mindre i arbetet och många möten hålls digitalt. Företag och organisationer har sett hållbarhetsvinter och en rationaliseringspotential med ett minskat resande. Distansarbetet har också gjort det möjligt för många att arbeta från sina fritidshus. Följden blir att fler vistas där i längre perioder och också konsumerar mer än tidigare utanför sin hemmiljö.

Effekterna av den delvis förändrade efterfrågan skiljer sig också åt i olika delar av landet. Regioner med många naturnära destinationer och främst inhemska besökare har generellt klarat pandemin bättre än de regioner som haft mycket internationell turism och affärsturism. Det innebär att lösningarna framöver också ser olika ut.

Kompetensförsörjning

En ytterligare utmaning är besöksnäringens kompetensförsörjning. När resandet så småningom kom i gång igen efter pandemin blev det tydligt att näringens kompetensförsörjning är bekymmersam. Det har varit svårt att hitta kvalificerad arbetskraft till en del yrken under en längre tid, men den brist som nu blottats är både bredare och djupare. En förklaring är att många tvingades lämna näringen när restriktionerna var som hårdast och hittade sedan en annan sysselsättning. Vissa har kommit tillbaka men inte alla vilket gör att många företag nu har svårt att hitta arbetskraft. Framöver behöver besöksnäringen och offentliga aktörer samverka för att underlätta kompetensförsörjningen.

Ett nytt ekonomiskt läge

Under det senaste året har också det säkerhetspolitiska och ekonomiska läget förändrats. Inflationen i Sverige är nu på liknande nivåer som vid 1990-talskrisen och reallönerna har sänkts kraftigt. Elpriserna har ökat markant och även räntorna har stigit vilket tillsammans med inflationen bidragit till högre kostnader för både företagen och hushållen. För att kunna vara lönsamma trots ökade kostnader kommer företagen i många fall behöva ta mer betalt för sina varor och tjänster. Samtidigt så drabbas även hushållen av de kraftigt ökade kostnaderna och kommer få mindre pengar över till att konsumera turism. Effekten blir således dubbel, företagen kommer sannolikt behöva ta mer betalt samtidigt som hushållens efterfrågan på turism kommer minska.

De tre hållbarhetsaspekterna

Besöksnäringens fjärde stora utmaning är hållbarhet. För att Sverige ska leva upp till mål kopplade till Agenda 2030 och Parisavtalet krävs en omställning inom en rad områden, däribland turism och besöksnäring. Centralt är att alla tre aspekter av hållbarhet prioriteras, det vill säga miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Men när turismen minskade drastiskt under pandemin blev det tydligt att näringens ekonomiska hållbarhet var svag. För att besöksnäringen även ska vara socialt och miljömässigt hållbar framöver krävs det också ekonomiska förutsättningar för att arbeta med dessa frågor.

En konkurrenskraftig besöksnäring bidrar till vår gemensamma ekonomi

Turismen har under lång tid bidragit till en ökad sysselsättning och tillväxt i Sverige. För att sektorn ska kunna växa på ett hållbart sätt framöver kommer det krävas insatser både från näringen och från det offentliga. Ett konkret exempel är kompetensförsörjningen där alla aktörer i kompetensförsörjningssystemet, däribland Tillväxtverket, behöver samverka. Under hösten kommer vi därför påbörja ett analysprojekt där vi tillsammans med näringen, regioner och andra myndigheter identifierar potentiella lösningar för att förbättra kompetensförsörjningen. Tillsammans kan vi stärka svensk turism och besöksnäring och tillsammans kan vi nu också börja möta nya utmaningar efter pandemin.

Fakta om världsturismdagen 27 september

Världsturismdagen firas sedan år 1980 och är en av FN:s officiella temadagar. Datumet, 27 september, valdes för att fira tioårsjubiléet av antagandet av de stadgar som möjliggjorde att UNWTO så småningom bildades. Årets tema, Rethinking tourism, syftar till lyfta turismens betydelse för utveckling, genom till exempel utbildning och arbetstillfällen, och dess påverkan på miljö och möjligheter till en mer hållbar tillväxt.

Alice Levén

Filippa Annersten

Filippa arbetar som analytiker med fokus på turism och besöksnäring på Analysenheten.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.