Tillväxtverket
eu-flagga

Varför Bryssel tur och retur? - Åtta nyttor med EU

Vad är nyttan med EU? Varför ska pengarna färdas hela vägen till Bryssel, för att sedan betalas tillbaka till oss och alla andra medlemsländer? Varför sköter vi det inte bara nationellt? Här är åtta nyttor med EU:s gemensamma regionalpolitik.

I EU:s sjuåriga långtidsbudget finns en politik för tillväxt och sysselsättning i medlemsländernas alla regioner. Den kallas sammanhållningspolitiken. För Sveriges del innebär detta att pengar avsätts till åtta regioner i landet där flera län ingår. Länen kan alltså tillsammans ta fram ett program som bygger på regionens behov för att stärka den regionala utvecklingen.

Här är åtta saker som EU-finansieringen ger regionerna

1. Regionen blir en viktig spelplan

När flera län tillsammans initierar, genomför och följer upp regionala satsningar under en sjuårsperiod blir spelplanen en annan. En längre tidshorisont ger möjligheter att bygga kapacitet för att också genomföra politiken. Långsiktighet och förutsägbarhet gör att organisationer vågar knyta till sig experter och personal som blir viktiga pusselbitar för den regionala utvecklingen.

Utan strukturfonder och dess längre planeringshorisont riskerar obalansen mellan stad och land att förstärkas. Mindre organisationer utanför våra större städer är de som har svårast att kraftsamla om planeringshorisonten är för kort.

2. Länen ingår i ett större sammanhang

Sammanhållningspolitiken innebär att länen ingår i ett sammanhang med flera andra och har program och budget tillsammans. Vilka satsningar som ska få pengar eller inte avgörs i samförstånd av politiker och tjänstemän från dessa län och över länsgränserna. När flera län samverkar innebär det större möjligheter att lösa gemensamma behov över ett större område än enbart det enskilda länet.

Rätt organiserade har dessa samlade satsningar också potential att vara mer kostnadseffektiva. Ett samlat genomförande över länsgränserna ger också potential för mer innovation. Mångfalden blir helt enkelt större.

3. EU-pengarna fungerar som startgas och riskdelare

Långsiktigheten gör att många organisationer får drivkraft att förverkliga sina projektidéer. Är spelplanen osäker, eller om det saknas pengar, riskerar många satsningar att stanna kvar i byrålådan. Stabilitet och långsiktighet leder till att många organisationer kan, vill och vågar bygga egen kapacitet, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna realisera sina utvecklingsidéer.

Pengarna från EU utgör oftast 40-50 procent av finansieringen. Resten av pengarna måste komma från nationell, regional eller lokal nivå. Det här drar till sig kapital från andra organisationer, både offentliga och privata. EU-finansieringen fungerar ofta som en riskdelare. Det finns ett värde i att någon utifrån tror på projektet för det man vill genomföra. Den grupp som prioriterar bland ansökningarna om EU-finansiering, Strukturfondspartnerskapet, har en bred förankring regionalt och lokalt. Det ger en trygghet i genomförandet samtidigt som medfinansiärerna upplever att de kan genomföra insatser utan att behöva stå för hela kostnaden själva. EU-pengarna får ett gemensamt ägarskap, både när det gäller finansiering och förankring.

4. Möjligheter till lika konkurrens mellan Europas regioner

Alla Europas regioner omfattas av sammanhållningspolitiken och regelverken är gemensamma. Det innebär att det finns större förutsättningar för att satsningarna blir av än om varje land genomför satsningarna var för sig. Det ökar också förutsättningarna för lika konkurrens på EU:s inre marknad för små och medelstora företag. Gemensamma spelregler ger en större legitimitet för tillväxtinsatser.

5. Möjligheter till internationell samverkan

En del av EU-pengarna ska stärka företag och organisationers samverkan, inte bara över länsgränser, utan även nationsgränser. Det största verktyget inom detta område är programmet Interreg som har som huvudsyfte att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Här finns stora möjligheter att lära av andra länder och säkra den mångfald som ett internationellt program innebär.

6. Gemensamma insatser för att påverka samhällsutmaningarna

Målen för sammanhållningspolitiken är gemensamma och ska kunna kopplas till målen i Agenda 2030. Det handlar om att skapa tillväxt som också tar hänsyn till de 17 klimatmål som 139 länder har ställt sig bakom. Det är också en satsning på ökad innovation, ökad digitalisering och cirkulär ekonomi för ökad tillväxt inom små och medelstora företag.

I en tid av nationalism och protektionism är dessa gemensamma mål kanske viktigare än någonsin. Sammanhållningspolitiken är ett gemensamt verktyg för att möta EU-ländernas gemensamma utmaningar.

7. Makt på rätt nivå

Makten att fatta beslut om ett samhälles framtid bör finnas på rätt nivå. EU bygger på principen att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån och högre nivåer är skyldiga att stödja lägre nivåer, den så skallade subsidiaritetsprincipen.

EU finns alltså på olika nivåer för olika frågor. Det finns program på EU-nivå (exempelvis EU:s ramprogram för forskning och utveckling), internationella program (Interreg), nationella program (det nationella ERUF-programmet), regionala program (de regionala strukturfondsprogrammen och planerna) och lokala program (Lokalt Ledd Utveckling, LLU).

8. Det finns en tanke om fred

EU är också ett fredsprojekt. Länder som knyts samman i ekonomi, handel och öppna gränser vill lösa sina mellanhavanden på fredlig väg.

Hur fördelas pengarna i EU?

EU investerar för att regioner ska stå starka för framtiden och Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela pengarna ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet är att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning.


Här beskriver vi det i text och bild. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Henrik Blomberg

Henrik Blomberg 

Henrik Blomberg är programansvarig för EU-programmet Småland och Öarna. Han är en stor Europavän och brinner för regional utveckling och HV71.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.