Tillväxtverket
Tre unga människor med datorer ska sätta sig vid ett bord.

Små och medelstora företag med EU-stöd växer

Vad innebär EU-medlemskapet egentligen för Sveriges företagare? Hittills har kunskapen om företag som får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden varit låg, men nu har vi gjort en första studie i ämnet. Konstateras kan att de som får EU-stöd växer i antal anställda, oavsett om stödet förekommer i form av till exempel rådgivning eller rena ekonomiska medel.

I det stora hela innebär EU-medlemskapet grundpelare som fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och individer. Betydelsen för företagen är att de ibland kan komma ifråga för olika typer av stöd finansierade via den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionalfonden.

Nuvarande programperiod (2014-2020) möjliggör stöd till projekt som ska stärka forskning, stärka små och medelstora företags konkurrenskraft och göra det lättare att få tillgång till och använda informations- och kommunikationsteknologi. En annan stor uppgift är att stödja övergången till en koldioxidfri ekonomi.

Tillväxtverket ansvarar för uppföljning och utvärdering av de stöd och aktiviteter som följer av Regionalfonden. Hittills har dock kunskapen om deltagande företag varit låg och därför presenterar jag nu, som analytiker på Tillväxtverket och som ett led i att bygga kunskap, en första studie av dynamiken i de företag som får stöd via Regionalfonden.

Vi har gjort en studie av dynamiken i 13 000 företag som fått stöd via Regionalfonden. Dynamiken beräknas som förändringen av antal anställda över tid i förhållande till året innan företaget första gången fick stöd. Statistiska centralbyrån har länkat samman Tillväxtverkets information om stödföretag med data om bland annat antal anställda från sitt företagsregister.

Resultaten visar att det främst är mikroföretag med mellan noll och nio anställda som får stöd. Dessa företag finns i Norrland eller Norra Mellansverige och har framför allt fått icke-ekonomiskt stöd som till exempel rådgivning.

De företag som har fått eller får Regionalfondsstöd växer i antal anställda och det gäller särskilt den mindre grupp företag som tar emot ekonomiskt stöd. Denna utveckling är starkare än för företag i allmänhet. Mottagare av annat stöd än ekonomiskt har emellertid en långsammare tillväxttakt än företag i stort.

Studien redovisar även hur utvecklingen ser ut för olika branscher, storleksklasser och regioner. Förhoppningen är att resultaten ska komma olika aktörer inom området tillgodo och fungera som underlag inför kommande utvärderingar, där även orsakssamband kan studeras.

Här kan du läsa hela analysen Dynamik i ERUF-företag. Öppnas i nytt fönster. (Där ERUF står för Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Eva Hagsten

Eva Hagsten

Eva Hagsten arbetar med kvantitativ uppföljning, analys och utvärdering av olika stödåtgärder till företag.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.