Tillväxtverket

935 nya företag ­­­­‑ så öppnar vi upp för flera!

I osäkra tider som nu behöver vi kraftsamla för framtiden. Det är inte läge att stänga dörren för nya affärsidéer och andra perspektiv än de invanda. I stället behöver vi mer än någonsin öppna upp för innovation och dynamik. Det behövs en mångfald av företagare och företag som bidrar till förnyelse, stärkt innovationsförmåga och ökad konkurrenskraft.

Potentialen att driva framgångsrika företag är stor bland utrikes födda. Det finns många nyanlända och utrikes födda som både vill, kan och vågar bli företagare i Sverige, och våra undersökningar visar återkommande att företagargruppen har en stor potential att driva företag med stark tillväxt.

Vi ser samtidigt att nyanlända och utrikes födda möter utmaningar i högre grad än andra i att etablera sig genom företagande, exempelvis när det gäller rådgivning och tillgång till finansiering. Det är bland annat därför som Tillväxtverket under en längre tid har arbetat med att skapa bättre förutsättningar för dem att starta och driva företag i Sverige.

Många nyanlända och utrikes födda etablerar sig dessutom som företagare inom personalintensiva branscher som drabbas hårt av effekterna av det nya coronaviruset, exempelvis besöksnäringen och livsmedelsbranschen. Därför är det nu extra viktigt att vi fortsätter skapa förutsättningar för dem att etablera sig som företagare!

Insatser för att främja företagande bland nyanlända

De senaste två åren har vi i uppdraget Främja nyanländas företagande gjort specifika insatser för att främja företagande bland nyanlända och utrikes födda. Det har resulterat i 13 projekt med 4 310 deltagare som hittills har startat 935 nya företag.

Projekten har drivits av offentliga och ideella organisationer runt om i landet. De har med välutvecklade metoder och stort engagemang genomfört insatser som informationsträffar, grupputbildningar och individuell rådgivning. Insatserna har sedan anpassats efter målgruppen med en lyhördhet och flexibilitet som har motiverat många att komma igång.

Vissa framgångsfaktorer har varit särskilt viktiga. Rekrytering genom flera kanaler är en lyckosam metod för att nå ut och hitta deltagare. Viktiga bidrag till att så många nya företag har startats är att projekten har kombinerat individuellt stöd, tillgång till affärsrådgivning, mentorer och föreläsare med studiebesök och nätverksträffar.

Riv hinder för nyanländas och utrikes föddas företagande

Trots den positiva utvecklingen ser vi att resurser i det företagsfrämjande systemet inte fördelas på likvärdiga villkor. Det spelar ingen roll hur väl anpassade insatserna är om inte tillräckligt många tar del av dem. Vi ser också att regler som nyanlända och utrikes födda företagare möter inte är anpassade till deras unika förutsättningar. Därför är det nödvändigt att vi lyfter blicken och öppnar dörren för nya affärsidéer och andra perspektiv än de invanda.

Jag vill uppmana dig som på något sätt arbetar med näringslivsfrågor och företagsrådgivning att ta del av de metoder och arbetssätt som vi arbetat fram för att nå utrikes födda. Jag vill också uppmana dig som i din roll som myndighetsutövare möter nyanlända och utrikes födda företagare att tillsammans med oss motverka hindren genom att ge samma möjligheter till företagare oavsett bakgrund.

Det ger hopp för framtiden i oroliga tider!

Så kan du jobba med utrikes födda! Ta del av erfarenheter från regeringsuppdraget Främja nyanländas företagande

Lejla Babajic Löfgren

Programansvarig för Utrikes föddas företagande sedan 2015

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.