Tillväxtverket

Framtidens utmaningar kräver samarbete

Sveriges näringsliv har under en längre tid med kraft signalerat att bristen på arbetskraft och kompetens är det största enskilda hindret för utveckling och tillväxt. Det gäller i många branscher och i stort sett i hela landet även om det finns skillnader mellan regioner och branscher. Vi ser ett stort behov av samarbete mellan kommuner, myndigheter och utbildningsaktörer för att möta utmaningarna.

Tillväxtverket är en av de myndigheter och organisationer som nu ser med allt större oro på hur bristen på kompetens påverkar utvecklingen i näringslivet. Men vi ser också att det finns lösningar!

Från Tillväxtverkets horisont ser vi stora behov av ökad samordning och flexibilitet i det framtida arbetet med näringslivets kompetensförsörjning. Företag behöver tillgång till stöd och verktyg för att arbeta långsiktigt med sin kompetensförsörjning kopplat till sin affärsutveckling. Det behöver mötas av en arbetsmarknads- och utbildningspolitik som kan tillhandahålla flexibla och anpassade utbildningar på alla nivåer.

Trots lång högkonjunktur och en mängd olika arbetsmarknadsinitiativ finns ännu alltför många som varken förvärvsarbetar eller driver företag. Utrikes födda kvinnor är överrepresenterade i den grupp vars kompetens inte tas tillvara på arbetsmarknaden. För att vi ska kunna ta tillvara på den kompetens som finns behövs ett aktivt lokalt matchningsarbete som bygger på kunskap om både företagens och individernas behov och förutsättningar.

Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet – finns de?

Ja, det är vi alldeles övertygade om! Därmed inte sagt att det är enkelt, eller att det finns en enda väg som leder till alla mål men med rätt attityd, syn på kompetens och en aktiv samverkan kan man nå långt. Det är något vi har lärt oss genom att följa och driva utvecklingsarbete tillsammans med de cirka 80 projekt som Tillväxtverket finansierat sedan 2017. Tillsammans med våra projektägare har vi lärt och dragit slutsatser om vad som leder till framgång.

Några av de viktigaste slutsatserna är att:

 • både företag och arbetssökande behöver kunna se att det finns en rekrytering/ett jobb inom rimlig framtid och ha en tydlig plan för hur man ska nå dit
 • företaget kan behöva stöd i att identifiera vilken kompetens som verkligen behövs för att utföra arbetsuppgifterna
 • utbildningsinsatser behöver anpassas till företagens behov både i innehåll och utformning
 • kraven på kunskaper i svenska behöver initialt inte vara så höga. Istället kan utbildning eller språkstöd erbjudas i anslutning till arbetet

Det finns många exempel på projekt som framgångsrikt matchar utrikes födda kvinnor (och män) till jobb i näringslivet – de gemensamma nämnarna för dem är att de tar utgångspunkt i företags konkreta behov och att man tillsammans vågar pröva nya vägar till målet.

Utmaningen nu är att ta tillvara de metoder som utvecklas och erbjuda flexiblare möjligheter i det ordinarie utbudet av arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.

Kommunerna har en viktig roll -

...att tillsammans med företag, myndigheter och utbildningsaktörer utveckla lokala förutsättningar för ett aktivt och företagsnära kompetensförsörjningsarbete.

I kommunerna finns kunskapen om näringslivets behov och kontakterna med företagen parallellt med kunskap om vilka som inte har arbete. Här finns också kunskap om och tillgång till utbildningsinsatser på olika nivåer. Alltifrån SFI till kommunal vuxenutbildning och regionalt yrkesvux mm. Det betyder att kommunerna kan samordna insatser som både löser företagens behov av kompetens och samtidigt, med hjälp av Arbetsförmedlingen och anpassade utbildningsinsatser matcha rätt person till rätt jobb. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att skapa nya utbildningar utan snarare att använda det befintliga utbudet på ett smartare sätt, så att det bättre motsvarar företagens behov. Validering kan vara ett verktyg för att identifiera vilka kunskapsluckor som behöver fyllas.

Genom ökad samordning och flexibilitet har vi bättre möjligheter att möta framtidens utmaningar och näringslivets behov av personal med rätt kompetens.

Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket

Några exempel på framgångsrika projekt

Det finns många exempel på framgångsrika projekt i landet. Några exempel från de som sedan 2018 utvecklar och testar metoder med stöd från Tillväxtverket är:

Mer läsning

Rapporter

Statistik

Av alla kvinnor i arbetsför ålder i Sverige är 22% födda utomlands.
Det finns väsentliga regionala skillnader i hur stor andel av utrikes födda kvinnor som har arbete. Till exempel så förvärvsarbetar 66% av de utrikes födda kvinnorna i Norrbotten medan det i Blekinge bara är 52%. Bland inrikes födda kvinnor är siffran cirka 85% i hela landet.
Här hittar du mer statistik om utrikes födda kvinnor på arbetsmarkanden.

Pågående projekt som Tillväxtverket finansierar

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf

Generaldirektör

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Behandling av personuppgifter

  Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.